SIA “Agrofirma “Turība”” plāno pārtraukt elektroenerģijas piegādi saviem klientiem Riebiņu novadā

AS “Sadales tīkls” saņēmusi SIA “Agrofirma “Turība”” iesniegumu ar lūgumu nodrošināt iespēju 23. aprīlī pārtraukt elektroenerģijas piegādi šī uzņēmumam piederošai elektrolīnijai. Lai gan AS “Sadales tīkls” ir pienākums pēc klienta pieprasījuma nodrošināt šādu iespēju, uzņēmums aicina SIA “Agrofirma “Turība”” izvērtēt savu lēmumu, jo, īstenojot atslēgumu, elektroenerģijas piegāde tiks pārtraukta 21 mājsaimniecībai Parka un Ziedu ielā, Riebiņos.

Šā gada 15. aprīlī AS “Sadales tīkls” saņēma klienta SIA “Agrofirma “Turība”” iesniegumu ar lūgumu nodrošināt iespēju atslēgt elektroenerģijas piegādi klientam piederošai gaisvadu elektrolīnijai, kas nav AS “Sadales tīkls” īpašums. SIA “Agrofirma “Turība”” savā pamatojumā norāda, ka elektrotīkls, kuru tā izmanto elektroenerģijas piegādei saviem apakšlietotājiem, ir fiziski un funkcionāli novecojis un uzņēmumam nav iespējas veikt nepieciešamos remontdarbus.

Rūpējoties par iedzīvotāju elektroapgādi, AS “Sadales tīkls” vairakkārt pārrunāja šo situāciju gan ar SIA “Agrofirma “Turība””, gan Riebiņu novada pašvaldības pārstāvjiem, kuriem sniegta informācija un vairākkārtējas klātienes konsultācijas par iespējām sakārtot iekšējo elektrotīklu atbilstoši spēkā esošo normatīvu prasībām vai, ja to nav iespējams izdarīt, ar pašvaldības atbalstu realizēt jaunus sistēmas pieslēgumus, kur AS “Sadales tīkls” piedalās ar līdzfinansējumu 50% apmērā atbilstoši Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem.

Diemžēl, novērtējot SIA “Agrofirma “Turība”” elektrotīkla stāvokli, AS “Sadales tīkls” konstatēja, ka tas ir izbūvēts pirms aptuveni 40 gadiem un, ņemot vērā, ka SIA “Agrofirma “Turība”” to nav uzturējusi un savlaicīgi atjaunojusi, tas ir sliktā tehniskā stāvoklī, lai gan par elektrolīnijas uzturēšanu un elektroenerģijas piegādi ir saņēmuši maksājumus no iedzīvotājiem. Elektrotīkls nav AS “Sadales tīkls” īpašums, tādēļ uzņēmumam nav tiesību ieguldīt līdzekļus tā atjaunošanā vai pārbūvē. Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.759 “Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām” AS “Sadales tīkls” nevar pārņemt tehniski sliktā stāvoklī esošu elektrotīklu, jo, pieslēdzot pie elektrotīkla ikvienu objektu, AS “Sadales tīkls” nedrīkst pasliktināt elektroenerģijas piegādes kvalitāti ne esošajiem, ne jaunajiem objektiem, ko šajā situācijā bez tūlītējas elektrotīkla pārbūves nodrošināt nav iespējams.

Parka un Ziedu ielas iedzīvotāji ir informēti par šo situāciju un AS “Sadales tīkls” jau martā saņēma 21 zemes īpašnieka pieteikumu jaunam elektrotīkla pieslēgumam. Visiem klientiem atbilstoši SPRK noteikumiem “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” ir sagatavoti tehniskie noteikumi, norādot aptuvenās elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas izmaksas un informāciju par nepieciešamību izstrādāt elektroietaišu izbūves projektu. Tikai pēc jaunu elektrotīkla pieslēgumu izbūves, AS “Sadales tīkls” būs iespēja šiem lietotājiem nodrošināt elektroenerģijas piegādi no sava elektrotīkla.

AS “Sadales tīkls” aicina SIA “Agrofirma “Turība”” un Riebiņu novada pašvaldību izvērtēt iespēju turpināt piegādāt novada iedzīvotājiem elektroenerģiju vai atbalstīt tos jauna elektrotīkla pieslēguma ierīkošanā. Tā, piemēram, jaunu elektrotīkla pieslēgumu izbūve iedzīvotājiem ar pašvaldības proaktīvu līdzdalību, ieinteresētību un atbalstu šogad realizēta Ventspils novada Puzes pagastā, Stiklu ciematā.