AS „Sadales tīkls” 2017. gada nerevidētie rezultāti

Šodien, 28. februārī, ir publicēti AS „Sadales tīkls” nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati. 2017. gadā AS „Sadales tīkls” turpināja uzsākto darbības uzlabošanu, vienlaikus paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti un attīstot uz digitālām tehnoloģijām un risinājumiem balstītu viedo elektrotīklu. Sabiedrības 2017. gada ieņēmumi pieauguši par 3%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, un ir 324,1 milj. eiro, savukārt EBITDA palielinājusies par 4,7%, sasniedzot 102,8 milj. eiro.

Uzņēmuma darbības rādītāji apliecina iepriekšējos gados paveiktā darba un ieguldīto investīciju lietderību. 2017. gadā uzlabota sadales sistēmas pakalpojumu kvalitāte, samazināts elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums un elektrotīkla bojājumu skaits, samazināts elektrotīkla pieslēgumu realizēšanas laiks, pieaudzis viedo elektroenerģijas skaitītāju īpatsvars, pilnveidoti klientu apkalpošanas procesi un sistēmas.

Klientu ērtībām 2017. gadā ir ieviesti ērti rīki elektroniskajā vidē, veikti uzlabojumi AS „Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv, piedāvājot mājsaimniecībām dokumentu apriti e-vidē, kā arī nodrošinot klientu apkalpošanu un informētību.

Attīstot uz digitālām tehnoloģijām un risinājumiem balstītu viedo elektrotīklu, AS „Sadales tīkls” turpina uzstādīt viedos elektroenerģijas skaitītājus, nodrošinot klientiem iespēju sekot līdzi elektroenerģijas patēriņa datiem, kā arī veikt attālinātu skaitītāja rādījumu nolasīšanu. 2017. gadā viedo elektroenerģijas skaitītāju īpatsvars sasniedzis jau 36 % no kopējā elektrotīklā uzstādīto elektroenerģijas skaitītāju skaita. Ņemot vērā, ka pasaulē attīstās viedo skaitītāju tehnoloģijas un palielinās to ražotāju skaits, samazinās viedo skaitītāju cena, kas savukārt pozitīvi ietekmē AS „Sadales tīkls” izmaksas. Turklāt digitālo elementu ieviešana elektrotīklā ilgtermiņā būtiski samazina uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas, jo uzņēmuma darbiniekiem nav jāveic to regulāra apskate, rādījumu nolasīšana un pārbaude.

Pilnveidojot klientu apkalpošanu, AS „Sadales tīkls” piedāvā pilna servisa pieslēguma ierīkošanas pakalpojumu klientiem 80% pašvaldību visā Latvijā. Pilna servisa pakalpojums sniedz iespēju izbūvēt jaunu elektrotīkla pieslēgumu pēc vienkāršotas kārtības, vidēji trīs reizes samazinot pieslēguma izbūvei nepieciešamo laiku.

Elektrotīkla drošība un saimnieciskās darbības efektivitāte joprojām ir AS „Sadales tīkls” prioritātes. 2017. gadā elektrotīkla bojājumu skaits, salīdzinot ar 2016.gadu, ir samazinājies par 10%. Preventīvi veicot elektrolīniju trašu attīrīšanu, būtiski tiek mazināta dabas apstākļu ietekme uz elektrotīklu un nepārtrauktas elektroapgādes pakalpojuma nodrošināšanu.

2017. gadā kopējais sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums samazināts par 25 minūtēm vai 9%. Sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaits 2017. gadā ir 2,8 reizes, salīdzinot ar 2016. gadu vērojams samazinājums par 0,3 reizēm vai 10%.

2017. gadā AS „Sadales tīkls” peļņa, kas gūta ikgadējās saimnieciskās darbības rezultātā ir 21,7 miljoni eiro. Atbilstoši Latvijas Republikas realizētai nodokļu reformai un normatīvo aktu izmaiņām atliktā nodokļa saistības, kas atzītas iepriekšējos pārskata periodos, ir reversējamas 2017. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā, tādejādi palielinot AS „Sadales tīkls” 2017. gada peļņu par 102,5 milj. eiro*. Kopējā AS „Sadales tīkls” peļņa 2017. gadā ir 124,2 milj. eiro.

Uzņēmuma pamatdarbības peļņu galvenokārt nodrošināja ieņēmumu pieaugums, kas 2017. gadā ir 324,1 miljoni eiro un t.i. par 3% vairāk nekā 2016. gadā. Sadales sistēmas pakalpojumu ieņēmumu pieaugumu sekmēja sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņas ar 2016. gada 1. augustu, paredzot tarifu diferencēšanu fiksētajā un mainīgajā daļā.

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu struktūras izmaiņas nodrošina AS „Sadales tīkls” iespēju segt fiksētās izmaksas, kas nepieciešamas elektrotīkla infrastruktūras uzturēšanai un līdzsvarotai, pakāpeniskai pilnīgai elementu atjaunošanai 50 gadu laikā. Elektrotīkls ir jāatjauno pakāpeniski visā Latvijā, nodrošinot klientiem ilgtermiņā nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, neatkarīgi no to elektroenerģijas patēriņa. Līdz sistēmas pakalpojumu tarifu struktūras izmaiņām AS „Sadales tīkls” ieņēmumi bija atkarīgi no klientu elektroenerģijas patēriņa un nesedza pilnā apmērā elektrotīkla uzturēšanas un atjaunošanas fiksētās izmaksas.

AS „Sadales tīkls” pamatdarbības peļņa ir veiksmīgs uzņēmuma darbības rādītājs. AS „Sadales tīkls” turpina rūpīgi izvērtēt investīcijas elektrotīklā, ievieš elektrotīklā efektīvus tehniskos risinājumus un digitālās tehnoloģijas, kā arī, pilnveidojot un uzlabojot uzņēmuma darbības procesus, turpina paaugstināt darbības efektivitāti. AS „Sadales tīkls” aicina klientus izvērtēt saviem elektrotīkla pieslēgumiem pieprasīto un nepieciešamo jaudu, jo tā ir iespēja ne vien klientiem samazināt savas izmaksas par elektroenerģiju, bet arī AS „Sadales tīkls” optimizēt resursus, neuzturot elektroapgādes infrastruktūru vietās, kur klientiem pieprasītās elektroenerģijas slodzes faktiski nav nepieciešamas.

AS „Sadales tīkls” 2017. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Sabiedrība piemērojusi SFPS saskaņā ar 1. SFPS „Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizējā piemērošana”. Pārejas datums, ar kuru tiek piemēroti SFPS, ir 2016. gada 1. janvāris.

AS „Sadales tīkls” 2017. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati pieejami https://www.sadalestikls.lv sadaļā AS Sadales tīkls/Pārskati un darbības rādītāji. Revidētie AS “Sadales tīkls” 2017. gada rezultāti par 2017. gadu tiks publicēti 2018. gada 18. aprīlī.

* 2017. gada 28. jūlijā tika pieņemts jauns Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) likums, kas stājās spēkā ar 2018. gada 1. janvāri un kas paredz atšķirīgu UIN aprēķināšanas modeli salīdzinājumā ar bijušo UIN likumā noteikto.
Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un Starptautisko grāmatvedības standartu nosacījumiem atliktā nodokļa saistības netiek atzītas. Iepriekšējos gados atzītās atliktā nodokļa saistības (102,5 milj. eiro) tiek reversētas 2017. gada pelņas vai zaudējumu aprēķinā.  Atliktā nodokļa reversēšana neietekmē AS „Sadales tīkls” naudas plūsmu un nepalielina finanšu līdzekļus.