Turpmāk regulēti tiks visi elektroenerģijas tirgotāji, neatkarīgi no to tirdzniecības apjoma gadā

Ir apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos[1], kas noteic, ka elektroenerģijas tirgotājiem, kuru kopējais tirdzniecības apjoms nepārsniedz 4000 megavatstundu gadā, turpmāk būs jāreģistrējas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) elektroenerģijas tirgotāju reģistrā. Tas nozīmē, ka turpmāk regulēti tiks visi elektroenerģijas tirgotāji, neatkarīgi no to tirdzniecības apjoma gadā.

Tāpat grozījumi noteic, ka elektroenerģijas tirgotājiem2 būs jāpilda regulējamam elektroenerģijas tirgotājam noteiktos pienākumus, tostarp regulāri sniegt Regulatoram informāciju par tirgotāju darbību.

Komersantu reģistrēšana un informācijas apmaiņa ir vienkārša un neprasa būtiskus resursus. Lai reģistrētos elektroenerģijas tirgotāju reģistrā, elektroenerģijas tirgotājiem ir jānosūta Regulatoram paziņojumu par reģistrāciju, kurā jānorāda pamata informācija par komersantu.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam3, ja Regulators mēneša laikā no reģistrācijas paziņojuma saņemšanas dienas nav rakstveidā informējis komersantu par atteikumu to reģistrēt, uzskatāms, ka elektroenerģijas tirgotājs ir reģistrēts.

Saskaņā ar likumu4, komersants, kurš sāk sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, ir jāmaksā valsts nodeva. Valsts nodevu par pirmo darbības gadu maksā no komersanta plānotā attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma veida neto apgrozījuma pirmajā darbības gadā, bet ne mazāku kā 200 euro kalendāra gadā. Savukārt kalendāra gadā maksājamās valsts nodevas summu sadala četrās vienādās daļās un attiecīgi samaksā četros maksājumos gada laikā. Pamata informācija par savu darbību elektroenerģijas tirgotājiem ir jāiesniedz regulāri (30 dienu laikā pēc reģistrācijas, reizi ceturksnī vai reizi gadā).

Ministru kabineta noteikumu grozījumu5 mērķis ir precizēt elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma un siltumapgādes pakalpojumu regulējumu, nodrošinot atbilstību Elektroenerģijas tirgus likumam un Enerģētikas likumam.

Noteikumu projekts stāsies spēkā  nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

1 Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1227 „Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”

2 kuru kopējais tirdzniecības apjoms nepārsniedz 4000 megavatstundu gadā

3 32.1 panta sestajai daļa

4 “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 31. panta piekto daļu

5 Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1227 „Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”