Rūpes par vidi

Sadales infrastruktūra ir viens no priekšnosacījumiem Eiropas savienības Zaļā kursa mērķu sasniegšanai, tā ir pamats plašai izkliedētās ģenerācijas un elektromobilitātes attīstībai, datu pakalpojumu attīstībai un inovācijām nozarē.

Elektrotīkls pārklāj visu Latvijas teritoriju, un mēs atbildīgi izturamies arī pret vidi, kurā strādājam. Savā darbā nepieciešamos resursus izmantojam saudzīgi un racionāli, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi un paaugstinātu uzņēmuma darbības efektivitāti. Pievēršam uzmanību energoefektivitātei, informējam darbiniekus par iespējām, kā ietaupīt resursus. Uzņēmuma pārvaldības procesus veidojam atbilstoši starptautisko kvalitātes vadības standartu prasībām.

Mēs rūpējamies, lai mūsu elektrotīkls būtu drošs ne tikai cilvēkiem, bet arī baltajiem stārķiem. Uz elektrolīniju balstiem ligzdo aptuveni 70% balto stārķu, tāpēc elektrotīkla izbūvi un uzturēšanu organizējam tā, lai nenodarītu kaitējumu balto stārķu populācijai. 2019. gada 25. aprīlī ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību parakstījām nodomu protokolu par sadarbību balto stārķu aizsardzības jautājumos. Aicinām arī iedzīvotājus iesaistīties stārķu populācijas aizsardzībā, veidojot ligzdu pamatnes un uzstādot tās ārpus elektroapgādes sistēmas, jo ligzdošana uz gaisvadu elektrolīniju balstiem var radīt apdraudējumu pašiem stārķiem, iedzīvotājiem un izraisīt elektroapgādes traucējumus.

Identificējot potenciālus bioloģiskās daudzveidības riskus elektrotīkla izbūvē un uzturēšanā, sadarbojamies ar iesaistītajām pusēm, lai saglabātu dabas vērtības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Klimatneitralitātes sasniegšanai paaugstinām ēku energoefektivitāti, plašāk izmantojam resursefektīvu un videi draudzīgu transportu, palielinām atjaunīgo energoresursu īpatsvaru, veicam ražošanas blakusproduktu un atlikumu pārstrādi un otrreizēju izmantošanu. 

Uzņēmumā ir ieviesta Vides pārvaldības sistēma, kas atbilst standarta ISO 14001:2015 prasībām darbības sfērā: Elektroenerģijas sadale un piegāde. Elektropārvades līniju koka balstu ražošana. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām par energoefektivitāti Vides pārvaldības sistēmu esam papildinājuši ar enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu. 

Sadales_tikls_14001_MK487.pdf

  • Virzīties uz klimatneitralitāti un pielāgoties klimata pārmaiņām;
  • Nodrošināt energoresursu racionālu un efektīvu izmantošanu;
  • Uzklausīt un atklāti informēt ieinteresētās puses par ietekmi uz vidi un energoefektivitāti;
  • Izglītot un iesaistīt darbiniekus, veicināt individuālo atbildību;
  • Atbalstīt un attīstīt videi draudzīgas un energoefektīvas tehnoloģijas un pakalpojumus;
  • Ievērot aprites ekonomikas principus;
  • Kontrolēt un samazināt vides riskus un piesārņojumu;
  • Rūpēties par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;
  • Rūpēties par sabiedrības izglītošanu energoefektivitātes jomā.