ELEKTROZINĪBAS KLIENTU APKALPOŠANĀ

Kursa mērķis:

Sniegt informāciju un veicināt izpratni par elektrotehnikas pamatjēdzieniem un elektroenerģijas sadales tīkliem, veicināt prasmi pielietot elektrotehnikas zināšanas ikdienas saziņā ar klientiem.

Kursa saturs:

  • elektrisko parametru un parādību likumsakarības;
  • elektrotīkla struktūra un elektroietaises;
  • elektroenerģijas uzskaite;
  • elektrotīkla bojājumi;
  • elektrodrošība.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuri veic klientu apkalpošanu enerģētikas uzņēmumos. 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 5,5 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.