Šogad ar specializēto tehniku elektrotīkls bojāts 149 reizes

Šā gada 1. ceturksnī AS “Sadales tīkls” ir reģistrējusi 149 elektrotīkla bojājumus, kurus izraisīja būvniecības, lauksaimniecības, mežizstrādes u.c. saimniecisko darbu veicēji. Katrs no tiem izraisīja neplānotu elektroapgādes pārtraukumu klientiem, radot uzņēmumam zaudējumus vairāk nekā 48 tūkstošu eiro apmērā. AS “Sadales tīkls” aicina būt atbildīgiem, mājas lapā sadalestikls.lv saskaņot plānotos darbus elektrotīkla tuvumā un darbu laikā ievērot visas drošības un tehnoloģiskās prasības, jo brīdī, kad tehnika ir saskārusies ar elektrotīklu, tās vadītājs vai blakus esošās personas var gūt nāvējošu elektrotraumu.

Pērn saimniecisko darbu laikā elektrotīkls bojāts 745 reizes, bet šā gada pirmajā ceturksnī ir reģistrēti 149 bojājumi, radot AS “Sadales tīkls” zaudējumus vairāk nekā 48 tūkstošu eiro apmērā. Šogad saimniecisko darbu laikā 61 reizi pārraktas kabeļu elektrolīnijas, 60 vietās ar tehniku bojātas gaisvadu elektrolīnijas un 28 vietās bojātas transformatoru apakšstacijas vai elektroapgādes sadalnes.

Šādiem elektrotīkla bojājumiem ir tendence pieaugt laikā, kad aktīvi norit lauksaimniecības un būvniecības darbi, jo darbu veicēji plānotos darbus elektrolīniju tuvumā nesaskaņo ar AS “Sadales tīkls” un neievēro darbu veikšanas tehnoloģiskās un drošības prasības. Bieži vien tehnikas vadītājs nezina vai ir aizmirsis drošības noteikumus, kā arī noguruma un ikdienas darba rutīnā nepamana elektrolīnijas. Ja saimniecībās vai uzņēmumos mainās specializētās tehnikas vadītāji, svarīgi tiem atgādināt par drošības prasībām elektrotīkla tuvumā.

Viens elektrolīnijas bojājums pilsētās rada elektroapgādes pārtraukumu bērnudārziem, skolām, veikaliem, vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju, ceļu satiksmes regulēšanas luksoforiem u.c. objektiem, bet lauku apvidos tas var radīt elektroapgādes pārtraukumu visam novadam, radot zaudējumus gan klientiem, jo netiek piegādāta elektroenerģija, gan AS “Sadales tīkls”. Lai pēc iespējas ātrāk novērstu apdraudējumu cilvēkiem, atjaunotu elektrotīklu un elektroapgādi klientiem, AS “Sadales tīkls” darbiniekiem jāpārtrauc plānotie elektrotīkla remontu darbi un nekavējoties jādodas meklēt elektrotīkla bojājuma vieta. Bieži vien personas, kuras izraisījušas elektrotīkla bojājumu, par notikušo nepaziņo AS “Sadales tīkls”, rakšanas darbu vietas aizrok un no notikuma vietas aizbēg, kas apgrūtina un paildzina bojājuma novēršanu.

Veicot darbus elektrotīkla tuvumā, jāievēro Aizsargjoslu likums. Tas nosaka, ka plānotie darbi gaisvadu elektrolīniju tuvumā ar tehniku, kuras gabarīts pārsniedz 4,5 m no zemes, jāsaskaņo ar AS “Sadales tīkls”. To var ātri un ērti izdarīto mājas lapā www.sadalestikls.lv. Saskaņojot darbus, uzņēmums būs informēts par aktivitātēm elektrotīkla tuvumā un nepieciešamības gadījumā organizēs elektrolīnijas atslēgumu. Bet, ja plānots veikt rakšanas darbus, vispirms jānoskaidro, kādas inženierkomunikācijas atrodas plānotajā rakšanas darbu vietā, jo, turpinot plānveidīgu gaisvadu elektrolīniju rekonstrukciju un pārbūvi kabeļu līnijās, mainās ne vien kopējais kabeļu līniju apjoms, bet arī to atrašanās vieta.

Ikvienam jāatceras, ka zemes rakšanas darbus atļauts veikt tikai 1 m attālumā no kabeļu elektrolīnijas, bet mežos 1,5 m attālumā. Turklāt kabeļu līniju aizsargjoslā aizliegts rakt zemi dziļāk par 30 cm, aramzemēs – dziļāk par 45 cm, kā arī nedrīkst veikt grunts planēšanu ar tehniku. Jāņem vērā, ka, veicot zemes rakšanas darbus dziļāk par 30 cm, papildus nepieciešams arī vietējās pašvaldības būvvaldes saskaņojums.

Neuzmanīga un bezatbildīga rīcība elektrotīkla tuvumā var izraisīt letālu elektrotraumu tehnikas vadītājam vai personai, kura tuvojas notikuma vietai. Gadījumos, ja tehnika ir skārusi elektrolīnijas vadus, vadītājam nekavējoties jāmēģina ar tehniku nokļūt pēc iespējas tālāk no notikuma vietas, bet, ja ar tehniku pārvietoties nav iespējams, no tās jāizlec un, neatraujot pēdas vienu no otras, jāattālinās ar palēcieniem vismaz par 8 metriem. Svarīgi, lai būtu tikai viens saskares punkts ar zemi. Ja viena kāja tiek atrauta no otras, noslēdzas elektriskais loks un sekas var būt letālas.

Neraugoties uz vēlēšanos glābt tehniku, notikuma vietā atgriezties nedrīkst! Par negadījumu nekavējoties jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot 112 vai AS „Sadales tīkls”, zvanot 8404. Līdz ierodas glābšanas dienests vai AS „Sadales tīkls” darbinieki, nedrīkst pieļaut citu personu piekļuvi bīstamajai zonai! Ja elektrolīnijas vadi ir trūkuši un atrodas uz zemes, nevar uzskatīt, ka pa tiem vairs neplūst elektriskā strāva!