AS “Sadales tīkls”: reklāmas par enerģijas taupīšanas ierīcēm maldina sabiedrību

Ņemot vērā, ka arvien biežāk sociālajos tīklos un internetā parādās komercpiedāvājumi ar aicinājumu iegādāties “enerģijas taupīšanas” ierīces, kuras spēj samazināt elektroenerģijas patēriņu, AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus nebūt lētticīgiem un “neuzķerties” uz maldinošo reklāmu piedāvājumiem. Šādu ierīču lietošana nevar samazināt elektroenerģijas patēriņu mājsaimniecībās, jo to iespējams izdarīt tikai, izvēloties energoefektīvas elektroiekārtas, izslēdzot elektroierīces, kad tās netiek lietotas, lietojot tās atbilstoši instrukcijai, kā arī regulāri veicot to apkopi un pārbaudi.

Publiskajā vidē iedzīvotāji, iespējams, ir pamanījuši komercpiedāvājumus ar aicinājumu iegādāties enerģijas taupīšanas iekārtas, ar kuru palīdzību var samazināt elektroenerģijas patēriņu līdz pat 50%. Reklāmās ierīču efektivitāte tiek pamatota ar faktu, ka klientiem samazināsies elektroenerģijas patēriņš, jo netiks uzskaitīta reaktīvā enerģija.

Tā kā enerģētikas nozare ir specifiska, AS “Sadales tīkls” skaidro, ka šādas iekārtas iegāde būs nelietderīgi izlietoti resursi, jo samazināt elektroenerģijas patēriņu mājoklī var tikai, izvēloties energoefektīvas elektroiekārtas, izslēdzot elektroierīces, kad tās netiek lietotas, lietojot tās atbilstoši instrukcijai, kā arī regulāri veicot to apkopi un pārbaudi. Turklāt jāatgādina, ka samazināt izmaksas par elektroenerģiju klienti var, efektīvi lietojot pieslēguma jaudu vai izvēloties izdevīgākos elektroenerģijas tirgotāju piedāvājumus.

Atbilstoši fizikas likumiem elektroenerģija sastāv gan no aktīvās, gan reaktīvās komponentes jeb enerģijas. Reaktīvā enerģija tiek patērēta, lai elektroierīces spētu darboties un patērēt lietderīgo – aktīvo enerģiju. Reaktīvo elektroenerģiju nav iespējams pārvērst aktīvajā jeb lietderīgajā enerģijā. Tādēļ iedzīvotājiem nav jāsatraucas, ka reaktīvā enerģija rada papildu elektroenerģijas patēriņu. Mājsaimniecību objektos reaktīvā elektroenerģija netiek uzskaitīta. Elektroenerģijas skaitītāji mājsaimniecībās uzskaita tikai elektroierīču patērēto jeb aktīvo elektroenerģiju, tādēļ šādas iekārtas iegāde būs tikai nelietderīgi izlietoti līdzekļi. “Enerģijas taupīšanas” ierīces iegāde gluži pretēji var palielināt patēriņu, jo tajās esošo signāllampiņu un citu iebūvēto elementu darbībai ir nepieciešama aktīvā elektroenerģija, kas tiek uzskaitīta.

Reaktīvā enerģija tiek uzskaitīta uzņēmumos, kuriem, darbinot noteiktas elektroiekārtas, tā var tikt gan patērēta, gan saražota, tādēļ par tās apjomu uzņēmumiem ir jānorēķinās. Reaktīvā enerģija, kas no energoietilpīgu iekārtu darbināšanas tiek patērēta lielā apjomā vai nonāk elektrotīklā, var radīt elektrotīklā traucējumus, tādēļ tiek veikta atsevišķa tās uzskaite un kontrole. Lai to uzskaitītu, tiek uzstādīti skaitītāji ar atbilstošu funkcionalitāti, un klienti par to tiek informēti. Tas paaugstina energoefektivitāti, jo uzņēmēji vērtē risinājumus, kā samazināt reaktīvās enerģijas daudzumu.

Maldinoša ir arī informācija par reaktīvās enerģijas kaitīgumu veselībai. Ja elektrotīkls ir atbilstošā tehniskā stāvoklī, tas neapdraud iedzīvotāju veselību un drošību. Elektromagnētiskā lauka starojuma nelabvēlīga ietekme uz cilvēka veselību no mājsaimniecībās esošā zemsprieguma – 0,4 kilovoltu sprieguma, nav iespējama. Turklāt, gar jebkuru AS “Sadales tīkls” energoapgādes objektu, tajā skaitā transformatoru apakšstacijām, zemsprieguma elektroietaisēm un elektropārvades līnijām, atbilstoši Aizsargjoslu likuma normām ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas, kuru uzdevums ir nodrošināt minētā objekta aizsardzību un drošu ekspluatāciju, kā arī pasargāt vidi un cilvēku no objekta jebkāda veida ietekmes.

AS “Sadales tīkls” aicina rūpīgi izvērtēt komercpiedāvājumus, to saturu, iepazīties ar papildu informāciju internetā un neatkarīgu ekspertu atzinumiem, lai nekļūtu par maldinošu reklāmu upuri!