Vispārējās tehniskās prasības mikroģeneratora pieslēgšanai

1. Mikroģeneratoru jāpieslēdz objekta iekšējos tīklos. Starp mikroģeneratora invertoru un elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu jābūt uzstādītam automātslēdzim (vēlams ar B raksturlīkni) ar nominālu ne lielāku par 16 A.

2. Ja paralēli pieslēgti vairāku mikroģeneratoru invertori, katrs ar savu tīkla aizsardzības iekārtu, tai jānodrošina savstarpēji saskaņota aizsardzības iekārtu darbība. Ja tiek pieslēgti vairāki vienfāzes mikroģeneratoru invertori, tos pieslēdz dažādām fāzēm tā, lai katrā fāzē pieslēdzamo mikroģeneratoru invertoru kopējā darba strāva nepārsniegtu 16 A.

3. Prasības automātslēdžiem mikroģeneratora pieslēguma vietā (maiņsprieguma pusē):

 • MSA (maksimālstrāvas aizsardzība pie starpfāžu īsslēgumiem un virsstrāvām);
 • ISA (īsslēguma strāvas aizsardzība pie tuviem starpfāžu īsslēgumiem).

4. Prasības invertoru aizsardzības iestatījumiem:

 • sprieguma augšējā robeža 255 V (≤ 1,5 s);
 • sprieguma apakšējā robeža intervālā 100 V - 195,5 V (≤ 3 s);
 • frekvences augšējā robeža intervālā ≥ 52 Hz (≤ 0,5 s);
 • frekvences apakšējā robeža intervālā ≤ 47,3 Hz (≤ 0,5 s);
 • ierobežotas frekvences jutīguma režīms – paaugstināta frekvence (LFSM – O) 50,2 Hz, 5%;
 • nesimetriskā sprieguma aizsardzība;
 • automātiskā sinhronizācija.

5. Lai novērstu mikroģeneratora sprieguma padevi elektrotīklā no mikroģeneratora puses, mikroģeneratora invertora aizsardzības iekārtai jānodrošina mikroģeneratora atslēgšanās no elektrotīkla gadījumos, kad "Sadales tīkla" elektrotīklā nav sprieguma.

6. Mikroģeneratora aizsardzības iekārtai (blokam) jānodrošina mikroģeneratora automātiska atslēgšana no elektrotīkla invertora bojājuma gadījumā.

7. Mikroģeneratora invertoram jāatbilst

 • standarta LVS EN 50549-1:2019 "Prasību ģeneratoru iekārtām, kuras paredzētas pievienošanai paralēli publiskajiem tīkliem" 1. daļas prasībām: "Savienojums ar zemsprieguma (LV) sadales tīklu virs 16 A";
 • "Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē" (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/4) prasībām, t.sk. 7. pielikuma 3. - 6. punkta prasībām;
 • Eiropas Komisijas 2016. gada 14. aprīļa Regulai Nr. 2016/631, kas ir pamatā kodeksam par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām, t.sk. 13. panta prasībām.

8. Mikroģeneratora uzstādīšana un invertora ieregulēšana jāveic būvspeciālistam, kuru elektroietaišu izbūves, montāžas, ekspluatācijas vadības sfērā ar specializāciju elektrostaciju un ģenerācijas iekārtu virzienā sertificējusi Latvijā akreditēta institūcija, kas ir kompetenta veikt personu sertificēšanu un atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām. Sertifikācijas prasības elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādītājiem

9. Mikroģeneratora uzstādītājam jāveic tehniskie aprēķini un jānodrošina, lai situācijā, kad elektroenerģijas ražošanas iekārtas strādā ar maksimālo jaudu un īpašumā nav tūlītēja pašpatēriņa (slodze ir vienāda ar 0 kW), sprieguma paaugstinājums klienta elektrotīklā no mikroģeneratora invertora/-iem līdz "Sadales tīkla" piederības un apkalpes robežai nepārsniegtu 2% (4,6 V). Ja aprēķinos sprieguma paaugstinājums ir lielāks, par klienta līdzekļiem jāveic klienta iekšējo elektrotīklu ievada kabeļa nomaiņa (jāpalielina šķērsgriezums). "Sadales tīklam" ir tiesības lūgt klientam uzrādīt tehniskos aprēķinus, lai pārliecinātos, ka sprieguma paaugstinājums nepārsniegs maksimālo pieļaujamo.

10. Pēc mikroģeneratora uzstādīšanas "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv jāaizpilda apliecinājums un jāpievieno būvspeciālista aizpildīts un parakstīts invertora iestatījumu protokols, invertora datu plāksnītes foto (foto paraugi), kā arī uzstādītās ražošanas iekārtas foto (fotogrāfijā jābūt redzamai īpašumā uzstādītajai ražošanas iekārtai,  piemēram, uz ēkas jumta vai zemes konstrukcijas nostiprinātiem un ražošanas sistēmai pievienotiem saules paneļiem). Mikroģenerators jāuzstāda un apliecinājums jāiesniedz ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc tam, kad "Sadales tīkls" ir apstiprinājis mikroģeneratora pieslēgšanas iespēju. Šajā punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināt vienu reizi uz periodu, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem.

11. Ja pēc pakalpojuma maksas apmaksas šī pieteikuma izpildes laikā tiks pieprasīta mikroģeneratora elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšana vai pieslēguma objektā tiks veikta elektroenerģijas sistēmas lietotāja maiņa, iemaksātā pakalpojuma maksa tiks ieturēta pilnā apmērā. Iepriekš minētajos gadījumos pakalpojuma pieteikums jāanulē un jāiesniedz jauns pieteikums.

12. Neiesniedzot "Sadales tīkla" mājaslapā publicētājās tehniskajās prasībās minētos dokumentus noteiktajā termiņā, pakalpojuma pieteikums tiek anulēts, pakalpojuma maksa tiek ieturēta un netiek attiecināta uz citiem rēķiniem par "Sadales tīkla" sniegtajiem pakalpojumiem.

13. Mikroģeneratoru drīkst pieslēgt paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu tikai pēc "Sadales tīkla" izsniegtās rakstiskās atļaujas saņemšanas, ievērojot tajā iekļautos nosacījumus, vai īslaicīgi uz mikroģeneratora darbības pārbaudes un aizsardzības ieregulēšanas laiku.

14. Klientam, kas ir juridiska persona, ir pienākums pēc "Sadales tīkla" izsniegtās rakstiskās mikroģeneratora pieslēgšanas atļaujas saņemšanas izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju un vienoties par "Sadales tīkla" elektrotīklā nodotās elektroenerģijas iepirkšanu.

15. Mikroģenerators ekspluatācijas laikā nedrīkst pasliktināt citu elektroenerģijas sistēmai pieslēgto klientu elektroapgādes kvalitāti, un elektroenerģijas kvalitātei uz elektroietaišu piederības robežas jāatbilst standarta LVS EN 50160 "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumu" prasībām.

16. Klientam ir pienākums pēc "Sadales tīkla" lūguma nodrošināt "Sadales tīkla" personālam, iespēju veikt mikroģeneratora apskati un pārbaudīt mikroģeneratora invertora iestatījumus.

17. Ja mikroģeneratora ekspluatācijas laikā tiek konstatēts, ka klients bez saskaņošanas ar "Sadales tīklu" veicis izmaiņas mikroģeneratora invertora iestatījumos vai nomainījis invertoru, "Sadales tīklam" ir tiesības pieprasīt un lietotājam ir pienākums nekavējoties atslēgt mikroģeneratoru no "Sadales tīkla" elektrotīkla.