Ampērmaksas piemērošanas nosacījumi un aprēķins

Ampērmaksa jeb maksa par vienas slodzes vienības (ampēra) izbūvi ir "Sadales tīkla" aprēķinātas būvdarbu - jaunu elektroietaišu izbūves vai esošo elektroietaišu pārbūves – izmaksas pieslēgumiem, kas atbilst noteikumu "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai" 49. punktā minētajiem kritērijiem:

  • pieslēguma atļautā slodze nepārsniedz 100 A; 
  • pieslēguma spriegums nepārsniedz 400 V; 
  • attālums no plānotās elektroietaišu piederības robežas līdz tuvākajai attiecīgā sistēmas operatora 0,4 kV elektrolīnijai, mērot taisnā līnijā sistēmas operatora elektroietaišu novietojuma plānā, ievērojot mērogu, nav lielāks par 50 metriem. 

Ampērmaksu "Sadales tīkls" katru gadu nosaka no jauna, publicējot informāciju "Latvijas Vēstnesī". Tā ir spēkā no 1. maija līdz nākamā gada 30. aprīlim. 

Jauna pieslēguma maksas kartē – uzziniet izmaksas un uzreiz pieprasiet tehniskā risinājuma piedāvājumu.

Ampērmaksu nepiemēro, ja pastāv šķēršļi (piemēram, upes, ezeri, purvi, autoceļi, dzelzceļa līnijas, aizsargājamās teritorijas, būves un citi objekti) un apstākļi (piemēram, normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi, zemes īpašnieku atteikums saskaņot būvprojektu un citi apstākļi), kas būtiski ietekmē elektrotīkla garumu un būvdarbu izmaksas. 


Ampērmaksas aprēķina metode

Ampērmaksu jeb maksu par vienas slodzes vienības (ampēra) izbūvi aprēķina, izmantojot formulu: 

 

___________________________

M slodzes vienība – izmaksas par vienas slodzes vienības (ampēra) izbūvi, (EUR/A); 

I būv – kopējās būvdarbu izmaksas iepriekšējā kalendārajā gadā (EUR), kas saistītas ar jaunas sistēmas operatora elektrotīkla daļas ierīkošanu vai esošas elektrotīkla daļas pārveidošanu, tiem pieslēgumiem, kuri atbilst noteikumu "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai" 49. punktā minētajiem kritērijiem un kuru ierīkošanai nav pastāvējuši šo noteikumu 51. punktā minētie šķēršļi un apstākļi; 

PCI pl – Latvijas Bankas prognozētās patēriņa cenu izmaiņas (%) kalendārajā gadā, kurā aprēķina slodzes vienības izmaksas; 

A kop – kopējais ierīkotās un palielinātās atļautās slodzes apjoms iepriekšējā kalendārajā gadā [A] pieslēgumiem, kuri atbilst noteikumu 49. punktā minētajiem kritērijiem un kuru ierīkošanai nav pastāvējuši 51. punktā minētie šķēršļi un apstākļi.


Pieslēguma izmaksu aprēķins ar ampērmaksu

Lai uzzinātu pieslēguma būvdarbu izmaksas, maksu par vienas slodzes vienības (ampēra) izbūvi jāreizina ar pieslēgumam nepieciešamo ampēru skaitu. 50% no ampērmaksas sedz "Sadales tīkls", un tikai atlikušos 50% klients. 

Rēķinā papildus tiek iekļauta maksa par pieslēgšanu.

Savukārt būvprojekta izstrādi organizē klients, un šīs izmaksas nav iekļautas "Sadales tīkla" aprēķinātajā pieslēguma maksā.

Pakalpojumu cenrādis