Elektrības pieslēguma būvprojekts

Ēku celtniecība sākas ar būvniecības projektu, dārza veidošana ar teritorijas apzaļumošanas projektu, bet telpu iekārtošana – ar interjera projektu. Arī īpašumam tik nepieciešamajām komunikāciju sistēmām, tostarp jaunam elektrības pieslēgumam, tīkla pārbūvei vai jaudas palielināšanai vairākumā gadījumu ir vajadzīgs projekts. Jūsu ērtībām esam apkopojuši visu, kas jums jāzina par elektrības pieslēguma projektēšanu un būvprojekta saskaņošanu.


Kā zināt, vai nepieciešams būvprojekts

Aptuveni trīs dienu laikā pēc tam, kad būsiet "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv pieprasījis jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas, tīkla pārbūves vai slodzes palielināšanas piedāvājumu, nosūtīsim jums pakalpojuma pamatnosacījumus, tostarp arī norādi, vai nepieciešams būvprojekts.

Lai noskaidrotu šo informāciju, jums jāzina tikai īpašuma adrese vai zemes vienības kadastra numurs un plānotā elektrības pieslēguma slodze. Izmantojiet slodzes aprēķina kalkulatoru, konsultējieties ar sertificētu elektriķi un uzziniet, kāds elektrības pieslēgums konkrētajā īpašumā būs vispiemērotākais.


Dažkārt var iztikt bez būvprojekta

Būvprojekta nepieciešamību ietekmē dažādi faktori, piemēram, īpašuma atrašanās vieta, tuvākā elektrotīkla pieslēguma vieta, jūsu elektrības pieslēgumam nepieciešamā un sadalnē pieejamā jauda.

Ja elektrotīkls līdz sadalnei ir izbūvēts un pietiek jaudas, visdrīzāk jaunu pieslēgumu varēs ierīkot vai slodzi palielināt bez papildu izbūves darbiem, tātad arī būvprojekts nebūs vajadzīgs. "Sadales tīklam" atliks vien sadalnē uzstādīt jaunu skaitītāju, nomainīt automātslēdzi, drošinātāju vai vēl kādu elektroietaisi, bet jums – sagatavot savu elektrotīkla daļu no skaitītāja līdz rozetei.


Būvdarbiem vajag arī projektu

Ja elektrotīkla tuvākajā apkārtnē nav, jārēķinās, ka būs jāizbūvē jauna elektrolīnija un jāuzstāda jauna sadalne, lai pievienotu jūsu īpašumu kopējam tīklam. Jauna elektrotīkla pievada izbūvei būvprojektu noteikti vajadzēs.

Iespējams, ka jūsu īpašuma tuvumā ir gan elektrotīkls, gan arī sadalne, taču visa tajā pieejamā slodze jau tiek izmantota. Vēl iespējams, ka pēdējā brīvā slodze tika atdota tieši tam jūsu kaimiņam, kurš, tikko ierīkojis jaunu pieslēgumu bez izbūves, nu brīnās, kāpēc  viņam nebija, bet jums ir nepieciešami projektēšanas un izbūves darbi. Ja sadalnē nepietiek slodzes, tā jāpalielina. Pieejamās slodzes palielināšana nozīmē pārbūves darbus, tātad šajā situācijā jums būvprojekts būs vajadzīgs. Biežāk sastopamie darbu veidi ir papildu pieslēguma vietas vai kabeļa pievada izbūve, jaunas sadalnes uzstādīšana vai kabeļlīnijas nomaiņa.

Ja jūsu elektrības pieslēguma ierīkošanai būs nepieciešams būvprojekts, tad piedāvājumam pievienosim arī tehniskās prasības jeb "Sadales tīkla" piedāvājumu, kā ierīkot elektrības pieslēgumu. Maksa par projektēšanas darbiem nav iekļauta "Sadales tīkla" norādītajās izbūves darbu izmaksās, tā būs atkarīga no jūsu vienošanās ar projektētāju.


Pievērsiet uzmanību: termiņš!

Kad saņemsiet elektrības pieslēguma izbūves tehniskās prasības, lūdzu, pievērsiet uzmanību projekta iesniegšanas termiņam. Parasti tie ir deviņi mēneši. Šajā periodā "Sadales tīkls" jūsu plānotajam pieslēgumam vajadzīgo slodzi rezervēs, ar nosacījumu, ka būsiet laikus klientu portālā e-st.lv norādījis projektētāju, ar kuru plānojat sadarboties.

Kad norādītais laiks būs pagājis, jums nepieciešamā slodze atkal tiks uzskatīta par brīvu un jebkuram citam pieejamu. Ja uz šo slodzi pieteiksies, piemēram, jūsu kaimiņš, tā tiks rezervēta viņam. Kad jūs izlemsiet atgriezties pie savas elektrības pieslēguma ieceres, iespējams, brīvas slodzes vairs nebūs un iepriekš sagatavotās tehniskās prasības nebūs derīgas. Mainīsies pieslēguma tehniskais risinājums, nāksies gatavot jaunu projektu, un arī izmaksas var būtiski pieaugt, jo transformatorā pieejamās slodzes palielināšanai visdrīzāk vajadzēs pārbūvēt kādu esošā elektrotīkla daļu.


Kam uzticēt projektēšanu

Elektrotīklu būvprojektus izstrādā un to atbilstību tehniskajām prasībām ar savu parakstu apliecina sertificēti projektētāji. Par projektētāja kompetencēm liecina elektroietaišu projektēšanas sertifikāts, bet praktisko pieredzi pierāda iepriekš realizēto projektu skaits tieši jūsu pilsētā vai novadā. Informācija par projektēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri pēdējā gada laikā pēc klientu pasūtījuma ir projektējuši "Sadales tīkla" energoapgādes objektus, iekļauta ērti pārskatāmā elektrotīklu projektētāju sarakstā. Pilns projektētāju saraksts pieejams Būvniecības informācijas sistēmā. Aicinām rūpīgi izvēlēties projektēšanas pakalpojumu sniedzējus ne tikai ārējā, bet arī ēkas iekšējā elektrotīkla ierīkošanai.

Kad ar būvprojekta izstrādātāju būsiet vienojušies par sadarbību, lūdzu, "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv norādiet, kas šo pakalpojumu sniegs.

"Sadales tīkla" padomi: Kā izvēlēties elektrotīkla projektētāju?


Būvprojekta saskaņošana

Ja paredzams, ka jūsu jaunais elektrotīkls būs tuvu kaimiņa zemes īpašumam vai citu komunikāciju, piemēram, ūdensvadu, kanalizācijas vai gāzes pievadiem, projektētājam jāsaskaņo būvprojektu ar katru no iesaistītajiem. Saskaņojumus ar dažādu komunikāciju īpašniekiem, tostarp arī "Sadales tīkla" saskaņojumu, var pieprasīt un saņemt, augšuplādējot gatavo projektu Būvniecības informācijas sistēmā

Kad projekts saskaņots, projektētājs jums nodos projekta oriģinālu un vienu tā kopiju papīra formā, kā arī ierakstu CD vai USB zibatmiņā. Elektroniskajā datu nesējā jābūt pilnam projektam, kā arī izveidotai atsevišķai mapei, kurā ievietota projekta versija bez personas datiem. Šis komplekts jums būs jāiesniedz "Sadales tīklam" tehniskajās prasībās norādītajā adresē, lai elektrības pieslēguma ieceri realizētu dzīvē. Projektu iesniegt drīkst arī projektētājs, ja esat tā vienojušies.


Kad būs elektrība

Kad projekts ir iesniegts, "Sadales tīkls" organizēs iepirkumu un atradīs būvuzņēmēju ar visizdevīgāko piedāvājumu. Elektrotīkla izbūve notiks atbilstoši jūsu izvēlētā projektētāja izstrādātajam būvprojektam, un elektrība jaunajā īpašumā, pārbūvēts tīkls vai lielāka slodze būs pieejama vidēji 60 kalendāro dienu laikā.