Rūpes par vidi

Sadales infrastruktūra ir viens no priekšnosacījumiem Eiropas savienības Zaļā kursa mērķu sasniegšanai, tā ir pamats plašai izkliedētās ģenerācijas un elektromobilitātes attīstībai, datu pakalpojumu attīstībai un inovācijām nozarē.

Elektrotīkls pārklāj visu Latvijas teritoriju, un mēs atbildīgi izturamies arī pret vidi, kurā strādājam. Savā darbā nepieciešamos resursus izmantojam saudzīgi un racionāli, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi un paaugstinātu uzņēmuma darbības efektivitāti. Pievēršam uzmanību energoefektivitātei, informējam darbiniekus par iespējām, kā ietaupīt resursus. Uzņēmuma pārvaldības procesus veidojam atbilstoši starptautisko kvalitātes vadības standartu prasībām.

Mēs rūpējamies, lai mūsu elektrotīkls būtu drošs ne tikai cilvēkiem, bet arī baltajiem stārķiem. Uz elektrolīniju balstiem ligzdo aptuveni 70% balto stārķu, tāpēc elektrotīkla izbūvi un uzturēšanu organizējam tā, lai nenodarītu kaitējumu balto stārķu populācijai. 2019. gada 25. aprīlī ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību parakstījām nodomu protokolu par sadarbību balto stārķu aizsardzības jautājumos. Aicinām arī iedzīvotājus iesaistīties stārķu populācijas aizsardzībā, veidojot ligzdu pamatnes un uzstādot tās ārpus elektroapgādes sistēmas, jo ligzdošana uz gaisvadu elektrolīniju balstiem var radīt apdraudējumu pašiem stārķiem, iedzīvotājiem un izraisīt elektroapgādes traucējumus.

Identificējot potenciālus bioloģiskās daudzveidības riskus elektrotīkla izbūvē un uzturēšanā, sadarbojamies ar iesaistītajām pusēm, lai saglabātu dabas vērtības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Klimatneitralitātes sasniegšanai paaugstinām ēku energoefektivitāti, plašāk izmantojam resursefektīvu un videi draudzīgu transportu, palielinām atjaunīgo energoresursu īpatsvaru, veicam ražošanas blakusproduktu un atlikumu pārstrādi un otrreizēju izmantošanu. 

Uzņēmumā ir ieviesta Vides pārvaldības sistēma, kas atbilst standarta ISO 14001:2015 prasībām darbības sfērā: Elektroenerģijas sadale un piegāde. Elektropārvades līniju koka balstu ražošana. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām par energoefektivitāti Vides pārvaldības sistēmu esam papildinājuši ar enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu.

AS “Sadales tīkls” Vides pārvaldības sistēmas ISO 14001:2015 sertifikāts 

  • Organizēt uzņēmuma darbību un plānot tā attīstību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, ievērojot vides, ekonomiskos un sociālos aspektus, pildot tiesību aktu normas vides aizsardzības jomā, kā arī standarta LVS EN ISO 14001 “Vides pārvaldības sistēmas” prasības;
  • Identificēt iespējamos vides riskus un maksimāli samazināt to nelabvēlīgo iedarbību uz apkārtējo vidi visās uzņēmuma darbības jomās;
  • Ieviest labākos pieejamos tehniskos paņēmienus vai tīrāku ražošanu, lai samazinātu piesārņojošo vielu emisiju vidē, ietekmi uz klimata pārmaiņām un radīto atkritumu daudzumu;
  • Veicināt nepārtrauktu vides snieguma uzlabošanu un resursu efektīvu izmantošanu katrā uzņēmuma struktūrvienībā;
  • Plānojot attīstību, izvērtēt investīciju projektu ietekmi uz vidi, nepieļaujot kaitējuma nodarīšanu videi un sabiedrības interesēm, kā arī nodrošinot kaitējuma videi maksimālu samazināšanu plānoto objektu būvniecības, izmantošanas un slēgšanas etapos;
  • Rūpēties un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, izvērtēt un kontrolēt uzņēmuma darbības radīto ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, sugām un biotopiem;
  • Nodrošināt atbildīgo darbinieku kompetenci vides jomā, veicināt darbinieku vides apziņas veidošanu katrā darba vietā un informēt darbiniekus par uzņēmuma darbības būtiskajiem vides aspektiem;
  • Regulāri un atklāti informēt sabiedrību un ieinteresētās puses par uzņēmuma aktivitātēm vides jomā;
  • Rīkoties videi draudzīgi un aicināt videi draudzīgi rīkoties sadarbības partnerus un sabiedrību veicināt zaļā iepirkuma pamatprincipu ieviešanu un iekļaušanu iepirkuma procedūrās.