Lasām elektrības rēķinu kopā

Elektrības cenu svārstības, pārvades un sadales tarifu maiņa, iespējas ražot elektrību pašam un virkne citu izmaiņu mudina klientus pievērst pastiprinātu uzmanību savai energobilancei. Lai novērtētu, vai par elektrības izmantošanu īpašumā tiek maksāta iespējami izdevīgākā cena, iesakām vispirms rūpīgi izpētīt ikmēneša elektrības rēķinu, noskaidrot, kā veidojas izmaksas un cik lielā mērā katra izmaksu pozīcija ietekmē rēķina kopsummu. 

Ikmēneša elektrības rēķina apmaksu lielākā daļa klientu veic ar pāris ierastām darbībām; summa apmaksai parasti ir izcelta, tādejādi ļaujot uzreiz ieraudzīt un samaksāt to. Ieskatoties mazliet rūpīgāk, atklājas, ka rēķinā pieejams arī daudz citas informācijas, kas raksturo elektrības patēriņu, pieslēguma tehniskos parametrus, norēķinu nosacījumus un izmaksu veidošanos konkrētajā īpašumā.


KĀ VEIDOJAS IKMĒNEŠA ELEKTRĪBAS IZMAKSAS

Katra elektrības kilovatstunda (kWh) līdzīgi kā jebkurš cits produkts tiek saražota, piegādāta un pārdota; pēc tam patērēta un apmaksāta. Ikvienā no posmiem līdz pat patēriņam rodas izmaksas, kas pārdošanas brīdī tiek apkopotas un iekļautas vienotā rēķinā.1. Elektrības ražošana.

Latvijas energosistēma ir apvienota ar kaimiņvalstu sistēmām un arī saražotās elektrības tirdzniecība notiek pāri robežām. Ik dienu elektrības komercražotāji prognozē, cik daudz jaudas tie spēs saražot nākamajā dienā un par kādu cenu ir gatavi to pārdot, bet elektrības tirgotāji, savukārt, - cik elektrības viņi iepirks no ražotājiem, lai tālāk pārdotu saviem klientiem – patērētājiem. Salīdzinot piedāvājumu un pieprasījumu, Nord Pool biržā tiek noteikta nākamajā dienā nepieciešamās elektrības cena pa stundām.


2. Elektrības piegāde.

Tā kā elektrības uzkrāšana lielos apjomos ar mērķi izlietot to vēlāk pagaidām ir tehnoloģiski sarežģīta un dārga, elektrība ir īpašs produkts, jo tiek ražota un patērēta gandrīz vienlaikus. Lai elektriskā strāva nonāktu no vietas, kur tā saražota, piemēram, Rīgas HES, līdz katrai mājai un uzņēmumam, nepieciešams elektrotīkls. Latvijā elektrība no lielākajiem ražotājiem vispirms nonāk AS "Augstsprieguma tīkls" elektrotīklā, bet tad AS "Sadales tīkla" vai kāda cita sadales operatora elektrotīklā, kas to sadala un piegādā klientiem.

Ar viedo skaitītāju palīdzību "Sadales tīkls" uzskaita katra klienta patēriņu un šo informāciju nodod klienta izvēlētajam elektrības tirgotājam ikmēneša rēķinu sagatavošanai.

  

3. Elektrības tirdzniecība.

Elektrības tirgotāji apkalpo savus klientus – elektrības patērētājus, veidojot starpposmu gan starp elektrības ražotājiem un klientiem, gan arī sistēmas operatoriem un klientiem. Elektrības tirgotāji izveido piedāvājumus – elektrības produktus, nosaka savus tarifus norēķiniem ar klientiem par pārdoto elektrību un sniedz virkni citu pakalpojumu.

Izveidojot jaunu elektrības pieslēgumu, klients noslēdz līgumu ar elektrības tirgotāju par elektrības pirkšanu, izvēloties atbilstošu tirgotāja produktu jeb vienojoties par elektrības cenu un norēķinu principiem, kā arī citiem nosacījumiem. Šajā līgumā tiek iekļauta arī elektrības pieslēguma tehniskā informācija (fāžu, ampēru skaits) un "Sadales tīkla" tarifa nosaukums.

Populārākie elektrības tirdzniecības zīmoli mājsaimniecībām Latvijā: "Elektrum", "Tet", "Enefit", "Baltcom", "Alexela" un citi.

Elektrības tirgotāji mājsaimniecībām
Elektrības tirgotāji uzņēmumiem


KĀ IKMĒNEŠA ELEKTRĪBAS IZMAKSAS ATSPOGUĻOJAS RĒĶINĀ

Balstoties uz līgumu starp elektrības tirgotāju un klientu, elektrības tirgotājs saņem no "Sadales tīkla" informāciju par klienta elektrības patēriņu un ik mēnesi izraksta klientam vienotu rēķinu, kurā iekļauta gan maksa par pašu elektrību un tās piegādi, gan arī nodokļi un dažādi atvieglojumi, ja tādi ir, piemēram, valsts atbalsts. Lai arī rēķinus katrs elektrības tirgotājs veido mazliet atšķirīgi, ikvienā elektrības rēķinā ir jābūt norādītam preces / pakalpojuma nosaukumam, mērvienībai, daudzumam, cenai par vienību un summai. Rēķina izskats, norēķinu metode, piemēram, rēķina izrakstīšanas datums un norēķinu periods, ir atkarīgi no līguma ar elektrības tirgotāju.

Rēķina piemērs bez valsts atbalsta (pieslēguma tehniskie parametri: 1 fāze 32 A)Rēķina piemērs ar valsts atbalstu (pieslēguma tehniskie parametri: 1 fāze 20 A)A. Maksa par elektrību.

Maksa par patērēto elektrību atkarīga no izvēlētā elektrības tirgotāja produkta (tirgotāja tarifa) un konkrētajā mēnesī patērētajām kilovatstundām (kWh). Lielākā daļa elektrības tirgotāju piedāvā divu veidu tarifus: ar fiksētu (visu diennakti vienādu) vai mainīgu (pa stundām atšķirīgu, Nord Pool biržas cenai piesaistītu) elektrības cenu. Tirgotāju tarifus var mainīt; maiņas nosacījumi, tostarp līgumsodi, ir atrunāti līgumā ar elektrības tirgotāju.

Fiksētas elektrības cenas priekšrocības: stabilitāte, prognozējamas izmaksas. Klients mēneša maksājumu var samazināt, tikai mazinot patērēto kilovatstundu skaitu. Tipiski šādu elektrības tirgotāju produktu (tarifu) nosaukumi: "fiksētais", "standarta", "ekonomiskais", "garantētais", "stabilais", "universālais" u.c.

Mainīgas elektrības cenas priekšrocības: iespēja iegādāties elektrību par aktuālo tirgus cenu. Klients mēneša maksājumu var samazināt, sekojot līdzi biržas cenai un pēc iespējas lielāku daļu no patērētās elektrības izmantojot, kad cena viszemākā. Rēķinā visbiežāk norādīta maksa par elektrību un atsevišķi elektrības tirgotāja uzcenojums. Tipiski šādu elektrības tirgotāju produktu (tarifu) nosaukumi: "dinamiskais", "biržas". 


B. Maksa par elektrības piegādi un maksa par jaudas uzturēšanu.

Maksa par elektrotīklu lietošanu tiek aprēķināta, izmantojot iepriekš SPRK apstiprinātus tarifus:  AS "Augstsprieguma tīkls" sistēmas pakalpojumu tarifu un "Sadales tīkla" sistēmas pakalpojumu tarifu. Rēķinus par augstsprieguma elektrotīkla izmantošanu AS "Augstsprieguma tīkls" piestāda "Sadales tīklam", kas tos sedz no saviem tarifu ieņēmumiem. Klienti maksā vienotu maksu par pārvades un sadales pakalpojumiem, kuru aprēķina, izmantojot "Sadales tīkla" tarifus. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi  

"Sadales tīkla" tarifiem ir mainīgā un fiksētā daļa, kas arī rēķinos tiek atspoguļota katra atsevišķi. Fiksētā daļa jeb maksa par jaudas uzturēšanu ir atkarīga no pieslēguma fāžu skaita un slodzes (ampēriem, A); ikmēneša elektrības rēķinos tā mainās tikai tad, ja tiek mainīti pieslēguma tehniskie parametri (palielināta vai samazināta pieslēguma atļautā slodze). Mainīgā daļa jeb maksa par elektrības piegādi tiek aprēķināta par katru piegādāto kilovatstundu (kWh); ikmēneša elektrības rēķinos tā ir atkarīga no patēriņa konkrētajā mēnesī. Abus šos maksājumus no klienta iekasē elektrības tirgotājs, tad pārskaita "Sadales tīklam", kas, savukārt, daļu samaksā AS "Augstsprieguma tīkls".

Klientiem, kuri savā īpašumā paralēlā darbā ar "Sadales tīkla" elektrotīklu pieslēguši saules paneļus vai cita veida mikroģenerācijas iekārtas un norēķiniem izmanto neto uzskaites sistēmu, jāņem vērā, ka sadales sistēmas pakalpojumu tarifu mainīgā daļa jeb maksa par elektrības piegādi tiek aprēķināta tiklab par tām kilovatstundām, kuras klients pērk no elektrības tirgotāja, kā arī paša ražotajām un kopējā elektrotīklā nodotajām, kad tās saņem atpakaļ.

"Sadales tīkla" klientiem ir pieejami divi tarifu plāni: "Pamata" un "Speciālais". Piemērotākais tarifu plāns atkarīgs no ikmēneša elektrības patēriņa: "Pamata" tarifs ir piemērots regulāram patēriņam, ikdienā aktīvi izmantojot pieslēgumu, bet "Speciālais" tarifs izņēmuma situācijām – ļoti mazam vai sezonālam patēriņam, piemēram, tikai periodiski apdzīvotam dzīvoklim vai vasarnīcai ziemas periodā, uzņēmumiem ar sezonālu darbību u.tml. Piemērotāko tarifu plānu ērti noskaidrot, izmantojot tarifu aprēķina kalkulatoru


C. Pievienotās vērtības nodoklis.

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā, un to samaksā preces vai pakalpojuma gala patērētājs. PVN elektrībai ir 21%. Palielinoties vai samazinoties citu rēķina pozīciju izmaksām, atbilstoši mainās arī nodokļa summa, kas tiek ieskaitīta valsts kasē.


Detalizētu informāciju par sagatavoto un klientiem nosūtīto ikmēneša elektrības rēķinu sniedz elektrības tirgotāji, bet plašāk par "Sadales tīkla" tarifiem, to piemērošanas un aprēķinu kārtību, tarifu plānu piemērotību un maiņas iespējām, kā arī mājsaimniecībām sniegto valsts atbalstu var lasīt uzņēmuma mājaslapā. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi