Par akciju sabiedrības “Sadales tīkls” valdes locekļa (attīstība) amata kandidātu atlases procesa uzsākšanu

AS "Sadales tīkls" izsludina konkursu uz AS “Sadales tīkls” valdes locekļa (attīstība) amatu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, lai nodrošinātu kandidātu atlases procesu AS “Sadales tīkls” valdes locekļa (attīstība) amatam, AS "Sadales tīkls" padome ir izveidojusi nominācijas komisiju 8 (astoņu) cilvēku sastāvā:

  • Kristaps Ločmelis – komisijas vadītājs, ar balsstiesībām – AS "Sadales tīkls" padomes priekšsēdētājs;
  • Edijs Šaicāns – komisijas loceklis, ar balsstiesībām – AS "Sadales tīkls" padomes priekšsēdētāja vietnieks; 
  • Viktorija Meikšāne – komisijas loceklis, ar balsstiesībām – AS "Sadales tīkls" padomes locekle;
  • Inese Zīle – komisijas loceklis, ar balsstiesībām – AS "Sadales tīkls" padomes locekle;
  • Gunārs Valdmanis – komisijas loceklis, ar balsstiesībām – Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izpilddirektors;
  • Sandis Jansons – novērotājs ar padomdevēja tiesībām (bez balsstiesībām) – AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājs;
  • Kaspars Cikmačs – novērotājs ar padomdevēja tiesībām (bez balsstiesībām) – AS "Latvenergo" Attīstības direktors;
  • Aivars Āboliņš – novērotājs ar padomdevēja tiesībām (bez balsstiesībām) – Latvijas arodbiedrības “Enerģija” valdes priekšsēdētājs.Kandidātu padziļinātās vadības kompetenču novērtēšanai piesaistīta personāla atlases kompānija, kas sadarbosies ar nominācijas komisiju kandidātu atlasē un vērtēšanā. Nominācijas komisijas uzdevums ir izvērtēt kandidātus, pieņemt lēmumu par kandidātiem, kas izvirzāmi AS “Sadales tīkls” valdes locekļa amatam un iesniegt tos līdz 2023.gada 14.aprīlim AS "Sadales tīkls" padomei. Pēc konkursa noslēguma notiks izvirzīto kandidātu speciālās atļaujas pieejas valsts noslēpumam saņemšanai pārbaude, kas ir atsevišķs process un var ilgt dažus mēnešus. Kandidāti aicināti līdz 2023.gada 3.februārim pieteikties uz vakanto AS “Sadales tīkls” valdes locekļa (attīstība) amatu. Kandidātiem izvirzāmās prasības un pieteikšanās informāciju skatīt Valdes locekļa konkurss (sadalestikls.lv).