Kā izvēlēties elektrotīklu projektētāju

Profesionāli sagatavots elektrotīkla būvprojekts ir viens no kvalitatīva, ērta un pārdomāti izveidota elektrības pieslēguma priekšnosacījumiem. Sadarbībā ar zinošu projektētāju jūs ne tikai iegūsiet tehniski pareizu projektu, bet arī ietaupīsiet laiku un samazināsiet elektrības pieslēguma ierīkošanas izmaksas. Lūk, daži padomi jūsu projektētāja izvēlei!


Kad jāsāk lūkoties pēc projektētāja

Aptuveni trīs dienu laikā pēc tam, kad būsiet "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv pieprasījuši jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas, tīkla pārbūves vai slodzes palielināšanas piedāvājumu, nosūtīsim jums pakalpojuma pamatnosacījumus, tostarp arī norādi, vai nepieciešams būvprojekts. Projektētāja izvēle, sadarbības nosacījumi un apmaksa būs jūsu ziņā.

Aicinām projektēšanu neatlikt, jo būvprojekta iesniegšanai ir noteikts termiņš. Parasti tie ir deviņi mēneši. Pēc termiņa beigām iepriekš izsniegtās tehniskās prasības, iespējams, nebūs derīgas, nāksies gatavot jaunu projektu, un arī izmaksas var būtiski pieaugt.

"Sadales tīkla" padomi: Elektrības pieslēguma būvprojekts


Projektēšana kā papildu serviss

Ja elektrības pieslēguma plānošanas laikā īpašumā jau rosās arhitekti, ēku vai citu komunikāciju sistēmu, piemēram, gāzes vai ūdensvada projektētāji, iespējams, šie uzņēmēji kā papildu servisu piedāvā arī elektrotīklu projektēšanu. Šādai izvēlei ir vairākas priekšrocības: iespēja sadarboties ar jau pārbaudītiem partneriem, taupīt laiku un iegūt ne tikai piemērotu elektrības pieslēgumu, bet arī pārdomāti iekārtotu īpašumu – ērti lietojamus komunikāciju pievadus, kas saskaņoti ar teritorijas apbūves, lietošanas un apzaļumošanas iecerēm šodien un nākotnē.


Projektētāju saraksti un atsauksmes

"Sadales tīkls" projektēšanas pakalpojumus nesniedz, taču ik gadu saskaņo vairākus tūkstošus profesionāli sagatavotu elektrotīklu projektu. Informācija par projektēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri pēdējā gada laikā pēc klientu pasūtījuma ir projektējuši "Sadales tīkla" energoapgādes objektus, iekļauta ērti pārskatāmā elektrotīklu projektētāju sarakstā. Pilns Latvijas Republikā reģistrēto būvkomersantu, kas sniedz projektēšanas pakalpojumu, saraksts pieejams Būvniecības informācijas sistēmā

Iespējams, ka piemērota projektētāja meklējumus var sākt, vispirms uzklausot draugu un paziņu pieredzi. Īpaši noderīga būs kaimiņu pieredze, jo liecinās par projektētāja veikumu tieši jūsu pilsētā vai novadā. Lietderīgi ir arī izpētīt informāciju, kas pieejama internetā.


Kā atpazīt tieši jums piemērotāko projektētāju

Par projektētāja profesionālajām zināšanām liecina Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas sertifikācijas centra izsniegts elektroietaišu projektēšanas sertifikāts. Vērā ņemama priekšrocība ir praktiskā pieredze un iepriekš realizēto projektu skaits tieši jūsu pilsētā vai novadā. Tāpat pievērsiet uzmanību arī projektētāja aizņemtībai un tam, cik atsaucīgs un komunikabls ir šis speciālists, jo šīs personības iezīmes noderēs, piemēram, saskaņojot projektu ar kādu prasīgāku kaimiņu.


Līgums un citi priekšdarbi

Pirms līguma slēgšanas noteikti salīdziniet vairāku uzņēmumu piedāvājumus un ievāciet atsauksmes. Pārliecinieties, vai līgumam ir pievienota projektētāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polise. Ieteicams līgumā paredzēt, ka projektētājs veiks labojumus izstrādātajā projektā, ja izbūves laikā radīsies tehniski sarežģījumi. Tāpat izvērtējiet, vai pakalpojuma izpildes laiks, cena un norēķinu kārtība ir jums pieņemama.

Ja teritorijā plānota apbūve, apzaļumošana un dažādas komunikācijas, ar paredzamo elektrotīkla izvietojumu iepazīstiniet arī pārējo projektu veidotājus, piemēram, arhitektus un apzaļumotājus. Rūpīgi izpētiet informāciju par elektrotīklu aizsargjoslām, jo pēc pieslēguma ierīkošanas tās ietekmēs jūsu saimnieciskās darbības.

Izmantojiet iespēju un pasūtiet speciālistam, kurš projektēs jūsu īpašuma pieslēguma vietu, projektu arī tai elektrotīkla daļai, kas savienos skaitītāju ar ēku, un, ja iespējams, arī ēkas iekšējo elektrotīklu projektu.


Ko darīs projektētājs

Lai uzsāktu būvprojekta veidošanu, projektētājam būs nepieciešama šāda informācija:

  1. "Sadales tīkla" izsniegtās tehniskās prasības;
  2. vienošanās ar "Sadales tīklu" par būvprojekta izstrādes organizēšanu;
  3. precīzs teritorijas topogrāfiskais plāns;
  4. ēku būvniecības un citu uz šo teritoriju attiecināmu projektu plāni;
  5. jūsu ieceres, kas saistās ar teritorijas labiekārtošanu un attīstību tālākā nākotnē.

Vispirms speciālists sagatavos projekta tehnisko rasējumu un dokumentāciju. Ja paredzams, ka jūsu jaunais elektrotīkls būs tuvu kaimiņa zemes īpašumam vai citu komunikāciju, piemēram, ūdensvada, kanalizācijas vai gāzes pievadiem, projektētājs saskaņos būvprojektu ar katru no iesaistītajiem. Saskaņojumi ar pašvaldībām, valsts iestādēm, uzņēmumiem un privātpersonām organizējami individuāli, bet ar dažādu komunikāciju īpašniekiem, tostarp arī "Sadales tīkla" saskaņojums, tiek pieprasīts un saņemts Būvniecības informācijas sistēmā


Kad projekts saskaņots

Sadarbības noslēgumā projektētājs jums nodos projekta oriģinālu un vienu tā kopiju papīra formā, kā arī ierakstu CD vai USB zibatmiņā. Elektroniskajā datu nesējā jābūt pilnam projektam, tostarp arī visu zemes īpašnieku saskaņojumiem, kā arī izveidotai atsevišķai mapei, kurā ievietota projekta versija bez personas datiem. Šis komplekts jums būs jāiesniedz "Sadales tīklam" tehniskajās prasībās norādītajā adresē, lai elektrības pieslēguma ieceri realizētu dzīvē. Projektu iesniegt drīkst arī projektētājs, ja esat tā vienojušies.