Vispārējās tehniskās prasības elektrostacijas pieslēgšanai

1. Vispārējās tehniskās prasības un nosacījumi elektrostacijas pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmu ir izstrādāti, atbilstoši regulējumam, kuru nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 14. aprīļa regula (ES) Nr. 2016 / 631 un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013. gada 26. jūnija lēmums Nr. 1/4 "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē"

2. Elektroenerģijas ražošanas moduļu uzstādīšanu un ieregulēšanu jāveic elektroietaišu izbūves vai tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes jomā, vai nereglamentētajā jomā sertificētam būvspeciālistam. Nereglamentētā joma ir elektrostaciju elektriskā daļa,  t. sk. elektrodzinēji un ģeneratori (mikroģeneratori); relejaizsardzība un automātika; ēku elektroinstalācija; elektrotehniskās kontroles, vadības un automatizācijas sistēmas. Atbilstošus sertifikātus izsniedz akreditētas sertifikācijas iestādes, piemēram, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)

3. Elektroenerģijas ražošanas moduļu uzstādītājam jāveic tehniskie aprēķini un jānodrošina, lai situācijā, kad elektroenerģijas ražošanas iekārtas strādā ar maksimālo jaudu un īpašumā nav tūlītēja pašpatēriņa (slodze ir vienāda ar 0 kW), sprieguma paaugstinājums klienta elektrotīklā no elektroenerģijas ražošanas moduļiem (piemēram, saules elektrostacijām - no invertora/-iem) līdz "Sadales tīkla" piederības un apkalpes robežai nepārsniegtu 2% (4,6 V), ja elektrostaciju plānots pieslēgt zemsprieguma elektrotīklā. Elektrostacijām, kuras tiks pieslēgtas vidspriegumā, jāveic tehniskie aprēķini un jānodrošina, lai sprieguma paaugstinājums brīžos, kad elektroenerģijas ražošanas iekārtas strādā ar maksimālo jaudu un īpašumā nav tūlītēja pašpatēriņa (slodze ir vienāda ar 0 kW), uz "Sadales tīkla"apkalpes robežas nepārsniegtu 8% no elektrotīkla nominālā sprieguma (6 kV, 10 kV vai 20 kV). Ja aprēķinos sprieguma paaugstinājums ir lielāks, par klienta līdzekļiem jāveic klienta iekšējo elektrotīklu ievada kabeļa nomaiņa (jāpalielina šķērsgriezums). "Sadales tīklam" ir tiesības lūgt klientam uzrādīt tehniskos aprēķinus, lai pārliecinātos, ka sprieguma paaugstinājums nepārsniegs maksimālo pieļaujamo. 

4. Elektroenerģijas ražošanas moduli / parka moduli drīkst pieslēgt paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu uz pārbaudes laiku tikai pēc rakstiskas "Sadales tīkla" atļaujas saņemšanas, ievērojot šīs atļaujas nosacījumus. Klients nedrīkst mainīt elektroenerģijas ražošanas moduļus vai veikt to aizsardzības iestatījumu maiņu, nesaskaņojot ar "Sadales tīklu".

5. Klientam ir jānodrošina "Sadales tīkla" personālam iespēja veikt elektrostacijas apskati un ražošanas moduļu aizsardzības iestatījumu pārbaudi, iepriekš saskaņojot ar klientu.

6. Ja elektrostacijas ekspluatācijas laikā tiek konstatēts, ka klients bez saskaņošanas ar "Sadales tīklu" veicis izmaiņas ražošanas moduļu iestatījumos vai ražošanas moduļu nomaiņu, "Sadales tīklam" ir tiesības pieprasīt un klientam ir pienākums nekavējoties atslēgt elektrostaciju no "Sadales tīkla" elektrotīkla.

A tips
B tips
C tips
no 0,0008 MW līdz 0,499 MW
no 0,5 MW līdz  4,999 MW
no 5 MW līdz 14,999 MW


 • Elektroenerģijas kvalitātei uz elektroietaišu piederības robežas jāatbilst standarta LVS EN 50160 "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi" prasībām.
 • Elektrostacija nedrīkst pasliktināt elektrotīkla sprieguma parametrus.

Vispārīgās prasības

 • Elektroenerģijas ražošanas moduļiem jāatbilst visām prasībām, kuras "Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē" (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/4) 7. pielikums nosaka A, B un C tipa elektroenerģijas ražošanas moduļiem vai parka modulim.
 • Elektroenerģijas ražošanas moduļiem jāatbilst visām prasībām, kuras Eiropas Komisijas regula Nr. 2016 / 631 nosaka A, B un C tipa elektroenerģijas ražošanas moduļiem.


Speciālās prasības

A tips
B tips
C tips

Elektroenerģijas ražošanas moduļiem jāatbilst standarta LVS EN 50549 -1:2019 prasībām. "Prasības elektrostacijām, kas paredzētas paralēlam darbam ar sadales elektrotīklu. 1. daļa: Pieslēgums zemsprieguma sadales tīklam. Piemērošanai līdz B tipa elektrostacijām ieskaitot"

Elektroenerģijas ražošanas moduļiem jāatbilst standarta LVS EN 50549 -2:2019 prasībām. "Prasības elektrostacijām, kas paredzētas paralēlam darbam ar sadales elektrotīklu. 2. daļa: Pieslēgums vidsprieguma sadales tīklam. Piemērošanai līdz B tipa elektrostacijām ieskaitot"

-

A tips
B tips
C tips
Līdz 0,1 MW – pie esošas 0,4 kV sadalnes vai 0,4 kV līnijas.
Līdz 0,499 MW – pie esošas sadales transformatora apakšstacijas vai izbūvējot jaunu transformatora apakšstaciju.
6, 10, 20 kV elektrolīnija.
6, 10, 20 kV kopnes 110 kV apakšstacijā.

Elektroenerģijas komercuzskaites sistēma jāierīko atbilstoši "Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumiem" (LEK 123).

 • Uzskaites iekārtas jānovieto uz elektroietaišu piederības robežas. Pieslēguma shēmu un tehnisko risinājumu jāprecizē projektēšanas gaitā. 
 • Jāaprīko ar automatizētu datu nolasīšanas sistēmu (AEUS), atbilstoši sistēmas operatora norādījumiem. Klients var saņemt kādu no AEUS pakalpojumiem saskaņā ar sistēmas operatora cenrādi.
 • Sistēmas operatoram par saviem līdzekļiem jāuzstāda divu virzienu aktīvās un reaktīvās enerģijas skaitītāju ar slodzes profila reģistrāciju.

Saražotās elektroenerģijas uzskaites sistēma jāierīko klientam atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

 Vispārīgas prasības visiem ražošanas moduļiem

 • SPAmaks. (maksimālsprieguma aizsardzība): 255 V  (nostrādes laiks ≤ 1,5 s);
 • SPAmin. (minimālsprieguma aizsardzība):  ≤ 195,5 V  (nostrādes laiks ≤ 3 s);
 • f> (maksimālās frekvences aizsardzība):    ≥ 52,0 Hz  (nostrādes laiks ≤ 0,5 s);
 • f< (minimālās frekvences aizsardzība):   ≤ 47,3 Hz  (nostrādes laiks ≤ 0,5 s);
 • automātiskā sinhronizācija.


Frekvences jutīguma režīma speciālas prasības

A tips
B tips
C tips
LFSM–O (frekvences robežvērtība 50,2 Hz; statisma iestatījums 5%)LFSM–O (frekvences robežvērtība 50,2 Hz; statisma iestatījums 5%)LFSM–O (frekvences robežvērtība 50,2 Hz; statisma iestatījums 5%)

LFSM–U (frekvences robežvērtība 49,8 Hz; statisma iestatījums 5%)


Invertoru ražošanas moduļu tehnoloģijas speciālas prasības
Uk (nesimetrijas sprieguma aizsardzība).


Speciālas prasības sinhroniem un asinhroniem ģeneratoriem

Speciālas prasības sinhroniem ģeneratoriem
Speciālas prasības asinhroniem ģeneratoriem
MSA (maksimālstrāvas aizsardzība starpfāžu īsslēgumu un virsstrāvas gadījumos);
ISA (īsslēguma strāvas aizsardzība tuvu starpfāžu īsslēgumu gadījumos);
Uk (nesimetrijas sprieguma aizsardzība);
Vo (sprieguma leņķa izmaiņu aizsardzība).
MSA (maksimālstrāvas aizsardzība starpfāžu īsslēgumu un virsstrāvas gadījumos);
ISA (īsslēguma strāvas aizsardzība tuvu starpfāžu īsslēgumu gadījumos
n (apgriezienu aizsardzība, ja nepieciešams);
P (pretvirziena aktīvās jaudas aizsardzība).


Prasības ražošanas moduļu / parka moduļu aizsardzībām pieslēguma vietā

 • Aizsardzības aparātiem ražošanas moduļu pieslēguma vietā (līdz 1kV maiņsprieguma pusē):
  MSA (maksimālstrāvas aizsardzība starpfāžu īsslēgumu un strāvas pārslodzes gadījumos);
  ISA (īsslēguma strāvas aizsardzība tuvu starpfāžu īsslēgumu gadījumos).
 • Elektrostacijā jānodrošina ražošanas moduļu automātiska atslēgšana: starpfāžu īsslēguma, atļautās elektroenerģijas ražošanas jaudas pārsniegšanas gadījumā.
 • Klientam jānodrošina dalīšanas automātikas uzstādīšana elektrostacijas atslēgšanai no elektroenerģijas sadales sistēmas gadījumos, kad samazinās vai palielinās elektrotīkla frekvence, samazinās vai palielinās elektrotīkla spriegums, kā arī sprieguma pārtraukuma gadījumos (atslēgšanas automātika tīkla sprieguma neesamības gadījumā – nostrādes laiks t ≤ 0,5).
A tips
B tips
C tips
Elektroenerģijas ražošanas modulim jābūt aprīkotam ar loģisku saskarni (ievades ports), lai aktīvo izejas jaudu pārtrauktu piecu sekunžu laikā no brīža, kad ievades portā saņemta instrukcija. Savienojums starp ražošanas moduli un "Sadales tīkla" DVS (SCADA) sistēmu nav jāveido.

Aktīvās izejas jaudas kontrolei elektroenerģijas ražošanas modulim jābūt aprīkotam ar saskarni (ievades ports), lai pēc tam, kad ievades portā saņemta instrukcija, varētu samazināt aktīvo izejas jaudu, kā arī saņemt nepieciešamo informāciju no ražošanas moduļa.

Savienojuma izveidei starp ražošanas moduli un "Sadales tīkla" RTU jāatbilst iepriekš izsniegtajām tehniskajām prasībām, vai arī tas var tikt pielāgots šo tehnisko prasību nosacījumiem.

Jāparedz optiskās saites savienojuma izveide starp ražošanas moduli un "Sadales tīkla" DVS (SCADA) sistēmu (datu apmaiņas protokolam starp elektroenerģijas ražošanas moduļiem / parka moduli un "Sadales tīkla" RTU jābūt IEC 60870-5-101).

Koģenerācijas stacijām, kuru galvenais uzdevums ir ražot siltumu rūpnieciskā objekta ražošanas vajadzībām vai objektu siltumapgādei, savienojumu starp ražošanas moduli un "Sadales tīkla" DVS nav jāveido.

Detalizētas prasības

1. Elektroenerģijas ražošanas modulim ir jāizpilda vadības komandas, kas caur ievades portu saņemtas no "Sadales tīkla" RTU un liek ražotāja elektroenerģijas modulim a) pilnībā pārtraukt elektroenerģijas nodošanu tīklā; 2) nodrošināt pakāpenisku elektrotīklā nododamās elektroenerģijas izejas jaudas samazināšanu vai palielināšanu. 

"Sadales tīkla" elektrotīklā nododamās elektroenerģijas izejas jaudas regulēšanai drīkst izmantot ne vairāk kā 11 pakāpes. Nultajā pakāpē elektroenerģijas nodošana tīklā tiek samazināta līdz mazākajai iespējamajai vērtībai, kas ļauj ģeneratoram darboties, bet 10. pakāpē tā tiek palielināta līdz lielākajai iespējamajai vērtībai. Pakāpju skaits var tikt samazināts, bet tas nedrīkst būt mazāks par divi ar nosacījumu, ka pirmā pakāpe nozīmē izejas jaudas samazināšanu par 50% no ģeneratora maksimālās iespējamās vērtības, kas ļauj ģeneratoram darboties.

2. Elektroenerģijas ražošanas modulim ir reāllaikā jānosūta uz "Sadales tīkla" RTU šādi signāli:

2.1. informācija, kas parāda, vai aktīvā jauda pieslēguma punktā tiek saņemta vai nodota (saņemta/nodota);

2.2. ģeneratora slēdža stāvoklis. Ja objektā ir vairāk par vienu ģeneratoru (elektroenerģijas ražošanas moduli), tad šim signālam jābūt loģiski apvienotam; stāvoklis "1" nozīmē, ka ieslēgts vismaz viens no ģeneratoriem, un "0", ka visi ģeneratori izslēgti;

2.3. ražošanas moduļu kopējā saražotā vai patērētā aktīvā jauda (kW);

2.4. ražošanas moduļu kopējā saražotā vai patērētā reaktīvā jauda (kVAr);

2.5. saņemtā vai nodotā aktīvā jauda pieslēguma punktā (kW). Jaudas plūsmas virziens jānorāda ar šādām zīmēm: "+", ja jauda tiek saņemta; "–", ja jauda tiek nodota;

2.6. saņemtā vai nodotā reaktīvā jauda pieslēguma punktā (kVAr). Jaudas plūsmas virziens jānorāda ar šādām zīmēm: "+", ja jauda tiek saņemta; "–", ja jauda tiek nodota;

2.7. strāva, kas plūst caur pieslēguma punktu (A). Strāvas virziens jānorāda ar šādām zīmēm: "+", ja strāva plūst uz ģenerācijas iekārtu; "–", ja strāva plūst no ģenerācijas iekārtu;

2.8. frekvence pieslēguma punktā (Hz);

2.9. spriegums pieslēguma punktā (kV);

2.10. informācija par pakāpi, kurā atrodas ģenerācija (0 – 10);

2.11. aktīvās jaudas iestatījums (setpoint) (kW);

2.12. uzdotā aktīvā jauda Pset (kW);

2.13. reaktīvās jaudas minimālā un maksimālā robeža (kVAr);

2.14. uzdotā kontrolējamā reaktīvā jauda Qset (kVAr).

3. Stāvokļa signālus (M_SP_TB_1; tips <30>) uz "Sadales tīkla" RTU jānosūta ar UTC laika zīmogu.

AS "Sadales tīkla" RTU ģenerāciju signālu tabula
A tips

B tips

C tips

ZS shēma
Tipveida komutācijas punkta elektrostacijas pieslēguma vidsprieguma tīklā tehniskā specifikācija ir pieejama "Sadales tīkla" tehnisko specifikāciju sarakstā

KP shēma

Brīvgaisa jaudas slēdža tehniskā specifikācija B tipa elektrostacijām ir pieejama "Sadales tīkla" tehnisko specifikāciju sarakstā

Brīvgaisa reclouser tipa jaudas slēdzi ierīkot atbilstoši standartam "Jaudas slēdža (reclouser) uzstādīšana 20 kV gaisvadu līniju balstos. Konstrukcijas un materiāli" (LEK 130, izņemot punktu 2.9. "Antenas montāža balstā". Kā sakaru pārraides risinājumu jāizmanto GPRS modems.)

Ražošanas moduļa pieslēgums


Vidējās pieslēguma izbūves izmaksas (bez PVN), ja nepieciešami "Sadales tīkla" elektrotīkla izbūves darbi

A tips
B tips
C tips
Līdz 0,1 MW – 5 000 EUR
Līdz 0,499 MW – 18 900 EUR
103 000 EUR
250 000 EUR