Mikroģeneratora pieslēgšana

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, elektrības pieslēguma ierīkošana, atjaunošana un slodzes izmaiņas, kā arī mikroģeneratora pieslēgšana ir vēl ātrāka, ērtāka un vienkāršāka! Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija sadarbībā ar “Sadales tīklu” ir veikusi būtiskas izmaiņas noteikumos, lai pilnveidotu pakalpojumu saņemšanas kārtību un maksas noteikšanas metodiku. Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai

Lai ražotu 100% zaļu enerģiju savam mājoklim vai uzņēmumam, jums ir iespēja savu elektrības pieslēgumu papildināt ar mikroģeneratoru, kas ražo elektroenerģiju, izmantojot saules paneļus vai vēja  ģeneratoru. Pirms iekārtas pieslēgšanas noteikti jāsaņem "Sadales tīkla" atļauja, kas norāda uz to, ka mikroģeneratora darbība neradīs traucējumus kopējā elektrotīklā.

Kad saules paneļi vai vēja ģenerators ir sācis ražot zaļo enerģiju, elektrība, kuru ražotājs pats uzreiz nepatērē, tiek nodota kopējā elektrotīklā. Uzņēmumiem ir laikus jāvienojas ar elektrības tirgotāju par visas tīklā nodotās enerģijas pārdošanu. Mājsaimniecības, savukārt, uzsākot elektrības ražošanu, automātiski kļūst par neto norēķinu sistēmas dalībniekiem, taču drīkst arī atteikties no šī statusa un vienoties ar savu elektrības tirgotāju par saražotās un tīklā nodotās enerģijas pārdošanu.

Par mikroģeneratoru tiek uzskatīta elektroenerģijas ražošanas iekārta, piemēram, saules, vēja sistēmas un ar tām saistītās iekārtas, piemēram, invertors. Mikroģeneratori paredzēti maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai ar vienas vai trīs fāžu spriegumu un darba strāvu līdz 16 A. Vienas fāzes elektrotīklā tas atbilst 3,7 kW, bet trīs fāžu elektrotīklā – 11,1 kW jaudai. Mikroģeneratora paralēlais darba režīms nodrošina divvirzienu elektroenerģijas apmaiņu starp jūsu elektroietaisi un kopējo tīklu (elektrība var plūst gan virzienā no elektrotīkla uz lietotāja elektroietaisi, gan otrādi).

Kad saules paneļi vai vēja ģenerators ir sācis ražot zaļo enerģiju, elektrība, kuru ražotājs pats uzreiz nepatērē, tiek nodota kopējā elektrotīklā. Uzņēmumiem ir laikus jāvienojas ar elektrības tirgotāju par visas tīklā nodotās enerģijas pārdošanu. Mājsaimniecības, savukārt, uzsākot elektrības ražošanu, automātiski kļūst par neto norēķinu sistēmas dalībniekiem, taču drīkst arī atteikties no šī statusa un vienoties ar savu elektrības tirgotāju par saražotās un tīklā nodotās enerģijas pārdošanu.

Mājsaimniecības neto norēķinu sistēma ļauj elektrotīklā nodoto enerģiju izmantot brīžos, kad elektrība netiek ražota vai ar pašu ražoto elektrības daudzumu nepietiek, piemēram, nakts stundās, ziemas periodā.

Ikmēneša elektroenerģijas izmaksas ikvienai Latvijas mājsaimniecībai veido trīs pozīcijas:

 • sadales un pārvades sistēmas operatoru pakalpojumi;
 • obligātā iepirkuma komponentes (OIK): fiksētā daļa (atbilstoši pieslēguma jaudai) un mainīgā daļa (atjaunojamie resursi, koģenerācija);
 • maksa par elektroenerģiju.

Mājsaimniecībām, kuras elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem resursiem, ir iespēja ietaupīt divas no pozīcijām: maksu par elektroenerģiju un OIK mainīgo daļu.

Neto patēriņš tiek aprēķināts, no patērētās elektroenerģijas (kWh) atņemot tīklā nodoto elektroenerģiju (kWh)

 


SVARĪGI ZINĀT!

Ja viena mēneša norēķinu periodā tīklā nodoto kWh ir vairāk nekā saņemto, uzkrātais elektrības apjoms tiek novirzīts patēriņam nākamajā mēnesī. Savukārt, ja vairāk ir saņemto kWh, starpība starp patērēto un tīklā nodoto elektrību ir kWh, kas tiek iekļautas norēķinu perioda elektrības rēķinā.

Neto norēķinu sistēma ir spēkā, sākot ar nākošo dienu pēc mikroģeneratora pieslēgšanas atļaujas saņemšanas. Neto norēķinu sistēmas norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesis. Nodoto elektrību jāizmanto viena gada ietvaros, kas ilgst no 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam. Sākoties jaunam norēķinu gadam, visi uzkrājumi tiek dzēsti. Neto norēķinu sistēma darbojas tikai viena sadales sistēmas pakalpojumu līguma ietvaros – tīklā nodoto enerģiju var izmantot tikai tajā pašā īpašumā, kur tā saražota. Gadījumā, ja tiek mainīts līgums, uzkrājums tiek dzēsts.

Klientu ērtībām elektroenerģijas neto pārskats pieejams klientu portālā e-st.lv

SVARĪGI PRIEKŠDARBI

Izvērtējiet klientu portālā e-st.lv pieejamos elektrības patēriņa datus un savus paradumus. Izvēlieties mikroģeneratoru ar piemērotu jaudu. Atcerieties, ka iekārtas ar pārlieku lielu ražošanas jaudu nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot. Aprēķiniet, cik ilgā laikā atgūsiet ieguldīto. Ieguldījumi atmaksāsies ātrāk, ja saražoto enerģiju paši uzreiz patērēsiet.

Konsultējieties ar sertificētu būvspeciālistu un pārliecinieties par elektrības pieslēguma tehnisko parametru atbilstību uzstādāmo saules paneļu vai vēja ģeneratora ražošanas jaudai.

Meklējot piemērotākos saules paneļus vai vēja ģeneratoru, ņemiet vērā, ka paralēlā darbā ar elektrotīklu varēsiet pieslēgt tikai tādu invertoru, kas ir sertificēts un iekļauts "Sadales tīkla" atzīto invertoru sarakstā

Laikus izpētiet vietējās būvvaldes nosacījumus mikroģeneratoru uzstādīšanai tās pārraudzībā esošajā teritorijā.

MIKROĢENERATORA PIESLĒGŠANA


 • Piesakiet mikroģeneratora pieslēgšanu klientu portālā e-st.lv
 • Ja būsiet izvēlējušies invertoru, kas ir iekļauts "Sadales tīkla" atzīto invertoru sarakstā, ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā sniegsim atbildi par iespēju pieslēgt jauno ražošanas iekārtu esošajam elektrotīklam vai nepieciešamību veikt elektrotīkla pārbūvi.
 • Lai izvērtētu citu invertoru iekļaušanu "Sadales tīkla" atzīto iekārtu sarakstā, vajadzēs vēl līdz piecām papildu darbdienām.

 • Apmaksājiet klientu portālā e-st.lv mikroģeneratora pieslēgšanas pieteikumam pievienoto rēķinu. Pakalpojumu cenrādis
 • Elektrotīkla pārbūves gadījumos vispirms saņemsiet pieslēguma līgumu un rēķinu par pārbūves darbiem, bet mikroģeneratora pieslēgšanas rēķinu tikai pēc pārbūves darbu pabeigšanas.
 • Izvēlieties sertificētu būvspeciālistu, uzticiet viņam mikroģeneratora uzstādīšanas tehniskos darbus un lūdziet sagatavot invertora iestatījumu protokolu
 • Kad mikroģenerators būs gatavs paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu, aplieciniet to klientu portālā e-st.lv. Pielikumā pievienojiet būvspeciālista sertifikāta kopiju un aizpildītu invertora iestatījumu protokolu. Ievērojiet vispārējās tehniskajās prasībās noteikto termiņu!
 • Ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pārbaudīsim iesniegtos dokumentus un sagatavosim atļauju ieslēgt mikroģeneratoru paralēlam darbam ar "Sadales tīkls" elektrotīklu.

 • Pēc atļaujas saņemšanas ieslēdziet mikroģeneratoru, ražojiet elektrību un izmantojiet neto norēķinu sistēmas priekšrocības.
  Sāciet ražot elektrību!  

"Sadales tīkla" padomi: Saules paneļi - pārdomāta izvēle

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Saules paneļus vai vēja ģeneratorus var uzstādīt gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi, kas izvēlas ražot elektrību no atjaunojamiem energoresursiem, vienlaikus samazinot no elektrotīkla saņemtās enerģijas apjomu un kopējās izmaksas par patērēto elektrību.

Mikroģeneratora uzstādīšana un invertora ieregulēšana jāveic elektroietaišu izbūves vai tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes jomā vai nereglamentētajā jomā sertificētam būvspeciālistam. Nereglamentētā joma ir elektrostaciju elektriskā daļa, t.sk. elektrodzinēji un ģeneratori (mikroģeneratori); relejaizsardzība un automātika; ēku elektroinstalācija; elektrotehniskās kontroles, vadības un automatizācijas sistēmas.

Nē, pirms iekārtas pieslēgšanas pastāvīgam darbam noteikti jāsaņem "Sadales tīkla" atļauja. Līdz tam mikroģeneratoru drīkst ieslēgt tikai īslaicīgi, lai veiktu iekārtas ieregulēšanu un pārbaudes. Bez atļaujas pieslēgts mikroģenerators var radīt bojājumu riskus jūsu un kaimiņu elektroietaisēm un dzīvībai bīstamas situācijas ikvienam, kas veic darbus elektrotīklā.

Mikroģeneratora ierīkošana bez "Sadales tīkla" atļaujas ir pieļaujama, veidojot autonomu elektroapgādes sistēmu, kas nav pieslēgta "Sadales tīkla" elektrotīklam.

Invertors ir mikroģenerācijas iekārtu sistēmas neatņemams posms. Invertors pārveido saules paneļu un vēja ģeneratora saražoto līdzstrāvu mājsaimniecībā nepieciešamajā maiņstrāvā.

Jūsu izvēlētajam invertoram jāatbilst standartam LVS EN 50549-1 “Prasības mikroģeneratoru pievienošanai paralēli publiskajiem zemsprieguma tīkliem”. Iekārtai ir jānodrošina iespēja iestatīt "Sadales tīkla" noteiktos tīkla aizsardzības iestatījumus, kā arī elektroniski ierobežot strāvu līdz 16 A, ja nominālā strāva ir lielāka. Ja vēlaties iekļaut invertoru "Sadales tīkla" atzīto mikroģeneratoru invertoru sarakstā pirms mikroģeneratora pieslēgšanas pieteikuma iesniegšanas, lūdzu, sūtiet invertora tehnisko specifikāciju, lietotāja instrukciju un akreditētas laboratorijas izsniegtu sertifikātu uz laboratorija@sadalestikls.lv. Papildu informācija, zvanot uz +371 67726600.

Ja elektrotīklā pazūd spriegums, ir plānots vai neplānots atslēgums, arī mikroģenerācijas iekārtas, kas ieslēgtas paralēlā darbā ar kopējo elektropārvades sistēmu, drošības apsvērumu dēļ tiek atslēgtas un elektrību neražo.

Ja saulainā un vējainā laikā, kad saules paneļi un vēja ģeneratori visaktīvāk ražo elektrību, jūs to patērējat ļoti maz vai nepatērējat vispār, spriegums uz invertora izvadiem palielinās. Kad tas sasniedz maksimālo pieļaujamo vērtību, drošības apsvērumu dēļ invertors automātiski izslēdzas. Ņemiet vērā, ka mikroģeneratoriem, kas pārāk lielas ražošanas jaudas dēļ bieži atslēdzas, atmaksāšanās termiņš būs garāks.

Jā, var, bet nav ieteicams, jo mikroģeneratora darbība var izraisīt sprieguma asimetriju fāzēs. Turklāt jāņem vērā, ka trīs fāžu skaitītāji veic elektroenerģijas uzskaiti katrā fāzē atsevišķi, tādēļ daļa saražotas enerģijas, kas varētu samazināt patēriņu, tiks iekļauta neto norēķinos, tādejādi radot liekus izdevumus.

Maksa par pārvades un sadales pakalpojumiem sastāv no divām daļām: no maksas par pieslēguma nodrošināšanu un maksas par elektrības piegādi. Par pieslēguma nodrošināšanu ir jāmaksā visiem, bet par elektrības piegādi mikroģeneratoru īpašnieki maksā, tikai lietojot iepriekš saražoto un tīklā nodoto vai no elektrības tirgotāja papildus pirkto enerģiju. Par elektrību, kuru mikroģenerators ražo un jūs uzreiz patērējat, nav jāmaksā nekas, tāpēc šis ir ekonomiski optimālākais mikroģeneratora izmantošanas veids.

Nē, mikroģenerācijā saražoto elektrību var izmantot tikai vienā pieslēgumā jeb īpašumā, kurā sistēma ir uzstādīta, pieslēgta un enerģija saražota. Jāpiebilst gan, ka nereti tirgotāji piedāvā atpirkt tīklā nodoto enerģiju un samaksu novirzīt tā paša klienta cita īpašuma elektrības rēķina segšanai. Šādos gadījumos neto norēķinu sistēma tiek pārtraukta.

Ja izvēlējāties maksāt par elektrību atbilstoši dinamiskajam tarifam, jūsu mēneša neto patēriņš jeb no tirgotāja papildus pirktā enerģija tiek sadalīta, balstoties uz tipveida slodžu grafiku, un tirgotājs jūsu patērētajai elektrībai var piemērot dinamisko tarifu plānu.

Parasti saules paneļu vai vēja ģeneratora pieslēgšanai "Sadales tīkla" elektrotīkla pārbūve nav nepieciešama, mikroģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana aizņem viens līdz divus mēnešus.

Vislielāko rēķina samazinājumu iegūsiet, ja iespējami daudz elektrības patērēsiet brīdī, kad saules paneļi vai vēja ģenerators to ražo. Princips vienkāršs: par elektrību, kuru mikroģenerators ražo un jūs uzreiz patērējat, nav jāmaksā nekas. Ja elektrību nododat tīklā un izmantojat vēlāk, jāmaksā pārvades un sadales pakalpojuma maksa, kā arī OIK fiksētā daļa (atbilstoši jaudai), bet par to enerģijas daļu, kuru ņemat no kopējā tīkla papildus jūsu mikroģeneratora saražotajai, būs jāmaksā pilna maksa (par elektrību, pārvades un sadales sistēmas pakalpojumiem un OIK).

Ražošanas iekārtu atmaksāšanās laiks var būt atšķirīgs. Lai to saīsinātu, iesakām rūpīgi izvērtēt mikroģeneratora saimniecisko izdevīgumu: samērot pašas iekārtas izmaksas, plānoto patēriņu, ražošanas apjomu, vēsturisko saulaino stundu skaitu Latvijā, ietaupījumu, iekārtas nolietojumu ilgstošā darbībā un atmaksāšanās laiku. Analizējiet klientu portālā e-st.lv pieejamos elektrības patēriņa datus un apsveriet savas iespējas pielāgot lietošanas paradumus efektīvai saražotās enerģijas izmantošanai!