Tehniskās prasības īslaicīga pieslēguma nodrošināšanai

1.    Pirms pakalpojuma pieteikšanas pieslēguma ierīkošana ir jāsaskaņo ar ēkas un zemes īpašniekiem, ar valsts un pašvaldību iestādēm.

2.    Jāizbūvē nepieciešamā šķērsgriezuma pagaidu zemsprieguma elektropārvades līnija no tuvākā transformatora punkta / balsta / sadalnes līdz slodzes vietai.

Uzskaitītos darbus jāorganizē un jāveic klientam par saviem līdzekļiem, izvēloties kvalificētu darbuzņēmēju, kuram ir tiesības veikt darbus "Sadales tīkla" elektroietaisēs.

3.    Klientam jānodrošina atbilstoša šķērsgriezuma kabelis un tā aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem (nostiprināšana augstumā, nosegvāku lietošana u.c.).

4.    Pieslēdzamajām elektroiekārtām vai ierīcēm ir jāatbilst tehniskajām prasībām un jābūt gatavām sprieguma saņemšanai. 

5.    Sprieguma ieslēgšanas brīdī klāt jābūt personai, kura atbild par klienta elektroietaišu ekspluatāciju un apliecinās pieslēgšanas faktu.

6.    Klientam jānodrošina pieslēgto elektroiekārtu vai ierīču ekspluatācija atbilstoši tehniskās ekspluatācijas un elektrodrošības noteikumu un standartu prasībām. Klients ir atbildīgs par jebkādām sekām, kas radušās minēto elektroiekārtu vai ierīču neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā.


"Sadales tīkla" ieteiktie zemsprieguma kabeļu šķērsgriezumi, ņemot vērā pieprasītā pieslēguma atļautā ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu un pieņemot, ka izbūvējamā kabeļa garums < 50 m.


Pieprasītā pieslēguma atļautā ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums, A

16

20-25

32-40

50

63

80

100

Minimāli nepieciešamā Al (alumīnija) kabeļa  dzīslas šķērsgriezums, mm2

6

10

16

25

35

50

50

Minimāli nepieciešamā Cu (vara) kabeļa dzīslas šķērsgriezums, mm2

4

6

10

16

16

25

35


Lai izvēlētos gan tehniskajām prasībām, gan finansiālajām iespējām vispiemērotāko kabeli, iesakām lūgt padomu sertificētam speciālistam