Sociālā atbildība

Mūsu sociālās atbildības aktivitātes raksturo mūsu attieksmi pret uzņēmuma darbībā ieinteresētajām pusēm – akcionāru, darbiniekiem, darbinieku pārstāvjiem, sabiedrību, kā arī apliecina mūsu vēlmi brīvprātīgi veikt aktivitātes, kuras vērstas uz sabiedrības labklājības un apkārtējās vides stāvokļa uzlabošanu. Mēs korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes prioritāri īstenojam šādos virzienos:

  • Elektrodrošība
  • Zinātne un izglītība
  • Vide un darba aizsardzība
  • Energoefektivitāte
  • Industriālais mantojums
  • Kultūra, vēsture, sports
  • Atbildība pret darbiniekiem

“Sadales tīkls” darbojas Latvijas iedzīvotāju interesēs, apgādājot valsts iedzīvotājus ar elektroenerģiju, un korporatīvās sociālās atbildības pasākumu ietvaros vērtē un plāno savu resursu ieguldījumus sabiedrības labā. Plānojot sociālās atbildības aktivitātes, izvēlamies tādas, kuras veicina uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot klientu apmierinātību un lojalitāti; darbinieku motivāciju un produktivitāti; uzlabojot sadarbību ar sabiedrību un valsts institūcijām, kā arī paaugstinot uzņēmuma un pakalpojumu atpazīstamību.

Plānojot savas sociālās atbildības aktivitātes, "Sadales tīkls" fokusējas uz tādu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu kā kvalitatīva izglītība un mūžizglītība (4. mērķis), atbalsts vietējai kopienai (11. mērķis), pieejama un tīra enerģija (7. mērķis) - īstenojot elektrodrošības aktivitātes, veicinot sabiedrības izpratni par zaļo enerģētiku u.tml. Plašāk Latvenergo koncerna Ilgtspējas un gada pārskatā.