Pieslēguma līguma vispārīgie noteikumi

II daļa. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI


Līgumā lietotie termini

Apliecinājums par elektroietaišu ierīkošanu un gatavību sprieguma saņemšanai (Apliecinājums) – dokuments, kurā Klients apliecina, ka ir ierīkojis savas Elektroietaises atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sagatavojis tās sprieguma saņemšanai. Apliecinājums pieejams Operatora mājaslapā.

Atļautā maksimālā slodze – lielākā vienlaicīgā elektriskā slodze, ko Klients drīkst izmantot saskaņā ar Pieslēguma tehniskajiem parametriem.

Elektroiekārta – jebkura iekārta elektroenerģijas ražošanai, pārveidei, pārvadei, sadalei vai patēriņam.

Elektroietaise – vairākas savstarpēji saistītas Elektroiekārtas vienotu uzdevumu veikšanai.

Elektroietaišu ierīkošana un sagatavošana sprieguma saņemšanai – Klients par saviem līdzekļiem veic savu Elektroietaišu ierīkošanu un sagatavošanu sprieguma saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra Nr. 635 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 44., 48. un 99. punktu.

Elektroietaišu piederības robeža  Līguma I daļā norādīta robeža starp Līdzēju Elektroietaisēm.

Elektrotīkls elektroapgādes sistēmas daļa, ko izmanto elektroenerģijas pārvadei un sadalei un kas sastāv no savstarpēji savienotām elektropārvades līnijām un Elektroiekārtām (piemēram, apakšstacijām, sadales punktiem, elektrosadalnēm).

Ievadaizsardzības aparāts – plombējams aizsardzības aparāts (automātslēdzis vai ievada drošinātājs) Pieslēgumā ar spriegumu līdz 0,4 kV, kas ierobežo Klienta Elektroietaises vienlaicīgo slodzi līdz Līgumā noteiktajai Atļautai maksimālajai slodzei.

Kārtība par nosacījumiem efektīvai atļautās slodzes izmantošanai – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014. gada 16. jūlija lēmums Nr. 200 “Par akciju sabiedrības „Sadales tīkls” kārtību par nosacījumiem efektīvai atļautās slodzes izmantošanai”. Ar lēmumu var iepazīties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā.

Klients – esošais vai potenciālais elektroenerģijas galalietotājs un elektroenerģijas sadales sistēmas operators, kura elektroietaises pieslēdz cita sistēmas operatora elektroenerģijas sistēmai, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 3. jūnija lēmuma Nr. 1/8 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai" izpratnē.

Klientu portāls – Operatora tiešsaistes pakalpojums (www.e-st.lv) Līguma vai tā grozījumu noslēgšanai, attālinātu rīkojumu iesniegšanai un informācijas par Klientam sniegtajiem Operatora pakalpojumiem saņemšanai.

Mājsaimniecības lietotājs – Klients, kurš pērk un izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā paša vajadzībām (galapatēriņam), izņemot komercdarbības vai cita veida profesionālās darbības vajadzībām.

Objekts - Līguma izpratnē nekustamais īpašums ar noteiktu adresi vai kadastra numuru (vai atsevišķa Elektroietaise šajā īpašumā), kura elektroapgādei ierīkots Pieslēgums sadales sistēmai.

Operatora mājaslapa – www.sadalestikls.lv

Pagaidu pieslēgums – Klienta ierīkota un Klienta valdījumā esoša elektrotīkla daļa no Pieslēguma vietas līdz Klienta Elektroietaisēm, kuru izmanto, lai terminētu laiku nodrošinātu elektroenerģijas piegādi Klientam, ja elektroenerģijas piegādei attiecīgajam Klientam  nav ierīkots pieslēgums.

Pēdējā garantētā piegāde (PGP) – elektroenerģijas piegāde Klienta objektam, par kuru pēc Pieslēguma ierīkošanas pabeigšanas nav noslēgts elektroenerģijas tirdzniecības līgums.

Pieslēguma ierīkotājs – Operators vai būvkomersants.

Pieslēguma maksa – maksa, kurā ietilpst ar Pieslēguma nodrošināšanu saistītās ekonomiski pamatotās izmaksas:

- ja Pieslēguma maksa tiek aprēķināta atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 3. jūnija lēmumam Nr. 1/8 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai", tad Pieslēguma maksā atkarībā no Pieslēguma nodrošināšanai faktiski veicamajām darbībām ietver:

- Projektēšanas izmaksas – izmaksas par Pieslēguma būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšanu, kuras nosaka un piemēro, ja Līdzēji ir vienojušies, ka būvprojekta izstrādi un saskaņošanu organizē Operators;

- Būvdarbu izmaksas – izmaksas, kas saistītas ar būvdarbiem Operatora Elektrotīklā konkrēta Pieslēguma nodrošināšanai, kurus veic tikai attiecīgā Pieslēguma ierīkošanai izvēlēts būvkomersants;

- Slodzes vienības izbūves izmaksas – Operatora aprēķinātas būvdarbu izmaksas Pieslēguma maksas noteikšanai Pieslēgumiem, kas atbilst šādiem kritērijiem:

- Pieslēguma atļautā slodze (summārā atļautā Ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva) nepārsniedz100 ampērus;

- Pieslēguma spriegums nepārsniedz 400 voltus;

- attālums no plānotās Elektroietaišu piederības robežas līdz tuvākajai Operatora 0,4 kV elektrolīnijai, mērot taisnā līnijā Operatora Elektroietaišu novietojuma plānā, ievērojot mērogu, nav lielāks par 50 metriem;

- Jaudas uzturēšanas izmaksas – Operatora izmaksas, kas saistītas ar Elektrotīkla un Pieslēguma jaudas uzturēšanu periodā, kad elektroenerģijas piegāde Objektam bijusi pārtraukta vai samazināta Pieslēguma atļautā maksimālā slodze;

- Pieslēgšanas izmaksas – izmaksas par tipveida darbībām, kuras veic Operatora personāls, lai nodrošinātu attiecīgo Pieslēgumu;

- Pieslēguma maksas finansēšanas izmaksas (atliktā maksājuma gadījumā) – izmaksas, kuras nosaka Pieslēguma maksas atliktā maksājuma piemērošanas periodā, Būvdarbu izmaksām piemērojot Līguma slēgšanas brīdī Operatora spēkā esošā sistēmas pakalpojumu tarifa aprēķinā piemēroto Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto kapitāla atdeves likmi;

- ja Pieslēguma maksa tiek aprēķināta atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2018. gada 27. marta lēmumam Nr. 1/7 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem", tad Pieslēguma maksā ietver:

- Attiecināmās izmaksas – izmaksas, kuras nosaka, balstoties uz ierīkojamā Pieslēguma tehniskajiem parametriem, par pamatu ņemot Operatora iepriekšējos gados veiktos ieguldījumus euro par vienu ampēru esošajās Elektroietaisēs, kas tiek izmantotas Pieslēguma nodrošināšanai;

- Faktiskās izmaksas – izmaksas, kas saistītas ar jaunas Elektrotīkla daļas ierīkošanu attiecīgā Pieslēguma nodrošināšanai. Tās aprēķina atkarībā no pieprasītā Pieslēguma tehniskajiem parametriem par elektrotīkla daļu, ko ierīko no Elektroietaišu piederības robežas līdz tuvākajai tehniski iespējamai Pieslēguma vietai elektroenerģijas sadales sistēmā, no kuras iespējams atbilstošā kvalitātē piegādāt elektroenerģiju Klientam;

- Pieslēguma maksas finansēšanas izmaksas (atliktā maksājuma gadījumā) – izmaksas, kuras nosaka Pieslēguma maksas atliktā maksājuma piemērošanas periodam, Faktiskajām un Attiecināmajām izmaksām piemērojot Līguma slēgšanas brīdī Operatora spēkā esošā sistēmas pakalpojumu tarifa aprēķinā piemēroto Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto kapitāla atdeves likmi. Līdzēji var vienoties par Pieslēguma maksas daļas, kas jāmaksā Klientam, samaksu ar atlikto maksājumu, ietverot Pieslēguma maksā Pieslēguma finansēšanas izmaksas un ievērojot šādus nosacījumus:

- Pieslēguma spriegums ir 0,4 kV un summārā atļautā Ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva ir lielāka par 100 ampēriem vai 6–20 kV;

- atliktā maksājuma termiņš nepārsniedz piecus gadus no brīža, kad noslēgts Sistēmas pakalpojuma līgums;

- Klients ir nodrošinājis Operatora pieprasītās finanšu garantijas Pieslēguma maksas daļai, kas jāmaksā Klientam;

- atliktā maksājuma finansēšanas un samaksas nosacījumi tiek iekļauti Līgumā un stājas spēkā no Līguma noslēgšanas dienas.

Izmaksu sadalījums – Pieslēguma ierīkošanas izmaksu sadalījums Pieslēguma maksas noteikšanai:

- ja Pieslēguma maksa tiek aprēķināta atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 3. jūnija lēmumam Nr. 1/8 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai", tad par Pieslēgumu, kura spriegums nepārsniedz 400 voltus un Ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nepārsniedz Ministru kabineta noteikto lielumu (100A), Klients sedz 50% un Operators sedz 50% no Būvdarbu izmaksām vai Slodzes vienības izbūves izmaksām, kas ietvertas Pieslēguma maksā. Pārējos gadījumos Klients maksā Pieslēguma maksu 100% apmērā;

- ja Pieslēguma maksa tiek aprēķināta atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2018. gada 27. marta lēmumam Nr. 1/7 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem", par Pieslēgumu, kura spriegums nepārsniedz 0,4 kV un Ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nepārsniedz Ministru kabineta noteikto lielumu (100 A), Klients maksā 50% un Operators sedz 50% no Pieslēguma maksas. Ja Klients ir izmantojis tiesības izvēlēties būvkomersantu, tad Klients maksā Pieslēguma maksu 100% apmērā.

Pieslēguma tehniskie parametri – pieslēguma sprieguma pakāpe, atļautā maksimālā slodze, fāžu skaits, atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda pieslēgumā, kurā uzstādīts mikroģenerators.

Pieslēguma vieta  pieslēguma punkts elektroenerģijas sadales sistēmā, no kura atbilstoši pamatotām tehniskām prasībām un par ekonomiski pamatotām izmaksām iespējams atbilstošā kvalitātē nodrošināt sistēmas pakalpojumu.

Pieslēgums – elektroenerģijas sadales sistēmas operatora Elektrotīkla daļa no Pieslēguma vietas līdz Elektroietaišu piederības robežai.

Pieteikums – Klienta iesniegts pieteikums Pieslēguma ierīkošanai.

Rēķins – attaisnojuma dokuments, ko izraksta Operators un nodod Klientam samaksai par Pieslēguma ierīkošanu. Kopā ar Līgumu Operators nodod Klientam avansa rēķinu priekšapmaksas veikšanai par Pieslēgumu, bet pēc paziņojuma par Pieslēguma ierīkošanu nodod rēķinu, kurā atspoguļots veiktais/-ie avansa maksājums/-i un galīgā apmaksas summa.

Sistēmas operators (Operators) – akciju sabiedrība “Sadales tīkls”.

Sistēmas pakalpojumu līgums – līgums, ko slēdz Operators ar Klientu par sistēmas pakalpojumu un citu pakalpojumu sniegšanu.

Tehniskās prasības – atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 3. jūnija lēmumam Nr. 1/8 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai" Operatora izsniegts vai Operatora mājaslapā publicēts dokuments, kurā noteikta Pieslēguma vieta, iespējamā Elektroietaišu piederības robeža, kā arī tehniskās prasības un nosacījumi, kas jāievēro, lai elektroenerģijas sadales sistēmai pieslēgtu jaunas Elektroietaises vai mainītu esošā Pieslēguma tehniskos parametrus.

Tehniskie noteikumi – atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2018. gada 27. marta lēmumam Nr. 1/7 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" Operatora izsniegts dokuments Klientam, kurā noteiktas Pieslēguma tehniskās prasības un nosacījumi, kas jāievēro, lai elektroenerģijas sadales sistēmai pieslēgtu jaunas Elektroietaises vai mainītu esošā Pieslēguma tehniskos parametrus.


Vispārīgie principi


1.    Vispārīgo noteikumu piemērošana

1.1.    Pieslēguma līgums, turpmāk tekstā – Līgums – sastāv no I daļas SPECIĀLIE NOTEIKUMI un II daļas VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. Abas Līguma daļas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas, tās vērtējamas un tulkojamas tikai kopsakarībā. Noslēdzot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka tie ir pilnībā iepazinušies ar abās daļās ietvertajiem noteikumiem, saprot tos un atzīst par saistošiem Līguma izpildē. Pretrunu gadījumā starp Līguma I un II daļu, Līguma I daļa ir noteicošā.

1.2.    Vispārīgie noteikumi nosaka Līdzēju sadarbības pamatprincipus, tiesības un pienākumus, saziņu, kā arī vispārīgos noteikumus Pieslēguma ierīkošanai, tajā skaitā, Līguma noslēgšanai, grozīšanai un izbeigšanai.

1.3.    Līdzējiem ir saistoši Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumos Nr. 635 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, Elektroenerģijas tirgus likumā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2018. gada 27. marta lēmumā Nr. 1/7 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” un 2021. gada 3. jūnija lēmumā Nr. 1/8 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai", kā arī citos Latvijas Republikā piemērojamos normatīvajos aktos noteiktie pienākumi un tiesības.

1.4.    Operators ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji grozīt Līguma II daļu saskaņā ar grozījumiem normatīvajos aktos un regulēšanas, uzraudzības, kontroles iestāžu norādījumiem, ierosinājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī, lai veiktu tehniskus precizējumus. Kādam no Līguma punktiem, zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā no grozījumu spēkā stāšanās dienas Līdzējiem ir pienākums piemērot Līguma noteikumus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

1.5.    Operators vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms Līguma II daļas grozījumu spēkā stāšanās dienas tos publicē un par to paziņo Operatora mājaslapā.

1.6.    Operators ir tiesīgs noteikt grozījumiem citu spēkā stāšanās dienu, ja Līguma II daļa tiek grozīta par labu Klientam, labotas tehniskas kļūdas, vai Līguma grozījumi izstrādāti saistībā ar izmaiņām normatīvo aktu regulējumā, vai, ja tāda nepieciešamība izriet no regulēšanas, uzraudzības, kontroles iestāžu norādījumiem, ierosinājumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

1.7.    Pieslēgumu, par kura ierīkošanu Līgums jau ir noslēgts līdz jaunu Līguma II daļas noteikumu spēkā stāšanās dienai, ierīko, ievērojot noslēgtā Līguma nosacījumus.

1.8.    Ja Tehniskie noteikumi, kas izsniegti līdz 2021. gada 30. jūnijam, ir derīgi, Pieslēguma maksu par attiecīgā Pieslēguma ierīkošanu Operators aprēķina gan Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 3. jūnija lēmumā Nr. 1/8 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai", gan Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2018. gada 27. marta lēmumā Nr. 1/7 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" (redakcijā līdz 2021. gada 1. jūlijam) noteiktajā kārtībā. Ja aprēķinu rezultāts ir atšķirīgs, slēdzot Līgumu Tehnisko noteikumu derīguma laikā, Pieslēguma maksu nosaka atbilstoši mazākajam aprēķinātājam rezultātam.

1.9.    Operatoram ir tiesības grozīt Operatora “Sadales tīkls klientu datu apstrādes principi”, kas publicēti Operatora mājaslapā, atbilstoši “Sadales tīkls klientu datu apstrādes principi” noteiktajiem termiņiem.

1.10.    Līdzēji ir tiesīgi jebkurā laikā vienpusēji grozīt Līguma I daļas sadaļu Līdzēju rekvizīti, nekavējoties informējot vienam otru.


Pieslēguma un Klienta elektroietaišu ierīkošanas vispārīgā kārtība


2.    Pieslēguma ierīkošana

2.1.    Pieslēguma ierīkošanu organizē Operators.

2.2.    Ja Līguma I daļā nav noteikts citādi, tad Pieslēguma ierīkošanu saskaņā ar Līgumu Operators nodrošina ar nosacījumu, ka Klients ir pilnā apmērā samaksājis Līgumā noteikto Pieslēguma maksas daļu, kas jāmaksā Klientam.

2.3.    Pieslēguma ierīkotājs veic Pieslēguma ierīkošanu saskaņā ar izstrādāto būvprojektu, ja Pieslēguma ierīkošanai tāds ir nepieciešams.

2.4.    Ja trešās personas rada šķēršļus izstrādātā būvprojekta realizācijai, Operatoram ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski informējot Klientu.

2.5.    Klients uzņemas atbildību par trūkumiem un nepilnībām Klienta izstrādātajā būvprojektā, kas konstatētas, Operatoram veicot Līguma izpildi. Ja Klienta iesniegto būvprojektu nav iespējams realizēt, tad Klientam šie trūkumi un nepilnības ir jānovērš par saviem līdzekļiem Operatora noteiktajā laikā. Ja šie trūkumi nav novērsti, Operatoram ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski informējot Klientu. 

2.6.    Operators pēc Pieslēguma ierīkošanas rakstiski informē Klientu par Pieslēguma ierīkošanas pabeigšanu un aicina Klientu Līguma I daļā norādītajā Pieslēguma un Klienta elektroietaišu ierīkošanas termiņā/Līguma termiņā Klientu portālā apstiprināt Elektroietaišu ierīkošanu un gatavību sprieguma saņemšanai vai iesniegt Operatoram rakstisku Apliecinājumu par elektroietaišu ierīkošanu un gatavību sprieguma saņemšanai. 

2.7.    Pieslēguma ierīkošana uzskatāma par pabeigtu dienā, kad Operators par to rakstveidā paziņojis Klientam. 

2.8.    Līguma ietvaros Pieslēguma ierīkotāja izbūvētās Elektroietaises līdz Elektroietaišu piederības robežai kļūst par Operatora īpašumu. Operators nodrošina Elektroietaišu ekspluatāciju atbilstoši tādu normatīvo aktu prasībām, kas nosaka Elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas noteikumus.


3.    Klienta elektroietaišu ierīkošana un sagatavošana sprieguma saņemšanai

3.1.    Klients patstāvīgi organizē un apmaksā savu Elektroietaišu ierīkošanu un sagatavošanu sprieguma saņemšanai no Elektroietaišu piederības robežas līdz savām Elektroietaisēm.

3.2.    Par Klienta ierīkoto Elektroietaišu apkalpošanu un uzturēšanu atbild Klients. Klients uzņemas pilnu atbildību par savu Elektroietaišu izbūves drošību un drošumu, kā arī par traucējumiem Operatora elektrotīklā, kas radušies Klienta ierīkoto Elektroietaišu tehniskā stāvokļa dēļ. 


4.    Klienta ierīkoto elektroietaišu pieslēgšana, pēdējā garantētā piegāde

4.1.    Operators pieslēdz Klienta Elektroietaises sistēmai 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Klients Klientu portālā apstiprinājis Elektroietaišu ierīkošanu un gatavību sprieguma saņemšanai vai iesniedzis Operatoram rakstisku Apliecinājumu par elektroietaišu ierīkošanu un gatavību sprieguma saņemšanai, ja Līdzēji nevienojas citādi. 

4.2.    Ja Klientam pirms Līguma noslēgšanas ir bijuši pieslēgumi Operatora Elektroietaisēm un Līguma ietvaros izbūvētas jaunas Elektroietaises, kā arī paredzēta veco (iepriekš izbūvēto) Elektroietaišu demontāža, tad Operators 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, kad Klients Klientu portālā apstiprinājis Elektroietaišu ierīkošanu un gatavību sprieguma saņemšanai vai iesniedzis Operatoram rakstisku Apliecinājumu par elektroietaišu ierīkošanu un gatavību sprieguma saņemšanai, veic pieprasītās slodzes pārslēgšanu uz jaunizbūvētajām Elektroietaisēm. Pēc pārslēgšanas Operators ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma atslēgt vecos ievadus no Operatora Elektroietaisēm. 

4.3.    Ja pēc Līguma noslēgšanas notiek Objekta īpašnieka maiņa, Klientam nav tiesību Līguma saistības nodot trešajai personai. Par īpašnieka maiņu Klients rakstiski paziņo Operatoram. Objekta īpašnieka maiņas gadījumā Līgums nekavējoties tiek izbeigts, nepieslēdzot Klienta Elektroietaises sistēmai. Jaunais Objekta īpašnieks iesniedz Operatoram jaunu Pieteikumu un par Pieslēguma ierīkošanu jānoslēdz jauns pieslēguma līgums.

4.4.    Ja Klients, kam Pieslēguma ierīkošana notiek kopējā izstrādātā būvprojekta ietvaros (tiek ierīkots kopējais pieslēgums vairāku Klientu vajadzībām), nav veicis Līgumā noteiktās Pieslēguma maksas daļas, kas jāmaksā Klientam, samaksu pilnā apmērā, Operatoram ir tiesības līdz Pieslēguma maksas daļas, kas jāmaksā Klientam, samaksai, nepieslēgt Klienta Elektroietaises sistēmai.

4.5.    Ja Klients Līgumā noteiktajā Līguma termiņā nav apstiprinājis savu Elektroietaišu ierīkošanu un sagatavošanu sprieguma saņemšanai vai ir apstiprinājis, bet faktiski nav veicis savu Elektroietaišu ierīkošanu un sagatavošanu sprieguma saņemšanai, līdz ar ko Operators nevar pieslēgt Klienta Elektroietaises elektroenerģijas sadales sistēmai, Līgumā noteiktās Operatora saistības uzskatāmas par izpildītām saskaņā ar Līguma II daļas 2.6. punktu, nepieslēdzot Klienta Elektroietaises elektroenerģijas sadales sistēmai. 

4.6.    Ja Līguma II daļas 4.5. punktā minētajā gadījumā Līdzēji nav vienojušies par Līguma termiņa pagarināšanu vai nav vienojušies par sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas nosacījumiem līdz Klienta Elektroietaišu sagatavošanai sprieguma saņemšanai, Līgums tiek izbeigts un Pieslēguma ierīkošanai Klientam jāiesniedz jauns Pieteikums, kā arī jānoslēdz jauns pieslēguma līgums, kurā tiks noteikta Pieslēguma maksa. Ja Līgums tiek izbeigts, Operatoram ir tiesības izmantot ierīkotajam Pieslēgumam rezervēto jaudu citu elektroenerģijas sadales sistēmas Klientu Pieslēgumu ierīkošanai (Elektroietaišu pieslēgšanai). 

4.7.    Ja Klients ir apstiprinājis savu Elektroietaišu ierīkošanu un sagatavošanu sprieguma saņemšanai, bet nav noslēdzis elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju par attiecīgo objektu, Klientam ir pienākums norēķināties ar Operatora  izraudzīto elektroenerģijas tirgotāju Pēdējās garantētās piegādes ietvaros.

4.8.    Pēdējo garantēto piegādi Klientam nodrošina Elektroenerģijas tirgus likuma kārtībā izraudzīts elektroenerģijas tirgotājs. Aktuālā informācija par Pēdējās garantētās piegādes tirgotāju ir norādīta Operatora mājaslapā.

Identifikācija un dokumenti


5.    Klienta identifikācija

5.1.    Operators identificē Klientu pirms Līguma vai katru atsevišķu tā grozījumu noslēgšanas un aktu parakstīšanas, kā arī pēc dokumentu, piemēram, iesniegumu, apliecinājumu, kas iesniegti Līguma darbības laikā, saņemšanas. 

5.2.    Klientam vai tā pārstāvim ir jāuzrāda un/vai jāiesniedz dokumenti vai informācija, kas saskaņā ar Operatora norādēm tam ir nepieciešami Klienta identificēšanai. 

5.3.    Operatoram iesniegtie Klienta pārstāvju pilnvarojumu apliecinošie dokumenti uzskatāmi par spēkā esošiem līdz brīdim, kad Operators ir saņēmis to rakstisku atsaukumu, bet visi un jebkādi grozījumi Operatoram iesniegtajos pilnvaras apliecinošajos dokumentos Līguma izpildē ir saistoši ar brīdi, kad Operators ir saņēmis šos grozījumus apliecinošus dokumentus.

5.4.    Operators ir tiesīgs veikt esošo Klientu attālināto identifikāciju:

5.4.1.     pa telefonu, ja Klients, piezvanot Operatoram, pēc tā aicinājuma sniedz noteiktu informāciju, kas ļauj paļauties uz Klienta identitāti;

5.4.2.     elektroniski, Klientam apliecinot savu identitāti ar drošu elektronisko parakstu;

5.4.3.     Klientu portālā, ja Klients autorizējies ar eID karti, kredītiestādes internetbankas autorizācijas līdzekli vai lietotājvārdu un paroli, ja Klients ir juridiska persona.


6.    Pārstāvība un pilnvaras

6.1.    Līdzēji apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt Līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi.

6.2.    Operatoram nav pienākuma pārbaudīt Klienta pārstāvju pilnvarojuma spēkā esamību vai reģistrāciju arī gadījumos, kad normatīvie akti paredz īpašu pilnvarojuma reģistrāciju. Klienta iesniegtie pilnvarojuma dokumenti ir uzskatāmi par spēkā esošiem līdz brīdim, kad Operators ir saņēmis rakstisku paziņojumu no Klienta vai pilnvarnieka par pilnvarojuma grozījumiem vai atsaukumu neatkarīgi no grozījumiem Komercreģistrā vai jebkuros citos publiskos reģistros. 

6.3.    Klientam ir pienākums paziņot Operatoram par pilnvarojuma atsaukšanu arī tajos gadījumos, kad pilnvarojuma atsaukumu ir publicējis Latvijas Republikas oficiālais izdevējs.


7.    Prasības dokumentiem un parakstiem

7.1.    Operators pieņem dokumentus latviešu valodā, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi.

7.2.    Operators ir tiesīgs uzskatīt, ka dokuments, ko Klients ir iesniedzis, ir autentisks, spēkā esošs un tam ir juridisks spēks. Dokumenta juridiskais spēks nodrošina Līdzējiem iespēju izmantot attiecīgo dokumentu tiesību īstenošanai vai likumisko interešu aizstāvībai. Dokuments, kuram nav juridiska spēka, citām organizācijām un fiziskajām personām nav saistošs, bet ir saistošs šā dokumenta autoram. 

7.3.    Klienta pienākums Līguma darbības laikā ir sniegt Operatoram rakstisku informāciju par izmaiņām iesniegto dokumentu saturā, kā arī pēc Operatora pieprasījuma nekavējoties uzrādīt dokumentu oriģinālus. 

7.4.    Ja Klients nav rakstiski informējis Operatoru par izmaiņām dokumentu, tajā skaitā īpašumtiesību apliecinošo dokumentu, saturā, Operatoram ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski informējot Klientu, kā arī ir tiesības piedzīt no Klienta visus šādas maldināšanas dēļ radušos zaudējumus.

7.5.    Operators nesedz izdevumus, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām. 

7.6.    Līdzēji vienojas, ka Līgums vai cits dokuments Līguma ietvaros ir atbilstoši parakstīts, ja:

7.6.1.     Līgums un tā grozījumi noslēgti, izmantojot Klientu portālu, vai citi dokumenti Līguma ietvaros tiek iesniegti Klientu portālā;

7.6.2.     Līdzēji, pašrocīgi parakstoties dokumentā, norāda ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt dokumenta faktisko parakstītāju. Ja Līgums vai tā grozījumi tiek noslēgti, pašrocīgi parakstoties, vienu no parakstītajiem Līguma I daļas vai Līguma grozījumu eksemplāriem Klients nekavējoties nodod Operatoram;

7.6.3.     dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;

7.6.4.     Operatoram ir tiesības vienpusēji noteikt, kurus no paraksta veidiem tas akceptē attiecībā uz Līguma grozījumiem vai dokumentiem, piemēram, iesniegumiem, apliecinājumiem, kas tiek parakstīti Līguma darbības laikā.

7.7.    Operators nav atbildīgs par Klienta pieļautajām kļūdām, neprecizitātēm un citām nepilnībām, kas radušās, nepilnīgi vai kļūdaini aizpildot jebkura veida dokumentus.

Konfidencialitāte un datu apstrāde

8.    Konfidenciāla informācija

8.1.    Konfidenciāla informācija ir Līguma un citu ar Līgumu saistītu dokumentu saturs, informācija, kas iegūta Līguma izpildes laikā, kā arī jebkura tehniskā, komerciālā un cita informācija par otru Līdzēju un tā darbību, tajā skaitā personas dati. 

8.2.    Līdzēji apņemas veikt drošības pasākumus konfidenciālas informācijas aizsardzībai un neizpaust to trešajām personām, izņemot, ja kādam no Līdzējiem informācija ir jāsniedz tiesībsargājošām, kontroles vai citām iestādēm/institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

8.3.    Līdzēji apņemas bez nepieciešamības neradīt konfidenciālas informācijas atvasinājumus, kā arī apņemas neuzglabāt konfidenciālo informāciju trešajām personām pieejamās telpās, datorā, informācijas sistēmās.

8.4.    Par neatļautu konfidenciālas informācijas izpaušanas gadījumu Klients nekavējoties informē Operatoru, autorizējoties Klientu portālā un aizpildot brīvas formas iesniegumu, savukārt Operators šādā gadījumā rakstiski informē Klientu, izmantojot e-pastu vai adresi, ja e-pasts nav norādīts.

8.5.    Katrs no Līdzējiem ir atbildīgs par Līgumā noteikto konfidencialitātes noteikumu ievērošanu, kā arī ir tiesīgs prasīt otram Līdzējam kompensēt konfidencialitātes noteikumu pārkāpuma rezultātā radītos materiālos zaudējumus un izdevumus.

8.6.    Konfidencialitātes noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma termiņš. 


9.    Klienta personas datu apstrāde

9.1.    Operators kā personas datu pārzinis primāri apstrādā Līguma I daļā norādītos Klienta personas datus nolūkā izpildīt Līgumā noteiktās saistības, sniegt Klientam kvalitatīvu pakalpojumu un nodrošināt prasījumu tiesību realizāciju. Informācija par pārējo Operatora veicamo Klienta personas datu apstrādi ir sniegta Operatora “Sadales tīkls klientu datu apstrādes principi”, kas pieejami Operatora mājaslapā.

9.2.    Operatoram ir tiesības grozīt “Sadales tīkls klientu datu apstrādes principi” atbilstoši “Sadales tīkls klientu datu apstrādes principi” noteiktajiem termiņiem.

9.3.    Klients Līguma II daļas 16. punktā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs realizēt savas tiesības piekļūt un labot savus personas datus. 

9.4.    Ja Klients atsaka Operatoram noteiktas informācijas sniegšanu vai pieprasa Klienta personas datu apstrādes pārtraukšanu, dzēšanu un/vai ierobežošanu, un šāda apstrāde, informācija un Klienta personas dati ir būtiski Līguma izpildei, Operators var atteikt sadarbības turpināšanu ar Klientu, pamatojot to ar Līguma saistību izpildes ierobežošanas vai neiespējamības iemesliem.

9.5.    Operators ir tiesīgs nodot Klienta personas datus Operatora apstrādātājiem un trešajām personām, ja šīm personām ir tiesiskais pamats personas datu iegūšanai no Operatora.

9.6.    Operators uzglabā Klienta personas datus Līguma darbības laikā un termiņā pēc Līguma saistību abpusējas izpildes, kas ir nepieciešams, lai realizētu Operatora prasījumu tiesības.


Pieslēguma maksas daļas, kas jāmaksā Klientam, samaksa


10.    Rēķinu apmaksa

10.1.    Pieslēguma maksas daļas, kas jāmaksā Klientam, samaksa tiek veikta saskaņā ar Operatora izrakstītu Rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski, ir autorizēts un derīgs bez paraksta.

10.2.    Rēķina apmaksas termiņš ir norādīts Rēķinā. Par Rēķinā norādītās summas apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad naudas līdzekļi ir saņemti Rēķinā norādītajā Operatora norēķinu kontā kredītiestādē.

10.3.    Rēķinā apmaksas summa norādīta kopā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas tiek aprēķināts saskaņā ar Rēķina izrakstīšanas dienā normatīvos aktos noteikto un spēkā esošo likmi.

10.4.    Ja Klients nav apmaksājis Operatora izrakstīto Rēķinu pilnā apmērā, bet Operators ir pabeidzis Pieslēguma ierīkošanu, Klientam ir pienākums samaksāt Pieslēguma  maksas daļu, kas jāmaksā Klientam.

10.5.    Ja pēc Līguma noslēgšanas Operatora izrakstītais Rēķins netiek apmaksāts Rēķinā norādītajā termiņā un apmērā, un no pirmās kavējuma dienas ir pagājušas vismaz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, Operators ir tiesīgs pēc iepriekšēja rakstiska brīdinājuma nodot Rēķinā norādītos datus un no Rēķina izrietošās saistības parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam, kas Operatora vārdā nodrošina parāda piedziņu.

10.6.    Operators normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs sniegt un ievietot informāciju par parādu un Rēķinā norādītās personas datus reģistrētās parādnieku un kredītvēstures datu bāzēs, kredītinformācijas birojiem, ja Rēķinā norādītā persona nav pienācīgi pildījusi Līgumā noteiktās maksājumu saistības.

10.7.    Līguma II daļas 10.5. un 10.6. punkts piemērojams gadījumos, kad Līgums ir stājies spēkā, un Operators ir uzsācis un/vai pabeidzis Pieslēguma ierīkošanu un Operatora izrakstītais Rēķins nav apmaksāts Rēķinā norādītajā termiņā un apmērā.


Līguma noslēgšana, grozīšana, apturēšana un izbeigšana


11.    Līguma noslēgšana un spēkā stāšanās

11.1.    Operators, izvērtējot Klienta Pieteikumu, izsniedz Klientam (Klientu portālā vai nosūtot uz adresi, kas norādīta Pieteikumā) Līguma I daļu, kurā nosaka Pieslēguma ierīkošanas nosacījumus, Pieslēguma maksu un Pieslēguma ierīkošanas termiņus:

11.1.1.    20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Pieteikuma saņemšanas dienas, ja Pieslēguma ierīkošanai saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav nepieciešana būvprojekta izstrāde un būvkomersanta piesaistīšana;

11.1.2.    30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvkomersanta noteikšanas vai būvprojekta saņemšanas, ja Pieslēguma ierīkošanai saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešana būvprojekta izstrāde un būvkomersanta piesaistīšana.

11.2.    Klientam ir tiesības 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Operators izsniedzis Klientam Līgumu un Rēķinu, iesniegt Operatoram pamatotus iebildumus par Līgumu. Operators izvērtē Klienta iebildumus un 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā rakstveidā sniedz Klientam atbildi vai izsniedz Klientam precizētu Līgumu un Rēķinu, ja Klienta iebildumi atzīti par pamatotiem.

11.3.    Ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Operators izsniedzis Klientam Līgumu vai precizētu Līgumu, Klients nav parakstījis Līgumu, nav veicis Pieslēguma maksas daļas, kas jāmaksā Klientam, samaksu Līgumā un Rēķinā noteiktajā apmērā un termiņā, vai nav sniedzis pamatotus iebildumus par Līgumu, Operatoram ir tiesības anulēt Klienta Pieteikumu. Par Pieteikuma anulēšanu Operators rakstveidā brīdina Klientu vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš.

11.4.    Ja Operators ir anulējis Klienta Pieteikumu saskaņā ar Līguma II daļas 11.3. punktu, bet Klients tomēr vēlas ierīkot Pieslēgumu, Klients iesniedz Operatoram jaunu Pieteikumu, ja vien Operators un Klients nevienojas citādi.

11.5.    Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījuši abi Līdzēji. Ja Līgums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tad Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Klients, apmaksājot Pieslēguma maksu, kas jāmaksā Klientam, pilnā apmērā, apliecina, ka piekrīt Pieslēguma ierīkošanas nosacījumiem. Līdzēji vienojas, ka šādos gadījumos Līgums uzskatāms par noslēgtu ar Pieslēguma maksas, kas jāmaksā Klientam, pilnā apmērā saņemšanu Operatora norēķinu kontā kredītiestādē un atsevišķa Līguma parakstīšana no Līdzēju puses nav nepieciešama.


12.    Līguma grozījumi

12.1.    Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, tos paraksta Līdzēji. Minētie grozījumi vai papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

12.2.    Ja pēc Līguma noslēgšanas Klients maina Pieteikuma nosacījumus vai papildina, noslēdzams jauns Līgums vai izdarāmi rakstiski grozījumi noslēgtajā Līgumā.

12.3.    Līguma grozījumi netiek sagatavoti, ja Līdzēji informē par savas adreses, e-pasta adreses, tālruņa numura un citu rekvizītu maiņu, kā arī Līguma II daļas 13. punktā noteiktajos gadījumos.


13.     Līguma darbības apturēšana

13.1.    Līguma darbība var tikt apturēta un Līguma I daļā norādītais Pieslēguma un Klienta elektroietaišu ierīkošanas termiņš/Līguma termiņš var tikt automātiski pagarināts, tas ir, Pieslēguma un Klienta elektroietaišu ierīkošanas termiņš/Līguma termiņš var tikt pārcelts uz citu datumu, ja darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ: 

13.1.1.    Līguma izpildes laikā tiek konstatēti trūkumi un nepilnības Klienta izstrādātajā būvprojektā. Operators par to rakstiski informē Klientu, aicina tos novērst noteiktajā termiņā un aptur Pieslēguma ierīkošanu līdz dienai, kamēr Klients nodod Operatoram precizētu izstrādātu būvprojektu Līguma II daļas 16.4.punktā noteiktajā kārtībā;

13.1.2.    Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka Klients nav veicis priekšdarbus Pieslēguma ierīkošanai, kas minēti Operatora izsniegtajos Tehniskajos noteikumos un/vai izstrādātajā būvprojektā (piemēram, žoga pārvietošana, citu inženierkomunikāciju izbūve, zemes planēšanas darbi, bez kuriem nav iespējama Līguma izpilde). Operators par konstatēto rakstiski informē Klientu, aicina veikt darbus noteiktajā termiņā un aptur Pieslēguma ierīkošanu līdz dienai, kamēr ir pabeigti priekšdarbi un Klients nodevis Operatoram dokumentus, kas to apstiprina, Līguma II daļas 16.4. punktā noteiktajā kārtībā;

13.1.3.    ir iestājušies Pieslēguma tehnoloģiski pareizai ierīkošanai neatbilstoši apstākļi, kas ilgst nepārtraukti vairāk par 5 (piecām) kalendārām dienām. Līdzējs, kurš atsaucas uz šiem apstākļiem, nekavējoties par tiem rakstiski paziņo otram Līdzējam, norādot to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kurā šie apstākļi iestājušies;

13.1.4.    pašvaldība, kuras teritorijā ir paredzēta Pieslēguma ierīkošana, ir izdevusi saistošos noteikumus, kas sezonāli ierobežo zemes rakšanas darbu veikšanu. Operators par to rakstiski informē Klientu un aptur Pieslēguma ierīkošanu līdz dienai, kad ir atļauta zemes rakšanas darbu veikšana.

13.2.     Ja Līguma Līguma II daļas 13.1.1. un 13.1.2. apakšpunktā minētie darbi, nepilnības un trūkumi, kā arī šķēršļi nav novērsti noteiktajā termiņā, Operatoram ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski informējot Klientu un samaksātā Pieslēguma maksas daļa, kas jāmaksā Klientam, netiek atmaksāta.


14.    Līguma izbeigšana

14.1.    Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā.

14.2.    Līguma darbība tiek izbeigta:

14.2.1.    kad izpildītas tajā paredzētās saistības vai kāds no Līdzējiem Līgumā noteiktajā kārtībā ir atkāpies no Līguma izpildes;

14.2.2.    ja pēc Līguma noslēgšanas notiek Objekta īpašnieka maiņa;

14.2.3.    ja Operators ir uzsācis Pieslēguma ierīkošanu, un Līguma II daļas 18. punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, un Līdzēji nav vienojušies par jaunu Līguma izpildes termiņu, tad Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, nepieslēdzot Klienta Elektroietaises.

14.3.    Operatoram ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu:

14.3.1.    ja Klients maldinājis Operatoru par īpašumtiesību apliecinošiem dokumentiem; 

14.3.2.    ja Klients Līgumā noteiktajā termiņā neveic Pieslēguma maksas daļas, kas jāmaksā Klientam, samaksu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu ar nākamo darba dienu. Gadījumā, ja Operators ir uzsācis Pieslēguma ierīkošanu, Klientam ir pienākums samaksāt Pieslēguma  maksas daļu, kas jāmaksā Klientam;

14.3.3.    ja Klienti, kam Pieslēguma ierīkošana notiek kopējā izstrādātā būvprojekta ietvaros (tiek ierīkots kopējais pieslēgums vairāku Klientu vajadzībām), nav veikuši Līgumā noteiktās Pieslēguma maksas daļas, kas jāmaksā Klientam, kopējās summas samaksu Līgumā noteiktā apmērā un termiņā;

14.3.4.    ja Operators  konstatē trūkumus izstrādātajā būvprojektā, kas palielina Pieslēguma ierīkošanas apjomu un rada papildus izmaksas, un Līdzēji nav vienojušies par izmaiņām Līgumā; 

14.3.5.    ja trešās personas rada šķēršļus Pieslēguma ierīkošanai, izstrādātā būvprojekta realizācijai;

14.3.6.    ja nav novērsti trūkumi un nepilnības Operatoram iesniegtajā izstrādātajā būvprojektā, kas konstatētas, uzsākot Līguma izpildi;

14.3.7.    ja Klients nav izpildījis Līguma I daļas sadaļu Pieslēguma un Klienta elektroietaišu ierīkošanas noteikumi, un Operators nevar pieslēgt Klienta Elektroietaises sistēmai.

14.4.    Par Līguma izbeigšanu Operators rakstiski informē Klientu Līgumā noteiktajos gadījumos.

14.5.    Klients ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, rakstiski par to informējot Operatoru.

14.6.    Līdzēji vienojas, ka Līgumā noteiktās saistības ir izpildītas:

14.6.1.    no Operatora puses: dienā, kad Operators ir pabeidzis Pieslēguma ierīkošanu un par to rakstveidā paziņojis Klientam;

14.6.2.    no Klienta puses: ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

14.6.2.1.    Klients ir samaksājis Pieslēguma maksas daļu, kas jāmaksā Klientam;

14.6.2.2.    Klients ir veicis savu Elektroietaišu ierīkošanu un sagatavošanu sprieguma saņemšanai un Klientu portālā apstiprinājis vai iesniedzis Operatoram rakstisku Apliecinājumu par elektroietaišu ierīkošanu un gatavību sprieguma


15.    Atteikuma tiesības/ tiesības atkāpties no Līguma

15.1.    Klients – juridiska persona – ir tiesīgs atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

15.2.    Klients – fiziska persona – ir tiesīgs izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un saistošajos tiesību aktos noteiktās tiesības atteikties no Līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no spēkā stāšanās dienas.

15.3.    Par atkāpšanos vai atteikšanos no Līguma Klients paziņo Operatoram, autorizējoties Klientu portālā un aizpildot atteikumu no Pieslēguma ierīkošanas ar norādi, ka izmanto tiesības atkāpties vai atteikties no Līguma, vai aizpildot Operatora mājaslapā publicēto atteikuma veidlapu un iesniedzot to Operatoram Līguma II daļas 16.4. punktā noteiktajā kārtībā.


Informācijas apmaiņa


16.    Informācijas apmaiņa

16.1.    Līdzēji ir tiesīgi apmainīties ar informāciju gan mutiski, gan rakstiski, sniedzot otram Līdzējam informāciju personīgi vai izmantojot sakaru līdzekļus (piemēram, Klientu portālu, pastu, tālruni, e-pastu).

16.2.    Operatora klientu serviss pa tālruni 8403 (+37167727403) pieņem Klienta mutiskos jautājumus, iebildumus, ierosinājumus un sūdzības, kā arī sniedz identificētam Klientam informāciju par Līgumu.

16.3.    Klients ir informēts, ka Līdzēju tālruņa sarunas ar Operatoru tiek ierakstītas pakalpojuma kvalitātes, kontroles, servisa uzlabošanas un saziņas pierādīšanas nolūkos.

16.4.    Jebkādi paziņojumi, pieprasījumi, dokumenti vai citi informācijas sūtījumi (piemēram, vēstules, iesniegumi), kas sniedzami vai pieprasāmi vai atļauti rakstveidā saskaņā ar Līgumu, nododami, autorizējoties Klientu portālā, e-pastā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, vai, nosūtot uz pasta adresi, kas minēta Līguma I daļas sadaļā Līdzēju rekvizīti, un uzskatāmi par nodotu otram Līdzējam:

16.4.1.    7. (septītajā) kalendārajā dienā no tā izsūtīšanas dienas, ja informācija ir nosūtīta uz adresi, kas norādīta Līguma I daļas sadaļā Līdzēju rekvizīti, ar oficiālu piegādes servisu vai pastu;

16.4.2.    brīdī, kad otrs Līdzējs ir parakstījies par informācijas sūtījuma saņemšanu, ja tas nogādāts personīgi pret parakstu uz adresi, kas norādīta Līguma I daļas sadaļā Līdzēju rekvizīti;

16.4.3.    ja informācijas sūtījums tiek nosūtīts, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (Klientu portāls, e-pasts), tas uzskatāms par saņemtu nosūtīšanas brīdī, izņemot gadījumus, ja tiek saņemts sistēmas paziņojums, ka sūtījums vai saziņa nav veikta. 

16.5.    Operators par rakstiski saņemtajiem jautājumiem, iebildumiem, ierosinājumiem vai sūdzībām atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas uz Līguma I daļas sadaļā Līdzēju rekvizīti norādītajiem rekvizītiem, bet papildu pārbaudes vai būtiskas papildu informācijas nepieciešamības gadījumā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tā saņemšanas, ja izskatīšanas termiņš nav noteikts Pieslēguma ierīkošanu regulējošos normatīvajos aktos.

16.6.    Līdzēji apņemas nekavējoties informēt par savas adreses, e-pasta adreses, tālruņa numura un citu Līguma izpildei būtisku rekvizītu maiņu, tajā skaitā, bet ne tikai izmaiņas vārdā, uzvārdā, personas kodā, uzņēmuma nosaukumā. Operators par savu rekvizītu maiņu informē mājaslapā. Ja Līdzēji neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju.

16.7.    Līdzēju saziņa notiek latviešu valodā, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi.

16.8.    Operators informācijas pieejamību nodrošina Operatora mājaslapā


Citi jautājumi


17.    Nepārvarama vara

17.1.    Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu ietekmes rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus Līdzēji, kuru izpildījumu šie apstākļi ietekmē, ievērojot visu rūpību, nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - dabas stihija, kara darbība, epidēmija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.

17.2.    Līdzējs, kurš atsaucas uz šiem apstākļiem, nekavējoties par tiem rakstiski paziņo otram Līdzējam, norādot nepārvaramas varas apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kurā šie apstākļi iestājušies. Pretējā gadījumā atsaukšanās uz nepārvaramu varu ir uzskatāma par nepamatotu. Operators ir tiesīgs šādu paziņojumu publicēt Operatora mājaslapā.


18.    Strīdu izskatīšanas kārtība

18.1.    Visus Līguma izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji cenšas atrisināt savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās nav panākta, tad Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.