Sertifikācijas prasības elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādītājiem

Lai pastiprinātu mikroģeneratoru un elektrostaciju uzstādīšanas un ekspluatācijas drošību, atbilstoši likumam “Par atbilstības novērtēšanu” būvspeciālistiem, kas uzstāda elektroenerģijas ražošanas iekārtas, jāievēro zemāk norādītās sertifikācijas prasības.

Mikroģeneratoru un elektrostaciju drīkst uzstādīt un invertora iestatījumu protokolu parakstīt tikai precizētajām prasībām atbilstošs būvspeciālists. Prasības ir obligātas pieteikumiem, kas ir iesniegti, sākot ar 2023. gada 1. martu. Iepriekš iesniegtiem pieteikumiem prasības ir rekomendējošas.

Mikroģeneratoriem atbilstoša būvspeciālista sertifikāts ir jāiesniedz kopš 2023. gada 1. marta, savukārt elektrostacijām kopā ar pārbaudes dokumentiem, sākot ar 2023. gada 1. jūliju. 

Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas prasībām atbilstošus sertifikātus izsniedz šādas Latvijā akreditētas institūcijas, kas ir kompetentas veikt personu sertificēšanu un atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām:

 • biedrības “Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija” specializētais sertifikācijas centrs (BLEEA);
 • biedrības “Latvijas Elektriķu brālība” sertifikācijas departaments (LEB).

Lai uzstādītu un pieslēgtu mikroģeneratoru jeb elektroenerģijas ražošanas iekārtu sistēmu ar ražošanas jaudu līdz 11,1 kW, būvspeciālistam vienā no divām Latvijā akreditētajām institūcijām jāiegūst šāda sertifikācija: "Būvspeciālists, kurš ieguvis patstāvīgas prakses tiesības (sertifikātu) nereglamentētā sfērā "Elektroietaišu montāža" vai "Elektroietaišu izbūve" vai reglamentētā sfērā "Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana" vai "Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība" sertifikācijas virzienā ar specializāciju elektrostaciju vai ģenerācijas iekārtu jomā.

BLEEA izdoto sertifikātu piemēri:

 • sertifikāts nereglamentētajā sfērā "Elektroietaišu montāža" ar novirzienu "Elektrostaciju elektriskā daļa, t.sk. elektrodzinēji un ģeneratori (mikroģeneratori)";
 • sertifikāts reglamentētajā sfērā "Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana" ar novirzienu "Elektrostaciju elektriskā daļa, t.sk. elektrodzinēji un ģeneratori (mikroģeneratori)".
 • sertifikāts reglamentētajā sfērā "Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība" ar novirzienu "Elektrostaciju elektriskā daļa, t.sk. elektrodzinēji un ģeneratori (mikroģeneratori)".

LEB izdoto sertifikātu piemēri:

 • sertifikāts nereglamentētajā sfērā "Elektroietaišu izbūve" ar kādu no šiem novirzieniem:

- "Dīzeļelektrostacijas" (ar jaudu līdz 0,5 MW, elektriskā daļa);
- "Dīzeļelektrostacijas" (ar jaudu līdz 2 MW, elektriskā daļa);
- "Elektrostaciju elektriskā daļa t.sk. elektrodzinēji un ģeneratori 1 kV – 35 kV".

Mikroģeneratora pieslēgšana

Lai uzstādītu un pieslēgtu elektrostaciju jeb elektroenerģijas ražošanas iekārtu sistēmu ar ražošanas jaudu, kas pārsniedz 11,1 kW, būvspeciālistam Latvijā akreditētā institūcijā jāiegūst šāda sertifikācija: "Būvspeciālists, kurš ieguvis patstāvīgas prakses tiesības (sertifikātu) reglamentētajā sfērā "Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana" vai "Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība" sertifikācijas virzienā ar specializāciju elektrostaciju vai ģenerācijas iekārtu jomā.

BLEEA izdoto sertifikātu piemēri:

 • sertifikāts reglamentētajā sfērā "Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana" ar novirzienu  "Elektrostaciju elektriskā daļa, t.sk. elektrodzinēji un ģeneratori (mikroģeneratori)".
 • sertifikāts reglamentētajā sfērā "Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana" ar novirzienu  "Elektrostaciju elektriskā daļa, t.sk. elektrodzinēji un ģeneratori."
 • sertifikāts reglamentētajā sfērā "Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība" ar novirzienu  "Elektrostaciju elektriskā daļa, t.sk. elektrodzinēji un ģeneratori (mikroģeneratori);
 • sertifikāts reglamentētajā sfērā "Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība" ar novirzienu  "Elektrostaciju elektriskā daļa, t.sk. elektrodzinēji un ģeneratori".

LEB izdoto sertifikātu piemēri:

 • sertifikāts reglamentētajā sfērā «Elektrodzinēji un ģeneratori (mikroģeneratori) līdz 1 kV» 
 • sertifikāts reglamentētajā sfērā "Elektrostaciju elektriskā daļa, t.sk. elektrodzinēji un ģeneratori 1 kV - 35 kV"

Elektrostacijas pieslēgšana

Sertifikācijas kārtību un sertifikātu atbilstību noteiktām zināšanām un prasmēm nosaka likums "Par atbilstības novērtēšanu". Sertificēts būvspeciālists ir veicis noteiktas apmācības un savu profesionalitāti vēl pirms darba uzsākšanas var apliecināt, uzrādot akreditētas institūcijas izsniegtu sertifikātu.

Lai pārliecinātos, ka uzrādītais sertifikāts atbilst elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanas prasībām, pievērsiet uzmanību zemāk norādītājiem kritērijiem.

 • Sertifikātu ir izsniegusi kāda no šīm Latvijā akreditētajām institūcijām:

- biedrības “Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija” specializētais sertifikācijas centrs (BLEEA);

- biedrības “Latvijas Elektriķu brālība” sertifikācijas departaments (LEB).

 • Sertifikātā noradīta mikroģeneratoru vai elektrostaciju uzstādīšanas prasībām atbilstoša sfēra (reglamentētā, nereglamentētā), kā arī programmas nosaukumā ir ietverts ģenerācijas (elektrostaciju, mikroģenrācijas) virziens.
 • Sertifikātam ir aktuāls derīguma termiņš.
 • Sertifikātā norādītie dati sakrīt ar personu apliecinoša dokumenta datiem.

Aicinām rūpīgi izvēlēties gan elektroenerģijas ražošanas iekārtas, gan to uzstādītājus un sadarboties tikai ar tiem būvspeciālistiem, kas var uzrādīt atbilstošu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

Ņemiet vērā!
Jūsu izvēlētajam būvspeciālistam vajadzēs gan veikt iekārtu uzstādīšanas un pieslēgšanas darbus, gan arī aizpildīt un parakstīt dokumentus, kurus kopā ar sertifikāciju apliecinošu dokumentu būs jāiesniedz "Sadales tīklam". Atļauju elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu saņems tikai tās elektroenerģijas ražošana iekārtas, kuras uzstādījis prasībām atbilstošs speciālists.

Atcerieties!
Neprofesionāli uzstādītas un bez "Sadales tīkla" atļaujas pieslēgtas elektroenerģijas ražošanas iekārtas var apdraudēt tiklab jūsu, kā arī citu elektroenerģijas lietotāju veselību un īpašumu!