Trases un aizsargjoslas

"Sadales tīkls" vai sadarbības partneris veic trašu un aizsargjoslu tīrīšanu, ja tajās aug koki un/vai krūmi, kas var apdraudēt drošu elektroenerģijas piegādi, sabiedrības drošību un ierobežot iespēju operatīvi novērst elektrotīkla bojājumus.

Elektrolīnijas trases platumā tiek nozāģēti koki un/vai krūmi. Elektrolīnijas aizsargjoslā augošajiem kokiem tiek apzāģēti zari, kas rada apdraudējumu, vai atsevišķos gadījumos tiek nozāģēti koki.

"Sadales tīkls" zemes īpašniekus, kuru īpašumos plānots veikt trases tīrīšanu, informē:

 • nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi, ja tā ir pieejama '"Sadales tīkla" datu bāzē, vai pa pastu uz īpašnieka deklarēto adresi, ja e-pasta adrese nav pieejama;
 • papildus nosūtot SMS, ja "Sadales tīkla" datu bāzē ir īpašnieka tālruņa numurs.

Sadarbības partneri zemes īpašniekus informē, nosūtot vēstules pa pastu uz īpašnieka deklarēto adresi.

Elektrolīniju trašu un/vai aizsargjoslu tīrīšanas darbi tiek uzsākta vidēji 1-3 mēnešu laikā pēc informācijas nosūtīšanas īpašniekam. Precīzāks laika posms, kurā plānots veikt darbus, ir norādīts zemes īpašniekam nosūtītajā vēstulē, e-pastā un/vai SMS.

Iepriekšēja zemes īpašnieku informēšana nav jāveic gadījumos, kad darbi jāuzsāk nekavējoties (piemēram, spēcīga vēja dēļ koks draud uzgāzties elektrolīnijai vai koka zari skar elektrolīniju un var izraisīt elektroenerģijas piegādes traucējumus, kā arī radīt apdraudējumu īpašumam vai pat dzīvībai). Jebkurā laikā bez brīdinājuma tiek veikti arī elektrotīkla avāriju vai to seku novēršanas darbi.

Sekot līdzi "Sadales tīkla" plānotajiem un operatīvajiem darbiem var digitālajā kartē. Informācija kartē atjaunojas ik pēc 15 minūtēm.

Ja jūsu īpašumu šķērso elektrolīnija, jāņem vērā, ka jebkura neapdomīga rīcība tās tuvumā var radīt apdraudējumu īpašumam vai pat dzīvībai. Lai izvairītos no iespējamajiem riskiem (nelaimes, traumu gadījumiem), ir noteikti ierobežojumi elektrolīniju aizsargjoslās un trasēs, kurus jāievēro zemes īpašniekiem, ja īpašumu šķērso elektrolīnija.

Aicinām iepazīties ar elektrolīniju aizsargjoslās un trasēs noteiktajiem ierobežojumiem!

 • Aizliegts audzēt kokus un krūmus meža zemēs — platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā; ārpus meža zemēm — visā aizsargjoslas platumā. Ārpus meža zemēm zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs aizsargjoslā var audzēt kokus un krūmus, ja par to noslēgta rakstveida vienošanās ar "Sadales tīklu".
 • Aizliegts braukt ar mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar lauksaimniecības tehniku, kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz 4,5 metrus.
 • Aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem.
 • Aizliegts celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un būves bez attiecīgo komunikāciju īpašnieka atļaujas.
 • Aizliegts ierīkot sporta laukumus, rotaļu laukumus, stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu un mehānismu stāvvietas, kā arī veikt jebkādus pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos.

Informāciju par visiem aizliegumiem elektrolīniju aizsargjoslās un trasēs, kā arī par aizsargjoslu un trašu platumu, kurā ir spēkā noteiktie ierobežojumi, lasiet  Aizsargjoslu likumā

Aizsargjoslu un trašu tīrīšanas platums, kurā tiek veikti elektrolīnijas uzturēšanas darbi, ir atkarīgs no līnijas sprieguma (zemspriegums vai vidspriegums) un vietas (mežs, teritorija ārpus apdzīvotas vietas vai apdzīvota vieta).


* Gaisvadu elektrolīnija ir elektrolīnija, kuras vadi atrodas virs zemes.
** Kabeļu elektrolīnija ir elektrolīnija, kas ir ierakta zemē.

IZTĪRĪTA ELETROLĪNIJAS TRASE


BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Šādi tiek apzīmēti potenciāli bīstamie koki, kuri apdraud elektrolīnijas drošību un kurus paredzēts nozāģēt. Ar "punktu" apzīmē elektrolīnijas trasē augošos kokus, bet ar "X" apzīmē kokus, kuri aug ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas robežas.

Zemes īpašnieks kokus drīkst nozāģēt pats, taču pirms darbu uzsākšanas obligāti ir jāsaņem "Sadales tīkla" saskaņojums. Ja īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, plānotie darbi ir jāsaskaņo arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Vismaz 15 dienas pirms vēlamā darbu veikšanas datuma jāiesniedz brīvas formas iesniegums, kurā jānorāda:

 • darbu pieteicēja vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs;
 • kontakttālrunis;
 • vēlamais darbu veikšanas datums un laiks;
 • atslēguma vieta (ja tā ir zināma);
 • zemes vienības kadastra apzīmējums;
 • zemesgabala kadastra numurs un īpašnieka kontaktinformācija (ja darbu pieteicējs ir īpašuma tiesiskais valdītājs, bet tas pieder citai personai);
 • atslēguma iemesls: krūmu un koku vai to zaru nozāģēšana.

Gadījumos, kad tiek organizēts elektroenerģijas atslēgums, aicinām būt atbildīgiem un atslēguma laikā attīrīt visu elektrolīnijas posmu, kas atrodas jūsu īpašumā.

Ja zemes īpašnieks krūmu, koku vai to zaru nozāģēšanu veic ar nolūku attīrīt gaisvadu elektrolīnijas trasi vai aizsargjoslu, tad elektrolīnijas atslēgšana šo darbu veikšanai tiek nodrošināta bez maksas. Ja tiks konstatēts, ka papildus atslēgumam ir nepieciešama arī gaisvadu līnijas vadu nolaišana, tas būs maksas pakalpojums. Par katru konkrēto gadījumu tiek sastādīta izmaksu tāme.

Visi nozāģētie kokmateriāli pieder zemes īpašniekam. Pēc darbu pabeigšanas koki, krūmi un to zari parasti tiek novietoti elektrolīnijas trases ārējā malā. Ja nozāģētos kokus elektrolīnijas trases malā novietot nevar (piemēram, slīpuma dēļ), tos novieto tuvākajā iespējamā vietā. Nepieciešamības gadījumā zemes īpašnieks ar darbu veicēju var vienoties arī par citu kokmateriālu novietošanas vietu, kas atrodas ne tālāk par vienu kilometru no nozāģēšanas vietas. Izņēmums ir pilsētu teritorijas, kur nozāģētie krūmi, koki un zari pēc darbu pabeigšanas tiek pilnībā utilizēti, ievērojot pašvaldības noteiktās prasības. Šos darbus veic "Sadales tīkls" vai tā sadarbības partneris.

Ja pēc visu darbu pabeigšanas nozāģētie koki nav savākti un novietoti elektrolīnijas trases ārējā malā vai konstatēti citi trūkumi, kurus nepieciešams novērst, informējiet par to "Sadales tīkla" klientu servisu pa bezmaksas tālruni 8403.

Elektrolīniju trašu un aizsargjoslu tīrīšanas darbus regulē Aizsargjoslu likums, Meža likums un Ministru kabineta noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"

Ja zemi šķērso elektrolīnija vai uz zemes atrodas cits elektroapgādes infrastruktūras objekts un zemes vienības apgrūtinājums ir reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā, apgrūtinātajai zemes platībai samazinās kadastrālā vērtība un līdz ar to samazinās arī nekustamā īpašuma nodokļa apmērs.