LIFTA OPERATORS

Kursa mērķis:

Sniegt informāciju par noteikumiem liftu uzraudzībā, kā arī par normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar bīstamo iekārtu ekspluatāciju, instrukcijām apkalpojošajam personālam un bīstamajiem faktoriem, apkalpojot liftus.

Kursa saturs:

  • normatīvo aktu prasības;
  • nepieciešamā dokumentācija, drošības ierīces ekspluatācijā esošiem liftiem;
  • bīstamie faktori liftu lietošanā;
  • liftu tehniskās pārbaudes;
  • lifta operatora pienākumi pirms darba uzsākšanas, darba laikā, beidzot darbu;
  • pasažieru evakuācija no bojāta lifta.

Mērķauditorija:
Darbinieki, kuriem darba pienākumi saistīti ar liftu lietošanu un uzturēšanu darba kārtībā. 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
3 akadēmiskās stundas.