AS “Sadales tīkls” rīkojusies atbilstoši likumdošanai, izmaksājot kompensācijas

Izmaksājot  kompensācijas bijušajam AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājam un valdes loceklim, AS ”Sadales tīkls” ir rīkojusies atbilstoši Latvijas likumdošanai.

AS “Sadales tīkls” akcionārs ir lēmis par valdes locekļu atsaukšanu un šādā gadījumā likums paredz atlaišanas pabalstu trīs mēnešu vidējās izpeļņas apmērā.

 

AS “Sadales tīkls” kā Darba devējam, izbeidzot darba attiecības ar darbinieku, ir pienākums  izmaksāt darba samaksu atbilstoši Darba likumā, Darba līgumā un Darba koplīgumā noteiktajiem nosacījumiem. Savukārt valsts amatpersonu ieņēmumi tiek atspoguļoti ikgadējās ienākumu deklarācijās.

 

AS “Sadales tīkls” ir rīkojusies atbilstoši Latvijas likumdošanai un ar darbinieku noslēgtajiem darba līgumiem. Uz AS “Sadales tīkls” attiecas likumā noteiktais atalgojuma regulējums, un uzņēmuma vadības algas ir noteiktas atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, ievērojot arī atalgojuma līmeni darba tirgū. Principi, pēc kādiem aprēķina kompensācijas, ir vienādi gan vadītājiem, gan arī citiem koncerna darbiniekiem.

 

Jebkuram uzņēmumam kā darba devējam ir būtiska konkurētspēja, proti, lai  darbinieki vēlētos strādāt uzņēmumā un justos sociāli aizsargāti. Tāpat ne mazāk svarīgi, lai darba tiesiskās attiecības  tiktu izbeigtas bez tiesvedības riska. Tāpēc AS “Sadales tīkls” rīcība ir atbilstoša Darba koplīgumam, un tajā noteikto darbinieku tiesību ievērošanu uzrauga sociālais partneris – Arodbiedrība.