ELEKTROSTACIJAS PĀRBAUDES PROGRAMMAS UN DOKUMENTI

Aicinām elektrostacijas pieslēgšanas dokumentus "Sadales tīklam" iesniegt elektroniski. Parakstiet dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un iesniedziet "Sadales tīklam", aizpildot elektrostacijas pārbaudes pieteikumu tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv
Ja jums nav iespējas iesniegt dokumentus elektroniski, parakstiet un nosūtiet tos papīra formātā uz pasta adresi: AS "Sadales tīkls", Šmerļa iela 1, LV-1160, Rīga.

Elektrostacijas pieslēgšana

 • Pirms elektrostacijas pārbaudes jāiesniedz zemāk norādītie dokumenti.
 1. Elektrostacijas pieslēgšanas un kopējās pārbaudes programma.
 2. Klienta apliecinājums par izbūvētās elektrostacijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un tās gatavību pieslēgšanai "Sadales tīkla" elektrotīklam.
 3. Elektrostacijas pieslēguma elektriskā shēma ar tajā norādītām piederības robežām un uzstādīto elektroiekārtu operatīvajiem apzīmējumiem.
 4. Elektroenerģijas ražošanas iekārtu, invertoru un saules fotovoltu paneļu tehniskie dati jeb tehnisko datu lapa un sertifikāti.
 5. Elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai invertoru aizsardzības iestatījumu protokoli, norādot sērijas numuru.
 6. Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādītāja sertifikāts (šobrīd rekomendējoši; sākot ar 01.07.2023., obligāti).
  Sertifikācijas prasības elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādītājiem


 • Papildu dokumenti saules elektrostacijām

A tipa saules elektrostacijām no 11,2 kW līdz 499 kW jāpievieno elektrostacijas fotoattēli, kuros redzams

- kopskats;
- elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai invertoru datu plāksnītes ar elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai invertoru sērijas numuru;
- elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai invertoru operatīvie apzīmējumi;
- ekrānuzņēmums no programmatūras ar elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai invertoru aizsardzības iestatījumiem un informāciju par jaudas ierobežošanu, ja tāda tiek veikta;
- elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai invertoru aizsardzības automātslēdži ar nomināliem.


B tipa saules elektrostacijām no 500 kW līdz 4,999 MW un C tipa 5 MW līdz 14,999 MW jāpievieno

- sekcionējošo komutācijas aparātu no elektrostacijas pieslēguma vietas līdz piederības robežai RAA iestatījumu un to pārbaudes protokoli;
- elektrostacijām ar nominālo jaudu virs 500 kW un pieslēgumu pie vidsprieguma elektrotīkla arī parakstīts nolikums par savstarpējām operatīvajām attiecībām. Nolikumu pēc klienta pieprasījuma sagatavo “Sadales tīkls”.


 • Papildu dokumenti vēja, koģenerācijas un hidroelektrostacijām

A tipa elektrostacijām līdz 499 kW jāiesniedz

- sekcionējošo komutācijas aparātu no elektrostacijas pieslēguma vietas līdz piederības robežai RAA iestatījumu un to pārbaudes protokoli.


B tipa elektrostacijām no 500 kW līdz 4,999 MW un C tipa 5 MW līdz 14,999 MW jāiesniedz

- sekcionējošo komutācijas aparātu no elektrostacijas pieslēguma vietas līdz piederības robežai RAA iestatījumu un to pārbaudes protokoli;
- elektrostacijām ar nominālo jaudu virs 500 kW un pieslēgumu vidsprieguma elektrotīklam arī parakstīts nolikums par savstarpējām operatīvajām attiecībām. Nolikumu pēc klienta pieprasījuma sagatavo “Sadales tīkls”.


 • Dokumentu pārskats, veidlapas, paraugi

Saules elektrostacija
Koģenerācijas elektrostacija
Vēja elektrostacija
Hidroelektrostacija

11,2 kW –  499 kW

500 kW – 4,999 MW
5 MW – 14,999 MW
11,2 kW – 14,999 MW
Pirms elektrostacijas pārbaudes1. Elektrostacijas pieslēgšanas un kopējās pārbaudes programma
A tipa saules elektrostaciju pārbaudes programma

Lejuplādēt

B un C tipa saules elektrostaciju pārbaudes programma

Lejuplādēt

A, B un C tipa koģenerācijas elektrostacijas pārbaudes programma

Lejuplādēt

A, B un C tipa vēja elektrostacijas pārbaudes programma

Lejuplādēt

A, B un C tipa hidroelektrostacijas pārbaudes programma

Lejuplādēt

2. Klienta apliecinājums par izbūvētās elektrostacijas atbilstību
Elektrostacijas valdītāja apliecinājums

Lejuplādēt

3. Elektrostacijas pieslēguma elektriskā shēma
Elektrostacijas pieslēguma elektriskā shēma

Lejuplādēt

5. Elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai invertoru aizsardzības iestatījumu protokoli
A un B tipa saules elektrostacijas invertora protokols

Lejuplādēt

C tipa saules elektrostacijas invertora iestatījumu protokols

Lejuplādēt

-
-
Hidroelektrostacijas ģeneratoru iestatījumu protokols

Lejuplādēt


 • Ja tiek mainīta esošā elektroenerģijas ražošanas iekārta uz mazāku, jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas ir nepieciešami pirms elektrostacijas pārbaudes uzsākšanas.
 • Ja paliek esošā elektroenerģijas ražošanas iekārta, bet ražošanas jauda tiek ierobežota, vai arī ja esošā elektroenerģijas ražošanas iekārta netiek mainīta, bet kādu no ģeneratoriem plānots atslēgt, jāiesniedz zemāk norādītie dokumenti.
 1. Iesniegums.
 2. Ražotāja apliecinājums par elektrostacijas ģenerējošām iekārtām.
 3. Elektrostacijas pieslēguma elektriskā shēma ar tajā norādītām piederības robežām un uzstādīto elektroiekārtu operatīvajiem apzīmējumiem.
 4. Ģenerējošo iekārtu vai invertoru aizsardzības iestatījumu protokols.
 5. Komutācijas aparātu no ģeneratoru pieslēguma vietas līdz piederības robežai aizsardzību iestatījumu protokoli.
 6. Tehniskā dokumentācija par ģeneratoriem.


 • Papildu dokumenti, ja paliek esošā elektroenerģijas ražošanas iekārta, bet ražošanas jauda tiek ierobežota
 1. Elektrostacijas pieslēgšanas un kopējās pārbaudes programma.
 2. Apliecinājums par ģeneratoru jaudas elektronisko ierobežošanu, norādot kur un kā tika veikta jaudas ierobežošana.


 • Dokumentu pārskats, veidlapas, paraugi

Saules elektrostacija
Koģenerācijas elektrostacija
Vēja elektrostacija
Hidroelektrostacija
11,2 kW – 499 kW
500 kW – 4,999 MW
5 MW – 14,999 MW
11,2 kW – 14,999 MW
Ja elektrostacijā plānota jaudas samazināšana2. Klienta apliecinājums par elektroenerģijas ražošanas iekārtu atbilstību
Ražotāja apliecinājums par elektrostacijas ģenerējošām iekārtām

Lejuplādēt

3. Elektrostacijas pieslēguma elektriskā shēma
Elektrostacijas pieslēguma elektriskā shēma 

Lejuplādēt

4. Ģenerējošo iekārtu vai invertoru aizsardzības iestatījumu protokoli
A un B tipa saules elektrostacijas invertora protokols

Lejuplādēt


C tipa saules elektrostacijas invertora iestatījumu protokols
-
-
Hidroelektrostacijas ģeneratoru iestatījumu protokols

Lejuplādēt

7. Elektrostacijas pieslēgšanas un kopējās pārbaudes programma
A tipa saules elektrostaciju pārbaudes programma

Lejuplādēt

B un C tipa saules elektrostaciju pārbaudes programma

Lejuplādēt

A, B un C tipa koģenerācijas elektrostacijas pārbaudes programma

Lejuplādēt

A, B un C tipa vēja elektrostacijas pārbaudes programma

Lejuplādēt

A, B un C tipa hidroelektrostacijas pārbaudes programma

Lejuplādēt


 • Pēc elektrostacijas pārbaudes jāiesniedz zemāk norādītais dokuments.

Akts par elektroietaišu paralēlās darbības pārbaudi saskaņā ar pārbaudes programmu.


 • Dokumentu pārskats, veidlapas, paraugi

Saules elektrostacija
Koģenerācijas elektrostacija
Vēja elektrostacija
Hidroelektrostacija
11,2 kW –  499 kW
500 kW – 4,999 MW
5 MW – 14,999 MW
11,2 kW – 14,999 MW
Pēc elektrostacijas pārbaudesAkts par elektroietaišu paralēlās darbības pārbaudi saskaņā ar pārbaudes programmu
Akts par elektroietaišu paralēlās darbības pārbaudes veikšanu

Lejuplādēt