Rūpes par darbiniekiem

Uzturēt elektrotīklu un nodrošināt klientiem nepārtrauktu elektroenerģiju nav iespējams bez kompetenta un profesionāla personāla. Apzinoties mūsu darbinieku vērtību, ieguldām gan darbinieku izaugsmē, gan sociālajās garantijās un veselības apdrošināšanā, jo darbs elektroapgādes nozarē ir gan atbildīgs, gan bīstams. Sociālās garantijas ietvertas arī Darba koplīgumā, kas noslēgts ar arodbiedrību “Enerģija”.

Ikdienā darbā pastiprināti pievēršam uzmanību mūsu darbinieku drošībai, uzņēmumā ir absolūta neiecietība pret negadījumiem darbavietā. Darbiniekiem tiek nodrošināti gan nepieciešamie darba aizsardzības līdzekļi, gan nepieciešamās darba drošības instrukcijas, gan regulāras mācības klātienē vai tiešsaistē atkarībā no darba specifikas un nepieciešamības. Izveidotas mācību filmas par drošību, strādājot ar ķīmiskajām vielām, tehniku u.tml., vairākas filmas saņēmušas darba aizsardzības nozares apbalvojumus.

Rūpējoties par darbinieku drošību, 2019. gadā uzsākām pāreju uz spilgti dzeltenu, augstas redzamības darba apģērbu, kas kalpo darbiniekiem visos laika apstākļos un nodrošina arī aizsardzību pret elektriskā loka iedarbību.

Nepārtraukti pilnveidojam darba aizsardzības sistēmu, lai samazinātu negadījumu un nelaimes gadījumu skaitu, uzlabojam darba apstākļus, lai veicinātu darbinieku labsajūtu.

Dalāmies  ar savu pieredzi  ar citiem uzņēmumiem, piedalāmies Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras labās prakses balvā "Zelta ķivere” un Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras “Darba drošības un vides veselības institūts” organizētajos darba aizsardzības filmu konkursos.

Covid-19 pandēmijas laikā uzņēmums ne tikai ieviesa stingras epidemioloģiskās drošības prasības, bet arī organizēja darbiniekiem izbraukuma vakcināciju dažādās Latvijas pilsētās.

Katru gadu organizējam un piedalāmies sportiskos pasākumos un aktivitātēs un iedzīvinām darbinieku ikdienā veselīgu uzturu un dzīvesveidu. Jau tradicionāli esam viena no lielākajām uzņēmumu komandām Rimi Rīgas maratonā (196 dalībnieki 2021. gadā), Vienības velobraucienā (133 dalībnieki 2021. gadā) un citās sportiskās aktivitātēs.

Mēs nodrošinām mācību prakses iespējas visā Latvijā vairāk nekā 100 vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem un augstskolu studentiem ik gadu. Mūsu prioritāte ir elektrotehnisko zinību audzēkņi un studenti, un zinošākajiem praktikantiem ir iespēja iegūt apmaksātu prakses vietu. Lai piesaistītu skolēnu uzmanību enerģētikas nozarei, regulāri piedalāmies profesionālās meistarības konkursā «Jaunais profesionālis», Junior Achievement – Young Enterprise Latvija rīkotajā Ēnu dienā, RTU Karjeras nedēļā un citos pasākumos.

Esam ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” dalībnieki. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Projekta mērķa grupa ir profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu audzēkņi. Projekts Nr. 8.5.1.0/16/I/001. tiek īstenots no 2017. gada 27. janvāra līdz 2023. gada 31. augustam.

Esam sociālās kustības “Latvija strādā” dalībnieks. “Latvija strādā” ir Tele2 iniciatīva, kura aicina Latvijas darba devējus aktīvi iesaistīties remigrācijas veicināšanā. Kustības mērķis ilgtermiņā ir panākt, ka Latvijā atgriežas vismaz 1000 darbinieku no Latvijas valstspiederīgajiem, kuri strādā vai mācās ārzemēs (2018. gadā, uzsākot kustību, šādu cilvēku bija vairāk nekā 170 000). Arī mēs esam nodrošinājuši darbavietas cilvēkiem, kuri atgriežas uz dzīvi Latvijā.

Memorands par dalību kustībā "Latvija strādā"