Veicot saimnieciskos darbus elektrolīniju tuvumā, jāievēro drošības noteikumi!

Šogad AS “Sadales tīkls” ir reģistrējusi 116 elektrotīkla bojājumus, kurus izraisīja būvniecības, lauksaimniecības, mežizstrādes u.c. saimniecisko darbu veicēji. Katrs šāds bojājums rada elektroapgādes pārtraukumu klientiem, zaudējumus AS “Sadales tīkls” un brīdī, kad tehnika ir saskārusies ar elektrotīklu, tās vadītājs vai blakus esošās personas var gūt nāvējošu elektrotraumu. AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, saskaņot plānotos darbus elektrotīkla tuvumā un darbu laikā ievērot visas drošības un tehnoloģiskās prasības.

Vidēji divas reizes dienā AS “Sadales tīkls” reģistrē elektrotīkla bojājumus, kurus izraisa būvniecības, lauksaimniecības, mežizstrādes un citu saimniecisko darbu veicēji. Pērn šo darbu laikā elektrotīkls bojāts 738 reizes, bet šā gada pirmajā ceturksnī uzņēmums ir reģistrējis 116 bojājumus – 40 reizes pārraktas kabeļu elektrolīnijas, 46 vietās ar tehniku bojātas gaisvadu elektrolīnijas un konstatētas 30 bojātas transformatoru apakšstacijas vai elektroapgādes sadalnes.

Vislielākais bojājumu skaits tiek reģistrēts gada siltajā periodā, kad aktīvi norit lauksaimniecības un būvniecības darbi, jo iedzīvotāji plānotos darbus elektrolīniju tuvumā nesaskaņo ar AS “Sadales tīkls” un neievēro darbu veikšanas tehnoloģiskās un drošības prasības. Analizējot negadījumu cēloņus, AS “Sadales tīkls” secina, ka bieži vien tehnikas vadītājs nezina vai ir aizmirsis drošības noteikumus, kā arī noguruma un ikdienas darba rutīnā nepamana elektrolīnijas. Ja saimniecībās vai uzņēmumos mainās specializētās tehnikas vadītāji, svarīgi tiem atgādināt par drošības prasībām elektrotīkla tuvumā.

Veicot darbus elektrotīkla tuvumā, jāievēro Aizsargjoslu likums. Tas nosaka, ka plānotie darbi gaisvadu elektrolīniju tuvumā ar tehniku, kuras gabarīts pārsniedz 4,5 m no zemes, jāsaskaņo ar AS “Sadales tīkls”. Bet pirms rakšanas darbu uzsākšanas jānoskaidro, kādas inženierkomunikācijas atrodas plānotajā rakšanas darbu vietā, jo, turpinot plānveidīgu gaisvadu elektrolīniju rekonstrukciju un pārbūvi kabeļu līnijās, mainās ne vien kopējais kabeļu līniju apjoms, bet arī to atrašanās vieta. Zemes rakšanas darbus atļauts veikt tikai 1 m attālumā no kabeļu elektrolīnijas, bet mežos 1,5 m attālumā. Turklāt kabeļu līniju aizsargjoslā aizliegts rakt zemi dziļāk par 30 cm, aramzemēs – dziļāk par 45 cm, kā arī nedrīkst veikt grunts planēšanu ar tehniku. Ikvienam jāņem vērā, ka, veicot zemes rakšanas darbus dziļāk par 30 cm, papildus nepieciešams arī vietējās pašvaldības būvvaldes saskaņojums. Saskaņojot darbus, AS “Sadales tīkls” būs informēta par aktivitātēm elektrotīkla tuvumā un nepieciešamības gadījumā organizēs elektrolīnijas atslēgumu. Iesniegumu par plānotajiem darbiem var sūtīt uz e-pastu st@sadalestikls.lv.

Viens elektrolīnijas bojājums pilsētās rada elektroapgādes pārtraukumu bērnudārziem, skolām, veikaliem, vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju, ceļu satiksmes regulēšanas luksoforiem u.c. objektiem, bet lauku apvidos tas var radīt elektroapgādes pārtraukumu visam novadam, radot zaudējumus gan klientiem, jo netiek piegādāta elektroenerģija, gan AS “Sadales tīkls”. Lai pēc iespējas ātrāk novērstu apdraudējumu cilvēkiem, atjaunotu elektrotīklu un elektroapgādi klientiem, AS “Sadales tīkls” darbiniekiem jāpārtrauc plānotie elektrotīkla remonta darbi un nekavējoties jādodas meklēt elektrotīkla bojājuma vieta. Bieži vien personas, kuras izraisījušas elektrotīkla bojājumu, par notikušo nepaziņo AS “Sadales tīkls”, rakšanas darbu vietas aizrok un no notikuma vietas aizbēg, kas apgrūtina un paildzina bojājuma novēršanu. Pērn saimniecisko darbu veicēju izraisītie elektrotīkla bojājumi radījuši zaudējumus AS “Sadales tīkls” 300 tūkstošu eiro apmērā.

Ikviena neuzmanīga un bezatbildīga rīcība elektrotīkla tuvumā var izraisīt letālu elektrotraumu tehnikas vadītājam vai citai personai, kura notikuma vietai tuvojas. Gadījumos, ja tehnika ir skārusi elektrolīnijas vadus, vadītājam nekavējoties jāmēģina ar tehniku nokļūt pēc iespējas tālāk no notikuma vietas, bet, ja ar tehniku pārvietoties nav iespējams, no tās jāizlec un, neatraujot pēdas vienu no otras, jāattālinās ar palēcieniem vismaz par 8 metriem. Svarīgi, lai būtu tikai viens saskares punkts ar zemi. Ja viena kāja tiek atrauta no otras, noslēdzas elektriskais loks un sekas var būt letālas.

Neskatoties uz vēlēšanos glābt tehniku, notikuma vietā atgriezties nedrīkst! Par negadījumu nekavējoties jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot 112, vai AS „Sadales tīkls”, zvanot 8404. Līdz ierodas glābšanas dienests vai AS „Sadales tīkls” darbinieki, nedrīkst pieļaut citu personu piekļuvi bīstamajai zonai! Ja elektrolīnijas vadi ir trūkuši un atrodas uz zemes, nevar uzskatīt, ka pa tiem vairs neplūst elektriskā strāva!