VALSTS ATBALSTS MĀJSAIMNIECĪBĀM SAULES PANEĻU UN VĒJA ĢENERATORU UZSTĀDĪŠANAI

"Atbalsta programma viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai (saules paneļi, vēja ģenerācija)". Administrē valsts attīstības finanšu institūcija "Altum". MK noteikumi Nr.103. Vairāk informācijas "Altum" mājaslapā


Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai". Administrē Vides investīciju fonds. MK noteikumi Nr.150. Vairāk informācijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā

Plaša informācija par valsts atbalsta programmām, privātmāju energoefektivitāti, saules paneļu izvēli un pieslēgšanu vebināros "Privātmāju energoefektivitāte. Atbalsts saules paneļu uzstādīšanai" , "Privātmāju energoefektivitāte. Atjaunojamie energoresursi"

Vairāk par mikroģeneratoru pieslēgšanu paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu


Lai novērtētu elektrības pieslēguma un izvēlēto ražošanas iekārtu atbilstību valsts atbalsta programmu nosacījumiem, iesniegtu pieteikumu un saņemtu līdzfinansējumu mikroģeneratoru uzstādīšanai, būs noderīga zemāk norādītā informācija.


NOSKAIDROJIET, VAI SAULES PANEĻU, VĒJA ĢENERATORU UN PIESLĒGUMA TEHNISKIE PARAMETRI ATBILST VALSTS ATBALSTA PROGRAMMU TEHNISKAJIEM IEROBEŽOJUMIEM

1. Vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota pašpatēriņa vajadzībām.
Nosacījums tiek automātiski izpildīts, kļūstot par neto uzskaites sistēmas dalībnieku. Aprēķinam nepieciešamā informācija par sistēmas operatora elektrotīklā nodoto un no tā saņemto elektroenerģijas apjomu pieejama klientu portālā e-st.lv

2. Pēc atbalstīto pasākumu veikšanas īpašumā sasniegts primārās enerģijas (elektroenerģijas) patēriņa samazinājums vismaz par 20% (ierobežojums attiecas tikai uz "Altum" administrēto programmu).
Aprēķinam nepieciešamā informācija par elektroenerģijas patēriņu pieejama klientu portālā e-st.lv Informāciju var iegūt arī elektroenerģijas tirgotāja izrakstītajos rēķinos. Izvērtējiet līdzšinējos patēriņa paradumus, izvēlieties piemērotas mikroģenerācijas iekārtas un sekojiet līdzi saražotās un patērētās enerģijas apjomam. Primārās enerģijas ietaupījuma un plānoto iekārtu jaudas kalkulators

Lai pieteiktos "Altum" administrētajai programmai, pirms mikroģeneratora (saules paneļu, vēja ģeneratoru) uzstādīšanas līdzās citiem dokumentiem būs jāiesniedz šāda informācija:

1. dokuments, kas apliecina elektroenerģijas patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu.
Informācija par elektroenerģijas patēriņu pieejama klientu portālā e-st.lv. Pieteikumam dalībai valsts atbalsta programmā jāpievieno excel formātā lejuplādēti dati vai ekrānšāviņš, kurā redzams pēdējo 12 mēnešu elektroenerģijas patēriņš. Kā informācijas avotu var izmantot arī elektroenerģijas tirgotāja izrakstītos rēķinus;

2. dokuments, kas apliecina pieslēguma tehniskos parametrus (ievadaizsardzības aparāta nominālo strāvu, jaudu, līnijas sprieguma pieslēgumu elektrotīklā, elektroietaišu fāžu skaitu).
Pieslēgumu tehniskā informācija pieejama klientu portālā e-st.lv. Pieteikumam dalībai valsts atbalsta programmā jāpievieno ekrānšāviņš, kurā redzama informācija par pieslēguma tehniskajiem parametriem. Kā informācijas avotu var izmantota arī noslēgtos līgumus ar elektroenerģijas tirgotāju;

3. informatīva atbilde no elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par izvēlētās mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu esošajam elektrotīklam bez tīkla pārbūves vai izsniegtas tehniskās prasības esošā elektrotīkla pārbūvei, kas nepieciešama mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai.
Lai saņemtu informatīvu vēstuli jeb "Sadales tīkla" atbildi par iespēju pieslēgt jauno ražošanas iekārtu esošajam elektrotīklam vai nepieciešamību veikt elektrotīkla pārbūvi, piesakiet mikroģeneratora pieslēgšanu klientu portālā e-st.lv
Pēc mikroģeneratora uzstādīšanas un pieslēgšanas paralēlam darbam ar sistēmu iesniedziet atbalsta programmas administratoram "Sadales tīkla" izsniegtās atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai paralēlam darbam ar sistēmas operatora elektrotīklu. Ražošanas atļaujas pieejamas klientu portālā e-st.lv

Vides investīciju fonda administrētajai programmai var pieteikties tikai pēc mikroģeneratora (saules paneļu, vēja ģeneratoru) uzstādīšanas. Lai saņemtu valsts atbalstu, kopā ar citiem dokumentiem būs jāiesniedz arī šāda informācija:

1. dokuments, kas apliecina elektroenerģijas patēriņu pēdējo 12 mēnešu laikā.
Informācija par elektroenerģijas patēriņu pieejama klientu portālā e-st.lv. Pieteikumam dalībai valsts atbalsta programmā jāpievieno excel formātā lejuplādēti dati vai ekrānšāviņš, kurā redzams pēdējo 12 mēnešu elektroenerģijas patēriņš. Kā informācijas avotu var izmantot arī elektroenerģijas tirgotāja izrakstītos rēķinus;

2. elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopija par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu sistēmai, ja iekārta tiek uzstādīta dzīvojamā mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai.
"Sadales tīkla" atļauju elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai paralēlam darbam ar sistēmas operatora elektrotīklu saņemsiet, ja būsiet iesniedzis pieteikumu jauna mikroģeneratora pieslēgšanai paralēlam darbam ar sistēmas operatora elektrotīklu un izpildījis visus pieslēgšanas nosacījumus. Ražošanas atļaujas pieejamas klientu portālā e-st.lv

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Datu pieejamība var būt ierobežota gan tālab, ka jaunais elektrības pieslēgums vēl nav 12 mēnešus lietots, gan arī tālab, ka pēdējo 12 mēnešu laikā ir notikusi elektrības pieslēguma lietotāju maiņa. Ņemiet vērā, ka, respektējot personas datu aizsardzības principus, "Sadales tīkls" nevarēs sniegt informāciju par citas personas (iepriekšējā lietotāja) elektroenerģijas patēriņu.

Situācijās, kad elektrības patēriņa dati pieejami par periodu, kas īsāks par 12 mēnešiem, aicinām informēt valsts atbalsta programmas administratoru par ierobežotās datu pieejamības iemesliem.

Informāciju no klientu portāla e-st.lv un e-pasta vēstulēm var ērti saglabāt un iesniegt kā ekrānšāviņus. Elektrības patēriņa datus var lūgt savam elektroenerģijas tirgotājam, kā arī lejuplādēt klientu portāla e-st.lv excel formātā. Valsts atbalsta programmas pieteikumiem ir piemērota informācija jebkurā no iepriekš minētajiem formātiem.

Valsts atbalstīto energoefektivitātes un elektroenerģijas ražošanas pasākumu uzraudzība noritēs arī pēc atbalsta saņemšanas. Lai sekotu līdzi ģenerācijas un patēriņa datiem ilgākā laika periodā un nodrošinātu arī valsts atbalsta programmas administratoriem nepieciešamo informāciju, aicinām periodiski ekrānšāviņu formā saglabāt savus elektrības patēriņa un ražošanas datus, jo klientu portālā e-st.lv tie būs pieejami ne ilgāk kā divus gadus.

Jā, valsts atbalsts ir pieejams arī uzstādot mikroģeneratorus, kas nav pieslēgti paralēlā darbā ar sadales sistēmas operatora elektrotīklu.

Nē, "Sadales tīkls" nav tiesīgs grozīt jau noslēgtus un spēkā stājušos līgumus. Lai saņemtu valsts atbalstu, ražošanas iekārtas jāiegādājas un jāuzstāda valsts atbalsta programmu nosacījumiem atbilstošā periodā.

Nē, mikroģeneratora uzstādīšanas tehniskos darbus jāveic jūsu izvēlētam sertificētam būvspeciālistam.

Valsts atbalsta programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai efektīvākajā iespējamā veidā. To nodrošina ierobežojumi, kas saistīti ar pašpatēriņa apjomu – vismaz 80% apmērā no saražotā.

Maksimālā atļautā ražošanas jauda mikroģeneratoriem, kas pieslēgti paralēlā darbā ar sadales sistēmas operatora elektrotīklu, ir atkarīga no elektrības pieslēguma tehniskajiem parametriem jeb maksimālās atļautās slodzes. Lietderīgi ir uzstādīt mikroģeneratoru ar tādu ražošanas jaudu, kas ļauj iespējami daudz saražotās elektrības patērēt uzreiz. Ja tomēr šobrīd maksimālā pieejamā ražošanas jauda ir mazāka nekā nepieciešama izvēlētā mikroģeneratora pieslēgšanai, piesakiet elektrības pieslēguma slodzes palielināšanu. Slodzes izmaiņas

Ja saules paneļi vai vēja ģenerators mājsaimniecības pieslēgumā uzstādīts valsts atbalsta programmas ietvaros, pirms elektrības tirdzniecības uzsākšanas pārliecinieties, vai līgumā nav noteikts ierobežojums pārdot elektrību, kas saražota ar iekārtām, kuru uzstādīšanai izmantots šīs programmas līdzfinansējums. Vairāk informācijas "Altum" mājaslapā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā.

Norēķinu veidi elektrības ražotājiem