Tehniskās prasības pagaidu pieslēguma nodrošināšanai būvlaukumam

1.    Pirms pakalpojuma pieteikšanas pieslēguma ierīkošana ir jāsaskaņo ar ēkas un zemes īpašniekiem, ar valsts un pašvaldību iestādēm.

2.    Pie tuvākā transformatora punkta / balsta / sadalnes ir jāuzstāda klienta pagaidu uzskaites sadalne ar nepieciešamajai slodzei atbilstošu ievadaizsardzības aparātu.

3.    Jāizbūvē nepieciešamā šķērsgriezuma pagaidu zemsprieguma elektropārvades līnija no tuvākā transformatora punkta / balsta / sadalnes līdz uzskaites sadalnei un tālāk līdz slodzes vietai.

Uzskaitītos darbus jāorganizē un jāveic klientam par saviem līdzekļiem, izvēloties kvalificētu darbuzņēmēju, kuram ir tiesības veikt darbus "Sadales tīkla" elektroietaisēs. 

4.    Ja pagaidu pieslēguma nodrošināšanai nepieciešami izbūves darbi, būvprojekta dokumentācija jāiesniedz tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv

5.    Kad elektroietaises ir gatavas sprieguma saņemšanai, tas jāapliecina, veicot atzīmi klientu portālā e-st.lv. Tikai pēc apliecinājuma saņemšanas "Sadales tīkls" sazināsies ar klientu, lai vienotos par ērtāko laiku skaitītāja uzstādīšanai. Pieslēgsim skaitītāju un sāksim elektrības piegādi.

Kad pieslēguma lietošanas termiņš ir beidzies vai arī pieslēgums netiek lietots citu iemeslu dēļ, klientam par saviem līdzekļiem jādemontē izbūvētās elektroietaises līdz piederības robežai.

 

"Sadales tīkla" ieteiktie zemsprieguma kabeļu šķērsgriezumi, ņemot vērā pieprasītā pieslēguma atļautā ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu un pieņemot, ka izbūvējamā kabeļa garums < 50 m.

Pieprasītā pieslēguma atļautā ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums, A

16

20-25

32-40

50

63

80

100

Minimāli nepieciešamā Al (alumīnija) kabeļa  dzīslas šķērsgriezums, mm2

6

10

16

25

35

50

50

Minimāli nepieciešamā Cu (vara) kabeļa dzīslas šķērsgriezums, mm2

4

6

10

16

16

25

35


Lai izvēlētos gan tehniskajām prasībām, gan ekonomiskajām iespējām vispiemērotāko kabeli, iesakām lūgt padomu sertificētam speciālistam