Pieslēguma ierīkošana ar atlikto maksājumu

Iespējamās pieslēguma ierīkošanas izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai”, kas paredz, ka "Sadales tīkls" un klients var vienoties par pieslēguma maksu ar atlikto maksājumu, ievērojot šādus nosacījumus:

  • pieslēgums ir 6–20 kV vai 0,4 kV elektrotīklā ar jaudu lielāku par 100 A;
  • atliktā maksājuma termiņš nepārsniedz 5 gadus no brīža, kad noslēgts sistēmas pakalpojuma līgums;
  • klients ir nodrošinājis "Sadales tīkla" noteiktās pieslēguma maksas finanšu garantijas;
  • atliktā maksājuma finansēšanas un samaksas nosacījumi tiek iekļauti pieslēguma līgumā un stājas spēkā no pieslēguma līguma parakstīšanas brīža.

Nosacījumi pieslēguma ierīkošanai ar atlikto maksājumu

1. Ja klients vēlas pieslēguma maksu segt, izmantojot atlikto maksājumu, klients slēdz vienošanos ar "Sadales tīklu" par pieslēguma maksas ar atlikto maksājumu finansēšanas, un samaksas un citiem nosacījumiem.

2. Pirms vienošanās slēgšanas klients, ja tam nav piešķirts starptautiski atzītas kredītreitinga aģentūras Moody’s Investors Services, Standard&Poor’s Rating Services vai Fitch Ratings noteikts investīciju pakāpes kredītreitings, iesniedz Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes (kurai pašai vai tās mātes kredītiestādei ir piešķirts starptautiski atzītas kredītreitinga aģentūras Moody’s Investors Services, Standard&Poor’s Rating Services vai Fitch Ratings noteikts investīciju pakāpes kredītreitings) izsniegtu finanšu garantiju – kredītiestādes beznosacījumu galvojuma oriģinālu (garantiju) vai valdošā uzņēmuma (kuram ir piešķirts starptautiski atzītas kredītreitinga aģentūras Moody’s Investors Services, Standard&Poor’s vai Fitch Ratings noteikts investīciju pakāpes kredītreitings) finanšu garantiju – galvojumu par bezstrīdus pieslēguma maksas, tajā skaitā, pieslēguma maksas finansēšanas izmaksu, apmaksu pilnā apjomā. Par investīciju pakāpes kredītreitingu tiek uzskatīts tāds kredītreitings, kurš ir vienāds vai augstāks ar Baa3 pakāpi pēc Moody’s Investors Services novērtējuma vai BBB - pakāpi pēc Standard&Poor’s Rating Services vai Fitch Ratings vērtējuma. Ja augstāk minētās kredītreitinga aģentūras ir piešķīrušas atšķirīgu pakāpju kredītreitingus, tad šajā punktā aprakstītā prasība tiks uzskatīta par izpildītu tikai tajā gadījumā, ja visu kredītreitinga aģentūru piešķirtie kredītreitingi būs šajā punktā noteiktajā līmenī.

3. Šo nosacījumu iepriekšējā punktā noteiktajai finanšu garantijai jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • finanšu garantija ir izdota uz "Sadales tīkla" vārda un kredītiestādes garantijas gadījumā reģistrēta saskaņā ar kredītiestādes reģistrācijas valsts likumiem;
  • finanšu garantijai ir jāsatur finanšu garantijas izdevēja pienākums pēc "Sadales tīkla" pirmā pieprasījuma beznosacījuma kārtībā samaksāt "Sadales tīklam" pieprasīto summu nodrošinājuma apmērā. Finanšu garantijas saturam jābūt saskaņotam ar "Sadales tīklu";
  • finanšu garantijai ir jābūt spēkā visu vienošanās darbības laiku un 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc vienošanās termiņa beigām.