AS “Sadales tīkls”: lai mainītu elektrotīkla pieslēguma procesu, jāveic izmaiņas SPRK noteikumos

Elektrotīkla pieslēguma process ir vienāds visiem elektroenerģijas lietotājiem un jebkuras ieinteresētās puses priekšlikumi veikt izmaiņas elektrotīkla pieslēguma procesā attiecīgi nozīmē izmaiņu veikšanu SPRK noteikumos “Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”, kas ir objektīvi jāizvērtē.

Jau līdz šim saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteikumu „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” 34.punktu AS “Sadales tīkls” nodrošināja iespēju klientiem nepieciešamības gadījumā pārtraukt pieslēgumam elektroenerģijas piegādi uz laiku līdz 6 mēnešiem un šajā laikā nemaksāt fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu. Šāda iespēja ir visiem elektroenerģijas lietotājiem neatkarīgi no nozares vai darbības specifikas. Ja elektroenerģijas piegādes pārtraukums pieslēgumam nepieciešams ilgāk par 6 mēnešiem, klientam saskaņā ar noteikumiem jāsedz ar pieslēguma atjaunošanu vai ierīkošanu saistītās izmaksas. AS “Sadales tīkls” elektrotīkla pieslēguma jaudas samazināšanu/palielināšanu vai elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu veic pēc klienta pieprasījuma un to uzņēmums veic atbilstoši noteiktajiem normatīvajiem aktiem.

 

Ņemot vērā klientu vajadzības, AS “Sadales tīkls” jau 2017.gadā vērsās SPRK ar lūgumu sagatavot grozījumus Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, tajā skaitā grozīt 34.1 punktu, kas nosaka termiņu, proti, nodrošināt iespēju klientiem atjaunot elektroenerģijas piegādi objektiem, tikai sedzot pieslēguma atjaunošanas vai ierīkošanas faktiskās izmaksas gadījumos, ja saglabājies pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamais elektrotīkls un attiecīgajā pieslēguma vietā ir pieejama nepieciešamā pieslēguma jauda, kā arī ja elektroenerģijas piegādes vai lietošanas pārtraukums šim pieslēgumam nav bijis ilgāks par deviņiem mēnešiem.

 

AS „Sadales tīkls” darbojas regulētā biznesa vidē un elektrotīkla pieslēguma procesu nosaka Elektroenerģijas tirgus likums un SPRK noteikumi „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. Tajos ir noteikti vienoti elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas vai esošā pieslēguma jaudas palielināšanas noteikumi visiem sistēmas lietotājiem un AS „Sadales tīkls” nav tiesību rīkoties pretēji normatīvo aktu regulējuma prasībām, diferencējot klientus pēc to sociālā un ekonomiskā stāvokļa, objekta veida vai elektroenerģijas patēriņa sezonalitātes, kā arī, pamatojoties uz atsevišķu ieinteresēto pušu iniciatīvu vai priekšlikumiem, bez izmaiņām SPRK noteikumos piedāvāt klientiem dažādus risinājumus pieslēgumu procesā.

 

AS “Sadales tīkls” atgādina, ka klienti joprojām var pārskatīt un nepieciešamības gadījumā samazināt savos objektos esošo elektrotīkla pieslēguma jaudu un vienlaikus arī izmaksas, bet tam ir nepieciešama klienta rīcība. Klientiem jāpārskata izmantotās elektroiekārtas, tehnoloģiskie procesi un jāatsakās no tās elektrotīkla pieslēguma jaudas, kas faktiski nav nepieciešama. Jaudas samazināšana ir bezmaksas pakalpojums un klienti to var pieteikt elektroniski klientu portālā www.e-st.lv, turklāt pieslēguma jaudu klienti var samazināt arī pakāpeniski, pārliecinoties par faktiski nepieciešamās jaudas apjomu. Klientiem ir iespēja apvienot savā īpašumā esošos mazas jaudas elektrotīkla pieslēgumus un elektroenerģijas skaitītājus, kā arī elektrotīkla pieslēgumu sadalīt. Piemēram, ja klientam īpašumā ir lielas jaudas elektrotīkla pieslēgums, kas nodrošina elektroapgādi gan mājai, gan klētij, tad to var sadalīt, nodrošinot, ka viens elektrotīkla pieslēgums, kas ikdienā ir nepieciešams mājai, tiek izmantots efektīvi, savukārt otrs elektrotīkla pieslēgums tiek izmantots, kad tas ir nepieciešams. Turklāt samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju klienti var, izvēloties izdevīgākos elektroenerģijas tirgotāju piedāvājumus vai atbilstošāko sadales sistēmas pakalpojumu tarifu plānu.