Personas datu apstrāde

Sadales tīkls rūpējas par to, lai klientu dati tiktu apstrādāti godīgi, likumīgi un pārredzami, atrastos drošībā un tiktu ievērotas jūsu tiesības.

Esot atbildīgi pret klienta datiem, vēlamies jūs informēt:

  • kādos gadījumos mēs apstrādājam jūsu personas datus;
  • kādos nolūkos tie tiek apstrādāti;
  • kādi ir datu apstrādes pamati;
  • kādi ir datu iegūšanas avoti;
  • kādas ir jūsu tiesības personas datu apstrādes ietvaros.

 

Ar visu iepriekš aprakstīto varat iepazīties dokumentā Sadales tīkls klientu datu apstrādes principi .

 

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

 

 

Sadales tīkls jūsu datus apstrādā, lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādi jūsu objektā, citu pakalpojumu pieejamību, to nodrošināšanu un ar to saistīto darbu veikšanu. Ņemot vērā, ka īpašu nozīmi piešķiram klientu servisam un tā attīstībai, vienmēr strādājam pie pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, piemēram, veicot klientu aptaujas. Svarīgi minēt arī jūsu datu apstrādi, kā rezultātā nodrošinām normatīvo aktu prasību izpildi vai uzņēmuma tiesību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Uzzināt vairāk Sadales tīkls personas datu apstrādes principi dokumenta 3.nodaļā un tā pielikumā

Sadales tīkls darbību regulē normatīvie akti, kā rezultātā personas datu apstrāde notiek, pildot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Papildus apstrādājamo datu pamatojums ir arī līgumiskas attiecības, piemēram, līgums starp klientu un Sadales tīkls par pieslēguma izbūvi. Datu apstrādes pamatojums varbūt arī uzņēmuma leģitīmās intereses.

Uzzināt vairāk Sadales tīkls personas datu apstrādes principi dokumenta 4.nodaļā

Sadales tīkls nodrošina atklātu un pārredzamu informāciju par personas datu apstrādi un jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu labošanu un dzēšanu, tiesības ierobežot un iebilst pret to apstrādi, u.c. tiesības.

Uzzināt vairāk Sadales tīkls personas datu apstrādes principi dokumenta 7.nodaļā