ELEKTROENERĢIJAS UZSKAITES IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA UN EKSPLUATĀCIJA

Kursa mērķis:
Sniegt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas elektroenerģijas skaitītāju montāžā un ekspluatācijā. Iepazīstināt ar aprīkojumu elektroenerģijas skaitītāju darbības pārbaudei, kā arī sniegt praktiskus padomus par to pielietojumu.

Kursa saturs:

  • elektroenerģijas uzskaite;
  • elektroenerģijas uzskaites plombējums;
  • pielietojamie instrumenti, aprīkojums;
  • elektroenerģijas uzskaites darbības pārbaude.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kas veic elektromontāžas un ekspluatācijas darbus elektroenerģijas uzskaites sadalnēs.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
16 akadēmiskās stundas, no kurām 8 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.