Vispārējās tehniskās prasības elektrostacijas pieslēgšanai

1. Vispārējās tehniskās prasības un nosacījumi elektrostacijas pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmu ir izstrādāti atbilstoši regulējumam, kuru nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 14. aprīļa regula (ES) Nr. 2016/631 un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013. gada 26. jūnija lēmums Nr. 1/4 "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē"

2. Elektrostacijas uzstādīšanu un invertora/-u ieregulēšanu ir jāveic būvspeciālistam, kurš ieguvis patstāvīgas prakses tiesības (sertifikātu) reglamentētajā sfērā "Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana" vai "Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība" sertifikācijas virzienā ar specializāciju elektrostaciju vai ģenerācijas iekārtu jomā Latvijā akreditētā institūcijā, kas ir kompetenta veikt personu sertificēšanu un atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām. Sertifikācijas prasības elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādītājiem

3. Elektroenerģijas ražošanas moduļu uzstādītājam jāveic tehniskie aprēķini un jānodrošina, lai situācijā, kad elektroenerģijas ražošanas iekārtas strādā ar maksimālo jaudu un īpašumā nav tūlītēja pašpatēriņa (slodze ir vienāda ar 0 kW), sprieguma paaugstinājums klienta elektrotīklā no elektroenerģijas ražošanas moduļiem (piemēram, saules elektrostacijām - no invertora/-iem) līdz "Sadales tīkla" piederības un apkalpes robežai nepārsniegtu 2% (4,6 V), ja elektrostaciju plānots pieslēgt zemsprieguma elektrotīklā. Elektrostacijām, kuras tiks pieslēgtas vidspriegumā, jāveic tehniskie aprēķini un jānodrošina, lai sprieguma paaugstinājums brīžos, kad elektroenerģijas ražošanas iekārtas strādā ar maksimālo jaudu un īpašumā nav tūlītēja pašpatēriņa (slodze ir vienāda ar 0 kW), uz "Sadales tīkla" apkalpes robežas nepārsniegtu 8% no elektrotīkla nominālā sprieguma (6 kV, 10 kV vai 20 kV). Ja aprēķinos sprieguma paaugstinājums ir lielāks, par klienta līdzekļiem jāveic klienta iekšējo elektrotīklu ievada kabeļa nomaiņa (jāpalielina šķērsgriezums). "Sadales tīklam" ir tiesības lūgt klientam uzrādīt tehniskos aprēķinus, lai pārliecinātos, ka sprieguma paaugstinājums nepārsniegs maksimālo pieļaujamo.

4. Elektroenerģijas ražošanas moduli / parka moduli drīkst pieslēgt paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu tikai pēc rakstiskas "Sadales tīkla" atļaujas saņemšanas, ievērojot šīs atļaujas nosacījumus. Klients nedrīkst mainīt elektroenerģijas ražošanas moduļus vai veikt to aizsardzības iestatījumu maiņu, nesaskaņojot ar "Sadales tīklu".

5. Klientam ir jānodrošina "Sadales tīkla" personālam iespēja veikt elektrostacijas apskati un ražošanas moduļu aizsardzības iestatījumu pārbaudi, iepriekš saskaņojot ar klientu.

6. Ja elektrostacijas ekspluatācijas laikā tiek konstatēts, ka klients bez saskaņošanas ar "Sadales tīklu" veicis izmaiņas ražošanas moduļu iestatījumos vai ražošanas moduļu nomaiņu, "Sadales tīklam" ir tiesības pieprasīt un klientam ir pienākums nekavējoties atslēgt elektrostaciju no "Sadales tīkla" elektrotīkla.

A tips
B tips
C tips
no 0,0008 MW līdz 0,499 MW
no 0,5 MW līdz  4,999 MW
no 5 MW līdz 14,999 MW


 • Elektroenerģijas kvalitātei uz elektroietaišu piederības robežas jāatbilst standarta LVS EN 50160 "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi" prasībām.
 • Elektrostacija nedrīkst pasliktināt elektrotīkla sprieguma parametrus.

Vispārīgās prasības

 • Elektroenerģijas ražošanas moduļiem jāatbilst visām prasībām, kuras "Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē" (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/4) 7. pielikums nosaka A, B un C tipa elektroenerģijas ražošanas moduļiem vai parka modulim.
 • Elektroenerģijas ražošanas moduļiem jāatbilst visām prasībām, kuras Eiropas Komisijas regula Nr. 2016 / 631 nosaka A, B un C tipa elektroenerģijas ražošanas moduļiem.


Speciālās prasības

A tips
B tips
C tips

Elektroenerģijas ražošanas moduļiem jāatbilst standarta LVS EN 50549 -1:2019 prasībām. "Prasības elektrostacijām, kas paredzētas paralēlam darbam ar sadales elektrotīklu. 1. daļa: Pieslēgums zemsprieguma sadales tīklam. Piemērošanai līdz B tipa elektrostacijām ieskaitot"

Elektroenerģijas ražošanas moduļiem jāatbilst standarta LVS EN 50549 -2:2019 prasībām. "Prasības elektrostacijām, kas paredzētas paralēlam darbam ar sadales elektrotīklu. 2. daļa: Pieslēgums vidsprieguma sadales tīklam. Piemērošanai līdz B tipa elektrostacijām ieskaitot"

-

A tips
B tips
C tips
Līdz 0,1 MW – pie esošas 0,4 kV sadalnes vai 0,4 kV līnijas.
Līdz 0,499 MW – pie esošas sadales transformatora apakšstacijas vai izbūvējot jaunu transformatora apakšstaciju.
6, 10, 20 kV elektrolīnija.
6, 10, 20 kV kopnes 110 kV apakšstacijā.

Elektroenerģijas komercuzskaites sistēma jāierīko atbilstoši "Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumiem" (LEK 123).

 • Uzskaites iekārtas jānovieto uz elektroietaišu piederības robežas. Pieslēguma shēmu un tehnisko risinājumu jāprecizē projektēšanas gaitā. 
 • Sistēmas operatoram par saviem līdzekļiem jāuzstāda divu virzienu aktīvās un reaktīvās enerģijas skaitītāju ar slodzes profila reģistrāciju.

Saražotās elektroenerģijas uzskaites sistēma jāierīko klientam atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

 Vispārīgas prasības visiem ražošanas moduļiem

 • SPAmaks. (maksimālsprieguma aizsardzība): 255 V  (nostrādes laiks ≤ 1,5 s);
 • SPAmin. (minimālsprieguma aizsardzība):  ≤ 195,5 V  (nostrādes laiks ≤ 3 s);
 • f> (maksimālās frekvences aizsardzība):    ≥ 52,0 Hz  (nostrādes laiks ≤ 0,5 s);
 • f< (minimālās frekvences aizsardzība):   ≤ 47,3 Hz  (nostrādes laiks ≤ 0,5 s);
 • automātiskā sinhronizācija.


Frekvences jutīguma režīma speciālas prasības

A tips
B tips
C tips
LFSM–O (frekvences robežvērtība 50,2 Hz; statisma iestatījums 5%)LFSM–O (frekvences robežvērtība 50,2 Hz; statisma iestatījums 5%)LFSM–O (frekvences robežvērtība 50,2 Hz; statisma iestatījums 5%)

LFSM–U (frekvences robežvērtība 49,8 Hz; statisma iestatījums 5%)


Reaktīvās jaudas reakcija uz sprieguma izmaiņām

A tips
B tips
C tips
-
Q(U) (sprieguma kontrole jāveic, ņemot par pamatu elektrostacijas pieslēguma vietas "Sadales tīkls" elektrotīklam sprieguma vērtību).

Klientam jāuzstāda VS mērmaiņi elektrostacijas klienta pirmajā transformatoru punktā vai klienta sadales punktā pievienojumā pie "Sadales tīkls", lai nodrošinātu spriegumu un strāvu mērījumus pēc iespējas tuvāk pieslēguma vietai, kas nepieciešami Q(U) funkcijas un "Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē" 7. pielikumā B vai C-tipa elektroenerģijas parka moduļiem piemērojamo funkciju realizācijai. Gadījumā, ja klienta VS mērmaiņus nevar uzstādīt, nodrošināt šo funkciju izpildi ar spriegumu, strāvu un jaudu aprēķiniem pieslēguma vietā. Šādā gadījumā Q(U) funkcijas (kā arī citu ierīkoto sprieguma regulēšanas funkciju) darbībai jābūt attiecinātai uz VS pieslēguma punktu ar attiecīga tīkla posma (no faktisko mērījumu uzņemšanas vietas līdz VS pieslēguma punktam) matemātiskā modeļa starpniecību.


Invertoru ražošanas moduļu tehnoloģijas speciālas prasības
Uk (nesimetrijas sprieguma aizsardzība).


Speciālas prasības sinhroniem un asinhroniem ģeneratoriem

Speciālas prasības sinhroniem ģeneratoriem
Speciālas prasības asinhroniem ģeneratoriem
MSA (maksimālstrāvas aizsardzība starpfāžu īsslēgumu un virsstrāvas gadījumos);
ISA (īsslēguma strāvas aizsardzība tuvu starpfāžu īsslēgumu gadījumos);
Uk (nesimetrijas sprieguma aizsardzība);
Vo (sprieguma leņķa izmaiņu aizsardzība).
MSA (maksimālstrāvas aizsardzība starpfāžu īsslēgumu un virsstrāvas gadījumos);
ISA (īsslēguma strāvas aizsardzība tuvu starpfāžu īsslēgumu gadījumos
n (apgriezienu aizsardzība, ja nepieciešams);
P (pretvirziena aktīvās jaudas aizsardzība).


Prasības ražošanas moduļu / parka moduļu aizsardzībām pieslēguma vietā

 • Aizsardzības aparātiem ražošanas moduļu pieslēguma vietā (līdz 1kV maiņsprieguma pusē):
  MSA (maksimālstrāvas aizsardzība starpfāžu īsslēgumu un strāvas pārslodzes gadījumos);
  ISA (īsslēguma strāvas aizsardzība tuvu starpfāžu īsslēgumu gadījumos).
 • Elektrostacijā jānodrošina ražošanas moduļu automātiska atslēgšana: starpfāžu īsslēguma, atļautās elektroenerģijas ražošanas jaudas pārsniegšanas gadījumā.
 • Klientam jānodrošina dalīšanas automātikas uzstādīšana elektrostacijas atslēgšanai no elektroenerģijas sadales sistēmas gadījumos, kad samazinās vai palielinās elektrotīkla frekvence, samazinās vai palielinās elektrotīkla spriegums, kā arī sprieguma pārtraukuma gadījumos (atslēgšanas automātika tīkla sprieguma neesamības gadījumā – nostrādes laiks t ≤ 0,5).
A tips
B tips
C tips
Elektroenerģijas ražošanas modulim jābūt aprīkotam ar loģisku saskarni (ievades ports), lai aktīvo izejas jaudu pārtrauktu piecu sekunžu laikā no brīža, kad ievades portā saņemta instrukcija. Savienojums starp ražošanas moduli un "Sadales tīkla" dispečervadības sistēmu SCADA nav jāveido.

Aktīvās izejas jaudas kontrolei elektroenerģijas ražošanas modulim jābūt aprīkotam ar saskarni (ievades ports), lai pēc tam, kad ievades portā saņemta instrukcija, varētu samazināt aktīvo izejas jaudu, kā arī saņemt nepieciešamo informāciju no ražošanas moduļa.

Savienojuma izveidei starp ražošanas moduli un "Sadales tīkla" dispečervadības sistēmu SCADA jāatbilst iepriekš izsniegtajām tehniskajām prasībām. Risinājums var tikt arī pielāgots šajā sadaļā aprakstīto tehnisko prasību nosacījumiem, saskaņojuma pieteikums jāiesniedz tehniskās informācijas portāla sadaļā "Informācija projektētājiem un zemes ierīkotājiem".

Elektroenerģijas ražošanas modulim ir jānodrošina vadība un signālu nosūtīšana uz "Sadales tīkla" dispečervadības sistēmu SCADA, izmantojot IEC60870-5-104 datu pārraides protokolu datu apmaiņai ar diviem datu centriem vienā redundances grupā. Klienta dispečervadības sistēmas (DVS) gala iekārtas izvēli "Sadales tīkls" rekomendē veikt atbilstoši "Sadales tīkla" materiālu reģistram: 19. grupa: RAA un DVS iekārtas, 1909. apakšgrupa. Datu apmaiņas organizēšanai klientam par saviem līdzekļiem jāizveido tikai šim mērķim paredzēts un atbilstoši konfigurēts GPRS datu pārraides kanāls, elektroenerģijas ražošanas moduļu tuvumā uzstādot savu modemu informācijas nodošanai uz "Sadales tīkla" dispečervadības sistēmu SCADA. Modema SIM karti un nosacījumus APN kanāla izveidošanai nodrošinās AS "Latvenergo" (lūgums informēt vismaz četras nedēļas iepriekš).  

Lai pieteiktu sprieguma padošanu un elektrostacijas pieslēgšanu "Sadales tīkla" dipečervadības sistēmai SCADA, sagatavojiet elektrostaciju pārbaudes uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un apliecinājumu par objekta gatavību sprieguma saņemšanai, parakstiet dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un aizpildiet pieteikumu "Elektrostacijas pārbaude un pieslēgšanas atļauja" tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv. Vidēji 10 darbdienu laikā izskatīsim dokumentus un sazināsimies ar jums par plānoto sprieguma padošanas laiku un datumu, kā arī par elektrostacijas pieslēgšanu "Sadales tīkla" dispečervadības sistēmai SCADA. 

Pieteikt sprieguma padošanu un elektrostacijas pieslēgšanu "Sadales tīkla" dispečervadības sistēmai SCADA rekomendējam brīdī, kad esat uzstādījis elektrostaciju un tā ir gatava saņemt spriegumu un tikt pieslēgta savienojumā ar dispečervadības sistēmu SCADA, tomēr, ja vēlaties ātrāku konsultāciju par tehniskajām prasībām, aizpildiet pieteikumu "Elektrostacijas pārbaude un pieslēgšanas atļauja" tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv, norādot, ka nepieciešama konsultācija par sprieguma padošanu un elektrostacijas pieslēgšanu "Sadales tīkla" dispečervadības sistēmai SCADA. 

Koģenerācijas stacijām, kuru galvenais uzdevums ir ražot siltumu rūpnieciska objekta ražošanas vajadzībām vai objektu siltumapgādei, savienojumu starp ražošanas moduli un "Sadales tīkla" dispečervadības sistēmu SCADA nav jāveido.

Detalizētas prasības

 1. Elektroenerģijas ražošanas modulim ir jāizpilda vadības komandas, kas caur ievades portu saņemtas no "Sadales tīkla" dispečervadības sistēmas SCADA un liek ražotāja elektroenerģijas modulim
  a) pilnībā pārtraukt elektroenerģijas nodošanu tīklā;
  b) nodrošināt pakāpenisku elektrotīklā nododamās elektroenerģijas izejas jaudas samazināšanu vai palielināšanu.
 2. Elektroenerģijas ražošanas modulim ir reāllaikā jāsūta "Sadales tīkla" dispečervadības sistēmai SCADA šādi signāli: RTU ģenerāciju signālu tabula
 3. Stāvokļa signālus (M_SP_TB_1; tips <30>) uz "Sadales tīkla" dispečervadības sistēmu SCADA jāsūta ar UTC laika zīmogu.
 4. Jānodrošina komunikācijas sistēmas saņemto uzdevumu izpildi reāllaikā. Kopējais klienta komunikācijas sistēmas darbības atjaunošanas laiks nedrīkst pārsniegt 30 dienas no pārtraukuma iestāšanas brīža.


Papildu prasības C-tipa moduļiem

 1. Elektroenerģijas ražošanas modulim ir jānodrošina vadība un signālu nosūtīšana uz AS "Augstsprieguma tīkls" dispečervadības sistēmu SCADA, izmantojot IEC60870-5-104 datu pārraides protokolu. Datu apmaiņas organizēšanai klientam par saviem līdzekļiem jāizveido tikai šim mērķim paredzēts un atbilstoši konfigurēts GPRS datu pārraides kanāls, elektroenerģijas ražošanas moduļu tuvumā uzstādot modemu informācijas nodošanai uz AS "Augstsprieguma tīkls" SCADA sistēmu.
 2. Elektroenerģijas ražošanas modulim ir reāllaikā jāsūta uz AS "Augstsprieguma tīkla" dispečervadības sistēmu SCADA signāli atbilstoši Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē 7. pielikuma 15. punkta prasībām.


B tipa elektrostaciju pieslēgšanas tehniskais risinājums

C tipa elektrostaciju pieslēgšanas tehniskais risinājums

A tips

B tips

C tips

ZS shēma
Komutācijas punkts ar vidsprieguma uzskaiti (VSU)

Tipveida komutācijas punkta elektrostacijas pieslēguma vidsprieguma tīklā tehniskā specifikācija ir pieejama "Sadales tīkla" tehnisko specifikāciju sarakstā

KP shēma

Brīvgaisa reclouser tipa jaudas slēdzis ar vidsprieguma uzskaiti (VSU)

Brīvgaisa jaudas slēdža tehniskā specifikācija B tipa elektrostacijām ir pieejama "Sadales tīkla" tehnisko specifikāciju sarakstā


 
Vidējās pieslēguma izbūves izmaksas (bez PVN), ja nepieciešami "Sadales tīkla" elektrotīkla izbūves darbi

A tips
B tips
C tips
Līdz 0,1 MW – 5 000 EUR
Līdz 0,499 MW – 18 900 EUR
103 000 EUR
250 000 EUR