Šogad saimniecisko darbu laikā izraisīti 408 elektrotīkla bojājumi

Šogad dažādu būvniecības, lauksaimniecības, mežizstrādes u.c. saimniecisko darbu laikā elektrotīkls ir bojāts 408 reizes, uz laiku radot elektroapgādes pārtraukumu iedzīvotājiem, uzņēmumiem, sabiedriskas nozīmes objektiem, kā arī zaudējumus AS “Sadales tīkls” 145 tūkst. eiro apmērā. AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, saskaņot plānotos darbus elektrotīkla tuvumā un darbu laikā ievērot visas drošības un tehnoloģiskās prasības, jo brīdī, kad transportlīdzeklis vai tehnika ir saskārusies ar elektrotīklu, tās vadītājs vai blakus esošās personas var gūt nāvējošu elektrotraumu.

 Visbiežāk pārrok kabeļu līnijas

Vidēji divas reizes dienā AS “Sadales tīkls” reģistrē elektrotīkla bojājumus, kurus izraisa būvniecības, lauksaimniecības, mežizstrādes un citu saimniecisko darbu veicēji. Pērn elektrotīkls bojāts 746 reizes, bet šogad līdz augustam ir reģistrēti 408 dažādi elektrotīkla bojājumi – 171 reizi pārraktas kabeļu elektrolīnijas, 149 vietās ar tehniku bojātas gaisvadu elektrolīnijas un konstatētas 88 bojātas transformatoru apakšstacijas vai elektroapgādes sadalnes.

Galvenais bojājumu iemesls – nesaskaņoti darbi elektrotīkla tuvumā

Elektrolīniju bojājumi visbiežāk rodas, nesaskaņojot darbus vai neievērojot darbu veikšanas tehnoloģiskās un drošības prasības. Šādi elektrotīkla bojājumi tiek reģistrēti visu gadu, tomēr vislielākais bojājumu skaits tiek reģistrēts gada siltajā periodā, kad aktīvi norit lauksaimniecības un būvniecības darbi. Analizējot negadījumu cēloņus, AS “Sadales tīkls” secina, ka bieži vien tehnikas vadītājs nezina vai ir aizmirsis drošības noteikumus, kā arī noguruma un ikdienas darba rutīnā nepamana elektrolīnijas. Ja saimniecībās vai uzņēmumos mainās specializētās tehnikas vadītāji, svarīgi viņiem atgādināt par drošības prasībām elektrotīkla tuvumā.

Viens elektrotīkla bojājums var radīt elektrības pārtraukumu vairākiem tūkstošiem klientu

Viens elektrolīnijas bojājums pilsētās rada elektroapgādes pārtraukumu bērnudārziem, skolām, veikaliem, vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju, ceļu satiksmes regulēšanas luksoforiem u.c. objektiem, bet lauku apvidos tas var radīt elektroapgādes pārtraukumu visam novadam, radot zaudējumus gan klientiem, jo netiek piegādāta elektroenerģija, gan AS “Sadales tīkls”. Lai pēc iespējas ātrāk novērstu apdraudējumu cilvēkiem, atjaunotu elektrotīklu un elektroapgādi klientiem, AS “Sadales tīkls” darbiniekiem jāpārtrauc plānotie elektrotīkla remonta darbi un nekavējoties jādodas meklēt elektrotīkla bojājuma vieta. Bieži vien personas, kuras izraisījušas elektrotīkla bojājumu, par notikušo nepaziņo AS “Sadales tīkls”, rakšanas darbu vietas aizrok un pamet notikuma vietu, kas apgrūtina un paildzina bojājuma novēršanu.

Saskaņo darbus elektroniski – mājas lapā www.sadalestikls.lv

Drošības noteikumi ir jāievēro gan veicot saimnieciskos darbus gaisvadu elektrolīniju tuvumā, gan vietās, kur elektroapgādi nodrošina kabeļu līnijas. Plānojot darbus gaisvadu elektrolīniju tuvumā, jāievēro Aizsargjoslu likums, kas nosaka, ka, veicot darbus ar tehniku, kuras gabarīts pārsniedz 4,5 metrus, plānotie darbi jāsaskaņo ar AS “Sadales tīkls”. Saskaņojot darbus, uzņēmums būs informēts par aktivitātēm elektrotīkla tuvumā un, ja būs nepieciešams, papildu drošībai organizēs elektrolīnijas atslēgumu. Iesniegumu par plānotajiem darbiem var ātri un ērti iesniegt mājas lapā www.sadalestikls.lv.

Tikpat atbildīgi jārīkojas, plānojot zemes rakšanas darbus. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas būtiski zināt, kādas inženierkomunikācijas atrodas plānotajā rakšanas darbu vietā, jo, turpinot plānveidīgu gaisvadu elektrolīniju rekonstrukciju un pārbūvi kabeļu līnijās, mainās ne vien kopējais kabeļu līniju apjoms, bet arī to atrašanās vieta. Vienlaikus palielinās arī citu pazemes inženierkomunikāciju īpatsvars. Tas uzliek pienākumu darbu veicējiem stingri ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības, saņemt nepieciešamos saskaņojumus un paaugstināt rakšanas darbu izpildes kvalitāti. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir aizliegts veikt zemes rakšanas darbus ar tehniku tuvāk par 1 metru no kabeļu līnijas, bet mežos tuvāk par 1,5 metru. Turklāt kabeļu līniju aizsargjoslā aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 30 cm, aramzemēs – dziļāk par 45 cm, kā arī nedrīkst veikt grunts planēšanu ar tehniku. Lai noskaidrotu, vai īpašumu šķērso kabeļu līnija, plānotais darbs jāsaskaņo ar AS “Sadales tīkls”, savukārt, veicot zemes darbus dziļāk par 30 cm, darbs jāsaskaņo arī ar vietējās pašvaldības būvvaldi.

No letālām sekām var pasargāt pareiza rīcība

Ikviens šāds negadījums elektrotīkla tuvumā var izraisīt letālu elektrotraumu tehnikas vadītājam vai citai personai, kura notikuma vietai tuvojas, tādēļ ikvienam jāzina, kā pareizi un droši rīkoties. Gadījumos, ja transportlīdzeklis ir saskāries ar elektrolīnijas vadiem, vadītājam nekavējoties jāmēģina ar tehniku nokļūt pēc iespējas tālāk no notikuma vietas, bet, ja ar tehniku pārvietoties nav iespējams, no tās jāizlec un, neatraujot pēdas vienu no otras, jāattālinās ar palēcieniem vismaz par 8 metriem. Svarīgi, lai būtu tikai viens saskares punkts ar zemi. Ja viena kāja tiek atrauta no otras, noslēdzas elektriskais loks un sekas var būt letālas. Neskatoties uz vēlēšanos glābt transportlīdzekli vai tehniku, notikuma vietā atgriezties nedrīkst! Par negadījumu nekavējoties jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot 112, vai AS „Sadales tīkls”, zvanot 8404. Līdz ierodas glābšanas dienests vai AS „Sadales tīkls” darbinieki, nedrīkst pieļaut citu personu tuvošanos bīstamajai vietai! Ja elektrolīnijas vadi ir trūkuši un atrodas uz zemes, nevar uzskatīt, ka pa tiem vairs neplūst elektrība!