AS “Sadales tīkls” ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību paraksta nodomu protokolu par sadarbību balto stārķu aizsardzībā

Uz elektrolīniju balstiem ligzdo aptuveni 70% balto stārķu un, lai tos pasargātu, AS “Sadales tīkls” šodien, 25.aprīlī, ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību parakstīja nodomu protokolu par sadarbību balto stārķu aizsardzības jautājumos, ko Latvenergo koncerns vēsturiski un ilgstoši atbalsta jau no 2013. gada. AS “Sadales tīkls”, ornitologi un Dabas aizsardzības pārvalde aicina arī iedzīvotājus iesaistīties stārķu populācijas veicināšanā, veidojot ligzdu pamatnes no koka un uzstādot tās uz objektiem, kas nav saistīti ar elektroapgādi, jo ligzdošana uz gaisvadu elektrolīniju balstiem rada apdraudējumu pašiem stārķiem, iedzīvotājiem, kā arī elektroapgādes traucējumus AS “Sadales tīkls” klientiem.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības apkopotā informācija liecina, ka gaisvadu elektrolīniju balstus kā savu ligzdošanas vietu ir izvelējušies 70% Latvijā ligzdojošo balto stārķu un, lai putnus pasargātu, AS “Sadales tīkls” šodien ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību parakstīja nodomu protokolu par sadarbību balto stārķu aizsardzības jautājumos. Viens no sadarbības veidiem būs balto stārķu ligzdošanas monitoringa atbalsts, lai veicinātu baltā stārķa ligzdošanas izpēti, aizsardzību un sabiedrības izglītošanu. Balto stārķu monitorings Latvijā tiek īstenots jau 20 gadus un šobrīd 27 speciāli izveidotos stārķu ligzdošanas parauglaukumos tiek vērota un analizēta putnu ligzdošanas aktivitāte un sekmes, uzskaitot un novērtējot arī uz elektrolīniju balstiem ligzdojošo stārķu skaitu un īpatsvaru.

AS “Sadales tīkls” izpilddirektors Sandis Jansons: “Gaisvadu elektrolīniju balsti ir iecienītākā stārķu mājvieta. Lai gan stārķu ligzdošana nereti ietekme klientu elektroapgādi, mēs ar viņiem mēģinām draudzīgi sadzīvot. Uz gaisvadu elektrolīnijas balstiem ir reģistrētas jau 7948 balto stārķu ligzdas un mēs kā sociāli atbildīgs uzņēmums savu darbu organizējam tā, lai tas neietekmētu putnu populāciju. Savas darbības veicam saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes prasībām un stārķu ligzdas no elektrolīniju balstiem noņemam tikai atsevišķos gadījumos, kad tās apdraud klientu elektroapgādi un sabiedrības drošību. Šogad no AS “Latvenergo” pārņemam stārķu monitoringa projektu un sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību sekosim līdzi putnu aktivitātei uz elektrolīniju balstiem, lai to populācija būtu sekmīga.”

Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus: “Lai gan šobrīd Latvijā baltais stārķis ir bieži sastopams, šī ir gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā īpaši aizsargājama putnu suga. Šobrīd lielākā daļa balto stārķu ligzdo uz elektrolīniju balstiem, un tas nozīmē, ka, gribam to vai nē, AS “Sadales tīkls” ir izšķiroša loma stārķu dzīvotnes nodrošināšanā. Mēs esam pateicīgi AS “Sadales tīkls” par uzsākto sadarbību, kas apliecina, ka uzņēmums ir ieinteresēts balto stārķu izpētē un aizsardzībā, nevis tikai skatās uz šo putnu kā traucēkli uzņēmuma primāro funkciju veikšanai.”

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietniece Gunta Gabrāne stāsta, ka Latvijā ligzdo apmēram 4% no pasaules balto stārķu populācijas – kopējais šo putnu skaits Latvijā ir vairāk nekā 10 000 pāru. Balto stārķu ligzdu izvietojuma blīvums Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropā — līdz pat 65 ligzdām uz katriem 100 km² lauksaimniecības zemju. “Ik gadu Dabas aizsardzības pārvalde saņem iedzīvotāju informāciju par balto stārķu ligzdām, kas vai nu patvaļīgi, vai, saņemot nepieciešamās atļaujas, tiek nojauktas. Gadījumos, ja stārķu ligzdas rada apdraudējumu, piemēram, elektroenerģijas traucējumus, apdraud māju ugunsdrošību vai cilvēku veselību un dzīvību un tās nepieciešams nojaukt, šīs darbības saskaņojamas ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Stārķu ligzdu patvaļīga nojaukšana ir aizliegta. Par šādu nodarījumu tiek piemērots administratīvais sods.”

Rūpējoties par stārķu drošību, AS “Sadales tīkls”  uz gaisvadu elektrolīniju balstiem ik gadu uzstāda vidēji 500 metāla ligzdu pamatnes. Tomēr uzņēmums aicina iedzīvotājus būt aktīviem un pašiem iesaistīties stārķu populācijas veicināšanā, veidojot ligzdu pamatnes no koka un uzstādīt tās vietās, kas nav saistītas ar elektroapgādi, piemēram, uz nozāģētu koku stumbriem vai saimniecības ēku jumtiem, jo ligzdošana uz elektrolīniju balstiem rada apdraudējumu gan pašiem stārķiem, gan iedzīvotājiem, kā arī nereti rada elektroapgādes traucējumus klientiem. Instrukcija, kā izgatavot stārķu ligzdas pamatni, ir aprakstīta Dabas aizsardzības pārvaldes brošūrā “Balto stārķu ligzdas pamatnes”, kas pieejama šeit: https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/BRO_B_starku_ligzd.pdf

Balto stārķu vērošanā un monitoringa programmā var iesaistīties ikviens interesents, nosūtot savu pieteikumu Dr.biol. Mārai Janaus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvei un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošajai pētniecei uz e-pastu uz ornlab@latnet.lv. Šogad monitorings norisināsies no aprīļa līdz augustam. Veicot balto stārķu monitoringu, ornitologi izglīto sabiedrību par putnu ligzdošanas īpatnībām un aicina iedzīvotājus pašus iesaistīties stārķa populācijas veicināšanas aktivitātēs. Tāpat speciālisti  informē sabiedrību par riskiem, kādi var rasties putniem un iedzīvotājiem, ja stārķis par savu pagaidu mājokli ir izvēlējies gaisvadu elektrolīnijas balstu, un situācijām, kad AS “Sadales tīkls” sava galvenā uzdevuma veikšanai – elektroapgādes nodrošināšanai, stārķu ligzdas jānoņem.